Anschauung

Ùi Wiktionary

Tek-gú 獨語

變格 單數 複數
主格 die/eine Anschauung die/(keine) Anschauungen
屬格 der/einer Anschauung der/(keiner) Anschauungen
與格 der/einer Anschauung den/(keinen) Anschauungen
對格 die/eine

Anschauung die/(keine) Anschauungen

Sû-goân 詞源

anschauen +‎ -ung

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

iông-sìng 陽性/tiong-sìng 中性/[im-sìng 陰性]/ûi-ho̍k 唯複   thong-siông [khó-sòo 可數]/put-khó-sòo 不可數

  1. 觀點 koan-tiám見解 kiàn-kái
  2. 直觀 ti̍t-koan直覺 ti̍t-kak