dictionary jī-tián n

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
English Chinese Amoy Variants
naturally 自然 chí-jiân
need 需要 su-iàu
negative 消極 siau-ke̍k
never knew you 從來不認識你們 chiong-lâi m̄ jīn-pat jín
nine káu
no
not only 不但 put-tān
now 現在 hiān-chāi