Sū-iū gŭng-kŭi nĭk-cé

所有會使趁Wiktionary獲得其日誌其都合併顯示。 汝會使使揀選日誌類型、用戶名(大小寫敏感),或者受影響其頁面(大小寫敏感)其方法來縮小視角。

記錄
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)