Kó·-ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2021-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Sì) 01:18 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

此頁面的更新為一個月運行兩次。

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. aⁿ‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 2. cHH‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 3. eng漢POJ jī-tián d‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 4. eng漢POJ jī-tián e‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 5. eng漢POJ jī-tián f‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 6. eng漢POJ jī-tián g‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 7. eng漢POJ jī-tián h‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 8. eng漢POJ jī-tián i‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 9. eng漢POJ jī-tián k‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 10. eng漢POJ jī-tián l‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 11. eng漢POJ jī-tián a‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 12. eng漢POJ jī-tián m‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 13. eng漢POJ jī-tián b‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 14. eng漢POJ jī-tián c‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 15. eng漢POJ jī-tián p‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 16. iⁿ‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 17. eng漢POJ jī-tián q‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 18. eng漢POJ jī-tián r‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 19. eng漢POJ jī-tián s‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 20. eng漢POJ jī-tián t‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 21. eng漢POJ jī-tián v‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 22. eng漢POJ jī-tián w‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 23. eng漢POJ jī-tián n‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 24. eⁿ‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 25. eng漢POJ jī-tián o‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 26. ha̍p-im-jī‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 27. sin hoat-bêng ê iōng-sû‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 28. khin-siaⁿ‏‎(2006-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Jī) 11:18)
 29. Sû-lūi/Liân-sû‏‎(2006-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Sì) 05:14)
 30. Sek-ín:Eng漢POJ‏‎(2006-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Sì) 05:49)
 31. ûn-ke‏‎(2006-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Gō·) 20:53)
 32. saⁿ-thu̍t-lō͘‏‎(2006-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Jī) 06:26)
 33. tiàm-bī‏‎(2006-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Jī) 07:12)
 34. Chng‏‎(2006-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (La̍k) 09:04)
 35. Sek-ín:Tē-miâ‏‎(2006-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (It) 04:52)
 36. khûn-poe‏‎(2006-nî 5-goe̍h 6-ji̍t (La̍k) 03:22)
 37. xanh lục‏‎(2006-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (It) 09:21)
 38. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín O·‏‎(2006-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Sì) 11:11)
 39. ká-sú‏‎(2006-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Sì) 12:47)
 40. hù-lio̍k:Sek-tì‏‎(2006-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Sì) 12:50)
 41. Á-hu-gān‏‎(2006-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Sì) 13:39)
 42. pe̍h-ōe-jī Sek-ín‏‎(2006-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Sì) 13:57)
 43. pagtalunan‏‎(2006-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Sì) 13:58)
 44. wikang Hapon‏‎(2006-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Jī) 08:02)
 45. katimogan‏‎(2006-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Saⁿ) 03:25)
 46. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín Iⁿ‏‎(2006-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Sì) 10:04)
 47. tán-thāi‏‎(2006-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Saⁿ) 13:46)
 48. chiù-khí‏‎(2006-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (La̍k) 10:14)
 49. ˈi.ʎo̞s‏‎(2006-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 07:08)
 50. akareb‏‎(2006-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Jī) 10:09)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)