Persönlichkeit

Ùi Wiktionary

Tek-gú 獨語

變格 單數 複數
主格 die/eine Persönlichkeit die/(keine) Persönlichkeiten
屬格 der/einer Persönlichkeit der/(keiner) Persönlichkeiten
與格 der/einer Persönlichkeit den/(keinen) Persönlichkeiten
對格 die/eine

Persönlichkeit die/(keine) Persönlichkeiten

Sû-goân 詞源

persönlich +‎ -keit

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

iông-sìng 陽性/tiong-sìng 中性/[im-sìng 陰性]/ûi-ho̍k 唯複   thong-siông [khó-sòo 可數]/put-khó-sòo 不可數

  1. 性格人格特點個性性情名人,著名人士,名流