Lia̍t-chhut choán-ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2021-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Saⁿ) 21:24 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (亻因) →‎ 𪜶
 2. (冫彥)水 →‎ 𫝏水
 3. (冫彥)鋼 →‎ 𫝏鋼
 4. (口霧)水 →‎ 𫝞水
 5. (月函) →‎ 𦜆
 6. (相同)勻 →‎ 𫝛勻
 7. (相同)款 →‎ 𫝛款
 8. (相同)途 →‎ 𫝛途
 9. (立在) →‎ 𫞼
 10. (虫台) →‎ 𧉟
 11. (足百) →‎ 𬦰
 12. (足百)懸(足百)低 →‎ 𬦰懸𬦰低
 13. (足百)樓梯 →‎ 𬦰樓梯
 14. A →‎ a
 15. A-la-pek-gi2 →‎ A-la-pek-gí
 16. A-la-pek-gú →‎ A-la-pek-gí
 17. A-la-pek Lian5-hap8 Thau5-lang5-kok →‎ A-lá-bià Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok
 18. A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok →‎ A-lá-bià Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok
 19. A-la2-bia3 Lian5-hap8 Thau5-lang5-kok →‎ A-lá-bià Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok
 20. A-lu-che-jiah-i7-lu3 →‎ A-lu-che-jiah-ī-lù
 21. A-lu-gen-thi2-na3 →‎ A-lu-gian-thí-nà
 22. A-lu-gen-thí-nà →‎ A-lu-gian-thí-nà
 23. A-lu-gian-thi2-na3 →‎ A-lu-gian-thí-nà
 24. A-rập TN Ê-mi-rát →‎ A-rập thống nhất Ê-mi-rát
 25. An-gò-là →‎ Eⁿ-go·-lē
 26. An-thi2-goa7 kap Bah8-bu2-ta3 →‎ An-thí-gōa kap Ba̍h-bú-tà
 27. An-tó-là →‎ An-toh-là
 28. Antigua kap Barbuda →‎ An-thí-gōa kap Ba̍h-bú-tà
 29. Ar-gen-thí-nà →‎ A-lu-gian-thí-nà
 30. Arabisk →‎ arabisk
 31. Aⁿ →‎ aⁿ
 32. B →‎ b
 33. Ban5-lam5-gi2 →‎ Bân-lâm-gí
 34. Ban5-lam5-gu2 →‎ Bân-lâm-gí
 35. Ban7-kok →‎ Bān-kok
 36. Bok8-chhenn →‎ Bo̍k-chheⁿ
 37. Bok8-su-kho →‎ Bo̍k-su-kho
 38. Bân-lâm-gú →‎ Bân-lâm-gí
 39. CH →‎ cH
 40. CHH →‎ cHH
 41. Chiù-khí →‎ chiù-khí
 42. Chui2-chhenn →‎ Chúi-chheⁿ
 43. Chûng-ko̍k →‎ Chûng-koet
 44. Current events →‎ Wiktionary:Siau-sit
 45. E →‎ e
 46. E7-mng5 →‎ Ē-mn̂g
 47. Enn-gou-le7 →‎ Eⁿ-go·-lē
 48. Eⁿ →‎ eⁿ
 49. Fî-lip-pîn →‎ Fî-li̍t-pîn
 50. G →‎ g

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)