Kó·-ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 1-goe̍h 8-ji̍t (Jī) 01:26 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

Chit-má bē-sái kái chit ia̍h. Chia ê chu-liāu bē-tàng sui tiông-sin chéng-lí.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. cHH‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 2. dictionary jī-tián c‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 3. dictionary jī-tián n‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 4. dictionary jī-tián d‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 5. dictionary jī-tián o‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 6. dictionary jī-tián e‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 7. dictionary jī-tián p‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 8. dictionary jī-tián f‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 9. dictionary jī-tián g‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 10. dictionary jī-tián h‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 11. dictionary jī-tián i‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 12. dictionary jī-tián j‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 13. aⁿ‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 14. dictionary jī-tián k‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 15. dictionary jī-tián a‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 16. dictionary jī-tián l‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 17. dictionary jī-tián b‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 18. dictionary jī-tián m‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 19. dictionary jī-tián x‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 20. eng漢POJ jī-tián c‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 21. dictionary jī-tián y‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 22. eng漢POJ jī-tián d‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 23. dictionary jī-tián z‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 24. eng漢POJ jī-tián e‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 25. eng漢POJ jī-tián f‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 26. dictionary jī-tián q‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 27. eng漢POJ jī-tián g‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 28. dictionary jī-tián r‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 29. eng漢POJ jī-tián h‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 30. dictionary jī-tián s‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 31. eng漢POJ jī-tián i‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 32. dictionary jī-tián t‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 33. eng漢POJ jī-tián k‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 34. dictionary jī-tián u‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 35. eng漢POJ jī-tián l‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 36. dictionary jī-tián v‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 37. eng漢POJ jī-tián a‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 38. eng漢POJ jī-tián m‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 39. dictionary jī-tián w‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 40. eng漢POJ jī-tián b‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 41. eng漢POJ jī-tián n‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 42. ha̍p-im-jī‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 43. eⁿ‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 44. eng漢POJ jī-tián o‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 45. eng漢POJ jī-tián p‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 46. eng漢POJ jī-tián q‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 47. hō-ló chiàⁿ-im‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 48. eng漢POJ jī-tián r‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 49. eng漢POJ jī-tián s‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)
 50. eng漢POJ jī-tián t‏‎(2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 01:07)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)