Ia̍h le̍k-sú

跳至導覽 跳至搜尋

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 12-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 10-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 9-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)