dictionary jī-tián g

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
English Chinese Amoy Variants
God Sîn
God's decree 神的旨意 Sîn ê chí-ì
God's order 神的旨意 Sîn ê chí-ì
God's will 神的旨意 Sîn ê chí-ì
gain thàn
gather siú
give hō·
glass 玻璃 po-lê
go back thè
go back,to 退 thè
go near
go,to khì
god Sîn
gospel 福音 hok-im
grab chhiúⁿ
grammar 語法 gú-hoat
grief pi
growth 長進 tióng-chìn