dictionary jī-tián c

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
English Chinese Amoy Variants
China 中國 tiong-kok
Chinese 中國人 tiong-kok-lâng
Christ 基督 Ki-tok
Christian 基督徒 Ki-tok-tô·
carry at one's back
change 改變 kái-piàn
chapter chiuⁿ
coarse chho·
coconut 椰子 iâ-á
cold (expression) 冷淡 léng-tām
compare, to
conscience 良心 jiông-sim
consecration 奉獻 hōng-hiàn
continent chiu
cookware e
copper tâng
cover chia
crawl, to
cross 十字架 si̍p-jī-kè