eng漢POJ jī-tián t

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
English Chinese Amoy
teach
ten cha̍p
there are ū
there is ū
this ché
three saⁿ
tile ōa
time
to avoid
to be ū
to bind páng
to crawl
to exist ū
to flee
to flow lâu
to give ū
to go back 退 thè
to go khì
to have ū
to pawn tǹg
to receive siu
together with ū
topic toê
tree chhiū
two