Ia̍h le̍k-sú

跳至導覽 跳至搜尋

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 5-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 10-goe̍h 1-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 5-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō·)

2010-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 7-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 8-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō·)

2008-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 5-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 11-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)