dictionary jī-tián s

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
English Chinese Amoy Variants
said 說出 seh-chhut
sanctified 成聖 chiâⁿ-sèng
sand soa
satisfied 飽足 pá-chiok
saved 蒙恩得救 bong-ún tit-kiù
say seh
sea waves 海浪 pho-lōng
seed chí
separate 離開 jī-khui
serve 事奉 sū-hōng
seven chhit
shepherd 牧者 bo̍k-chiá
sight 眼光 ba̍k-kng
significance 意義 ì-gī ì-gì
silk si
sin 罪惡 chōe-ok
sister 姊妹 chí-bē chí-bè
six la̍k
sketch tô·
skirt kûn
snake chôa
society 社會 siā-hōe
soil thô·
son 兒子 kiáⁿ
song koa
sorry 對不起 tùi-put-chū
special 特別 te̍k-pia̍t tia̍k-pia̍t
spin pháng
spirit 心靈 sim-jêng
spiritual 屬靈 sio̍k-lêng sio̍k-jêng
story 故事 kò·-sū
study tha̍k
study 讀書 tha̍k-chheh
sugar thn̂g
sun 太陽 thài-iông