Thó-lūn:Thâu-ia̍h

頁面內容不支援其他語言。
Ke chi̍t-ê toān-lo̍h
Ùi Wiktionary

Taⁿ Kam-jī-tián ê chu-liāu beh khó·-pih kòe--lâi, m̄-chai àn-sǹg beh iōng siáⁿ khoán hêng-sek? Āu-chhiú beh án-choáⁿ iōng he chò ki-chhó· pó·-chhiong? A-giâu 01:42, 1 Dec 2004 (UTC)

Pîⁿ-pîⁿ sī phah Pe̍h-ōe-jī, mā lóng sī UTF-8, sī án-choáⁿ wiktionary kap wikipedia ê jī-hêng khoàⁿ-·khì·lâi bô-kâng? Kongthui 21:16, 17 March 2006 (UTC)

CSS siat-tēng ēng bô kāng jī-hêng. Chia ēng Lucida Sans Unicode; Wikipedia bo̍k-chêng ēng Taigi Unicode. Lucida Sans Unicode khah chē lâng ū (Windows ū kah), m̄-koh khiàm kúi-nā-ê jī (ǹ, ͘). Taigi Unicode ū chiâu-chn̂g, m̄-koh khah chió lâng ū. Ēng IE liû-lám ê lâng khah ē siū éng-hióng. Lí mā ē-sái siat-tēng ka-tī kah-ì ê jī-hêng. 218.162.119.148 07:21, 19 March 2006 (UTC)

Moved here temporarily(?)[siu-kái]

Hi, I moved this entries from Thâu-ia̍h, since they are the only ones with red links there. If anyone is interested in creating these entries, just move it back to the Thâu-ia̍h.

=== Hun-lūi sû-tián ===
*Chhin-chiâⁿ koan-hē
=== Gú-giân hiān-siōng ===
*Ū tē 9 siaⁿ ê sû-lūi

-- Hiòng-êng 15:42, 25 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)

==Sû-tián==
*âng-eⁿ-á
*kó·-chui
*kha-chiah-phiaⁿ
*kha-chhng
*kho·-ù-á
*nǹg-chǹg
*tah

[siu-kái]

Why don't I see a logo in the upper left-hand corner? - dcljr (talk) 2013-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài) 02:28 (UTC)

My fault. It's fixed now, sorry. --Nemo bis (talk) 2013-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Saⁿ) 11:25 (UTC)

改"維基辭典"[siu-kái]

  • 一般人咧揣,是揣"閩南語辭典",為著予Google揣來遮,予較濟人會當來遮,我共頭頁的"閩南語維基辭典"改做"維基版本的閩南語辭典",其實改MediaWiki:Pagetitle這較緊,揣Wiktionary攏走去英語版本去。Ianbu (talk) 2013-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (La̍k) 02:15 (UTC)