Ia̍h le̍k-sú

跳至導覽 跳至搜尋

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2012-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 12-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 8-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 5-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 5-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 7-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō·)