Pang-bô͘:nan-pron/doc

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

Pang-bô͘:documentation subpage

修改建議[siu-kái]

建議會改Module的人參考en:Template:zh-pronen:Module:zh-pron,在Module:nan-pron中添加潮州話、海南話的參數。

作用[siu-kái]

可將閩南語白話字轉換為IPA。

空白模板[siu-kái]

{{nan-pron|白話字|loc=方言參數1,方言參數2,方言參數3……}}

※注意:loc=後的參數用半角逗號,隔開,逗號與參數之間勿使有空格。

參數[siu-kái]

loc=後的方言參數分別為:

參數 方言 註釋
ax 安溪 閩南泉州安溪縣方言
ct 長泰 閩南漳州長泰縣方言
hc 新竹 臺灣新竹方言
jj 晉江 閩南泉州晉江市方言
kh 高雄 臺灣高雄方言
km 金門 金門方言
lk 鹿港 臺灣彰化縣鹿港鎮方言
md 棉蘭 菲律賓棉蘭老島方言
mg 馬公 澎湖馬公市方言
ml 大陸 大陸閩南語河洛話,即廈門、泉州、漳州三市方言
ph 菲律賓 菲律賓福建話(咱人話)
pn 檳城 馬來西亞檳城福建話
qz 泉州 閩南泉州方言
qzd 泉州(過時) 閩南泉州方言(過時詞彙)
sg 新加坡 新加坡福建話
sx 三峽 臺灣新北三峽區方言
ta 同安 閩南廈門同安方言
tc 臺中 臺灣臺中方言
tn 臺南 臺灣臺南方言
tp 臺北 臺灣臺北方言
tt 臺東 臺灣臺東方言
wh 萬華 臺灣臺北萬華區方言
wq 梧棲 臺灣臺中梧棲區方言
xm 廈門 閩南廈門方言
xmd 廈門(過時) 閩南廈門方言(過時詞彙)
yl 宜蘭 臺灣宜蘭方言
zp 漳浦 福建龍岩漳浦縣方言
zz 漳州 閩南漳州方言
tw 臺灣 通用臺語
twt 臺灣 通用臺語
twk 臺灣 通用臺語
twv 臺語方言 臺語方言
twvt 臺語方言 臺語方言
twd 臺語(過時) 臺語(過時詞彙)
twdt 臺語(過時) 臺語(過時詞彙)
twdk 臺語(過時) 臺語(過時詞彙)
twr 臺語(罕用) 臺語(罕用詞彙)
twrt 臺語(罕用) 臺語(罕用詞彙)
twrk 臺語(罕用) 臺語(罕用詞彙)
twq 臺語泉漳濫(偏泉州) 臺語泉漳濫(偏泉州腔)
twz 臺語泉漳濫(偏漳州) 臺語泉漳濫(偏漳州腔)

例子[siu-kái]

添加在漢字詞條[siu-kái]

例子1:歷史[siu-kái]

歷史詞條添加以下模板:

{{nan-pron|le̍k-sú|loc=xm,tw,zz}}
{{nan-pron|lia̍k-sír|loc=qz}}
{{nan-pron|lia̍k-sí|loc=jj,ph}}

顯示為:

例子2:太陽[siu-kái]

太陽詞條添加以下模板:

{{nan-pron|thài-iông|loc=xm,qz,tw}}
{{nan-pron|thài-iâng|loc=zz,yl}}

顯示為:

添加在白話字詞條[siu-kái]

例子1:歷史[siu-kái]

thài-iông詞條添加以下模板:

{{nan-pron|loc=xm,qz,tw}}

顯示為:

相關模板[siu-kái]