Aufrichtigkeit

Ùi Wiktionary

Tek-gú 獨語

變格 單數 複數
主格 die/eine Aufrichtigkeit die/(keine) Aufrichtigkeiten
屬格 der/einer Aufrichtigkeit der/(keiner) Aufrichtigkeiten
與格 der/einer Aufrichtigkeit den/(keinen) Aufrichtigkeiten
對格 die/eine

Aufrichtigkeit die/(keine) Aufrichtigkeiten

Sû-goân 詞源

aufrichtig +‎ -keit

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

iông-sìng 陽性/tiong-sìng 中性/[im-sìng 陰性]/ûi-ho̍k 唯複   thong-siông [khó-sòo 可數]/put-khó-sòo 不可數

  1. 誠意真摯坦率真誠