tóng-àn:Japanese Hiragana KO.png

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

Japanese_Hiragana_KO.png(121 × 40 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 994位元組, MIME luī-hêng: image/png

Chit--ê Wikimedia Commons--ê tóng-àn ū khó-lêng hō͘ kî-thaⁿ--ê choan-àn ēng tio̍h. Chia sī chit--ê tóng-àn i--ê soat-bêng.

created using MS Paint - Imported from b:Image:Japanese_Hiragana_KO.png


PD-icon.svg 此檔案不具有版權,屬於公有領域,因為其所包含之内容均為公共財產且沒有明確的原始作者資訊。

Tóng-àn ê le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiásoat-bêng
hiān-chāi2005-nî 4-goe̍h 27-ji̍t (Saⁿ) 20:092005-nî 4-goe̍h 27-ji̍t (Saⁿ) 20:09版本的細圖121 × 40(994位元組)M4RC0created using MS Paint - Imported from http://en.wikibooks.org/wiki/Image:Japanese_Hiragana_KO.png

ē-kha ê ia̍h ū iōng tio̍h chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

  • de.wiktionary.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
  • fr.wiktionary.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
  • ja.wiktionary.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
  • la.wiktionary.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
  • pt.wikibooks.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
  • ro.wiktionary.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng