Lūi-pia̍t:模板呼叫時使用重複的參數的頁面

Ùi Wiktionary

Tī "模板呼叫時使用重複的參數的頁面" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán kan-ta ū ē-bīn chia ê ia̍h-bīn.