Bô iōng ê lūi-pia̍t

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2021-nî 4-goe̍h 19-ji̍t (It) 19:40 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

Ū ē-kha chiah-ê lūi-pia̍t-ia̍h, m̄-koh bô kî-thaⁿ ê bûn-chiuⁿ a̍h-sī lūi-pia̍t lī-iōng.

以下顯示從第 1 筆至第 8 筆中的 8 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Bân-lâm-gú:Tai-bêng-sû
  2. Bô hoan-e̍k ê sû
  3. Chhàng--khí-lâi ê lūi piat
  4. Hoan-e̍k Chù-ì
  5. Sit-khì tóng-àn liân-kiat ê ia̍h.
  6. Tán-thāi khoài-sok thâi-tû ê ia̍h
  7. ru:Kok-ka
  8. 模板呼叫時使用重複的參數的頁面

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)