dictionary jī-tián r

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
English Chinese Amoy Variants
Rome 羅馬 lô-má
rain hō·
rat chhí
rattan tîn
rattan tîn
read tha̍k
read the Bible 讀經 tha̍k keng
receive,to siu
record
regarding 論到 lūn-kàu
reject 拒絕 khì-choa̍t
rejecting the world 拒絕世界 khì-choa̍t sè-kài
rent cho·
romanized Amoy 羅馬字的閩南話 lô-má-jī ê bān-lâm-oē