наблюдение

Ùi Wiktionary

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 наблюде́ние наблюде́ния
Sio̍k-keh 屬格 наблюде́ния наблюде́ний
Ú-keh 與格 наблюде́нию наблюде́ниям
Tuì-keh 對格 наблюде́ние наблюде́ния
Tsō-keh 造格 наблюде́нием наблюде́ниями
Tsiân-tì-keh 前置格 о наблюде́нии о наблюде́ниях

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

陽性 iông-sìng/[中性 tiong-sìng]/陰性 im-sìng   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông [可數 khó-sòo]/不可數 put-khó-sòo   Zaliznyak-hun-luī-hō:7a

  1. 觀測 koan-chhek, 觀察 koan-chhat, 探測 thàm-chhek, 監督 kàm-tok