dictionary jī-tián d

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
English Chinese Amoy Variants
daughter 女兒 cha-bó· kiàⁿ
decompose chiù
decree 旨意 chí-ì
defeated 失敗 sit-pài
depart 離開 jī-khui
desire 心願 sim-goān
diligent khûn
disciples 門徒 bûn-tô
do not m̄-thang
done 通行 thong-hēng
door mn̂g
draw ui̍h
drive away, to thàn
drunk chùi
dwell 住在 tiàm-tī