обсуждение

Ùi Wiktionary

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 обсужде́ние обсужде́ния
Sio̍k-keh 屬格 обсужде́ния обсужде́ний
Ú-keh 與格 обсужде́нию обсужде́ниям
Tuì-keh 對格 обсужде́ние обсужде́ния
Tsō-keh 造格 обсужде́нием обсужде́ниями
Tsiân-tì-keh 前置格 об обсужде́нии об обсужде́ниях

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

陽性 iông-sìng/[中性 tiong-sìng]/陰性 im-sìng   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông [可數 khó-sòo]/不可數 put-khó-sòo   Zaliznyak-hun-luī-hō:7a

  1. 討論 thó-lūn