Ia̍h le̍k-sú

跳至導覽 跳至搜尋

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2014-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 4-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō·)

2011-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 2-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 10-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō·)