Bô lūi-pia̍t ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2021-nî 4-goe̍h 19-ji̍t (It) 19:40 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Chile
 2. Chinese Poker
 3. Hi-sû lia̍t-toaⁿ
 4. Holopedia ê Iōng-jī
 5. Hū-le̍k:Hôa-gú Wikipedia Siông Ēng ê Jī
 6. Hū-le̍k:Hôa-gú Wikipedia Siông Ēng ê Jī/2001
 7. Hū-le̍k:Hôa-gú Wikipedia Siông Ēng ê Jī/4001
 8. Hū-le̍k:Hôa-gú Wikipedia Siông Ēng ê Jī/6001
 9. Hū-le̍k:Hôa-gú Wikipedia Siông Ēng ê Jī/Chin-chōe ēng cha̍p-pái
 10. Hū-le̍k:Hôa-gú Wikipedia Siông Ēng ê Jī/Chin-chōe ēng nn̄g-pái
 11. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín A
 12. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín Aⁿ
 13. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín B
 14. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín CH
 15. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín CHH
 16. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín E
 17. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín Eⁿ
 18. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín G
 19. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín H
 20. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín I
 21. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín Iⁿ
 22. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín J
 23. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín K
 24. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín KH
 25. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín L
 26. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín M
 27. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín N
 28. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín NG
 29. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín O
 30. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín O·
 31. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín Oⁿ
 32. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín P
 33. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín PH
 34. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín S
 35. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín T
 36. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín TH
 37. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín U
 38. Sek-ín:A-chiu ê tē-miâ
 39. Sek-ín:Eng漢POJ
 40. Sek-ín:Khiuⁿ-kháu
 41. Sek-ín:Kok-ka miâ
 42. Sek-ín:Tiong-hôa Bîn-kok ê tē-miâ
 43. Sek-ín:Tē-miâ
 44. Sek-ín:jī-sìⁿ
 45. Sû-lūi/Liân-sû
 46. Thâu-ia̍h
 47. afraid
 48. aⁿ
 49. b
 50. cH

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)