Pang-chān:Pang-bô͘ kap bô͘-cho͘ ê soat-bêng-su

Ùi Wiktionary

Án-chóaⁿ kiàn-li̍p soat-bêng-su[siu-kái]

{{documentation subpage}}
<!--CHHIÁⁿ TĪ CHIT IA̍H Ē-KHA THIⁿ LŪI-PIA̍T KAP INTERWIKI-->

== Ēng-hoat ==

<includeonly><!-- LŪI-PIA̍T KAP INTERWIKI KHǸG CHIA, TO-SIĀ -->

</includeonly>