Wiktionary:Chhiū-á-kha

Ùi Wiktionary

Tī-chia chò it-poaⁿ-sèng ê thó-lūn. Chhiáⁿ ē-kì-tit chhiam-miâ.

Khui sin gī-tê

Chit tah ē-tàng chò siáⁿ khang-khòe?[siu-kái]

Chhiáⁿ ta̍k-ke tàu siūⁿ. Chìn-liōng chham-khó pa̍t-ê gí-giân ê lē.

Ē-kha góa seng lia̍t kúi-hāng-á chò thó-lūn ê oē-thâu.

Siáⁿ-khoán chu-liāu?[siu-kái]

Hàn-jī tho̍k-im[siu-kái]

 • Choân-chiu im
 • Chiang-chiu im
 • Tâi-oân iu-sè khiuⁿ
 • ?

Hō-ló-oē/Eng-gí tùi-e̍k[siu-kái]

Che ū piān--ê chu-liāu.

Che ká-ná sī Eng-gí Wiktionary ê khang-khòe. Charlie 23:28, 28 Apr 2005 (UTC)
Hō-ló hoan Eng-gí èng-kai sī lán chit pêng ē-sái chò--ê, ah Eng-gí hoan Hō-ló tō in hit pêng. A-giâu 15:35, 30 Apr 2005 (UTC)

Eng-gí/Hō-ló-oē[siu-kái]

Che khah oh chò, chu-liāu khah chió.

Ji̍t-gí/Hō-ló-ōe[siu-kái]

Góa chia ū 5~6-chheng sû.

Kheh-oē/Hō-ló-oē[siu-kái]

Góa ū siu-chi̍p, sò·-liōng iú-hān.

Hun-lūi sû-tián[siu-kái]

Che chin ū lō·-iōng, iû-kî ū teh siá-chok ê lâng te̍k-pia̍t ū su-iàu. Khó-pí kóng, lia̍t chhut só·-ū ê sek-tì ê miâ-chheng, só·-ū tōng-bu̍t ê miâ, chhin-chiâⁿ koan-hē, sin-khu ê pō·-ūi, kau-thong kang-khū, cheh-khèng, thiⁿ-khì ê iōng-gí, biô-siá un-tō· ê sû, téng-téng.

Kî-thaⁿ (chhiáⁿ pó·-chhiong)[siu-kái]

Hō-ló-oē / Hō-ló-oē kái-soeh. Chhiáⁿ-mn̄g Hō-ló-oē sû-tián tó-ūi chhōe-ē-tio̍h? Charlie 23:36, 28 Apr 2005 (UTC)

Chò-hoat[siu-kái]

Bô hiān-ū ê chu-liāu[siu-kái]

Chhiú-kang chò.

Chu-liāu í-keng ū tiān-chú tóng-àn--ê[siu-kái]

 • Seng siat-kè keh-sek: án-choáⁿ pian-pâi ê pang-bô·.
 • Liáu-āu iōng "bot" (tiān-náu thêng-sū) pòaⁿ chū-tōng kā í-keng ū ê chu-liāu tah khí-lih.

Chiām-sî án-ne. Lô-hoân pó·-chhiong. (Chit ê jī-hêng chiâⁿ pháiⁿ-khoàⁿ...)

A-giâu 11:01, 7 Feb 2005 (UTC)

Ū lâng tī teh bô?[siu-kái]

Tiām-chih-chih ne.

Chhiáⁿ-mn̄g ū siáⁿ-mih sī goá ē-tàng chò--ê leh? Charlie 23:27, 28 Apr 2005 (UTC)
Góa mā m̄-chai. Che kui-ê liông-kut lóng iá-bē tēng--chhut-lâi. Si̍t-chai kóng, mā bô hit-ê kha-chhiú. A-giâu 15:36, 30 Apr 2005 (UTC)
Góa (A-kun--a) kin-á-ji̍t chiah chai-iáⁿ chia. Iáu-koh m̄-sī chin liáu-kái chia ê kong-lêng kap ū-tēng beh khang-khòe.--Hiankun 14:26, 19 February 2006 (UTC)

Bûn-chiuⁿ tiâu-ba̍k taⁿ ū hun tōa-sió-siá[siu-kái]

Hoat-hiān chit-má bûn-chiuⁿ tiâu-ba̍k taⁿ ū hun tōa-sió-siá (case sensitive) [1]. A-giâu 06:04, 23 February 2006 (UTC)

This wiktionary is running MediaWiki 1.6alpha (see Special:Version). "Case-insensitive, case-preserving page titles" is in the major plans of 1.6.

Wiktionary thóng-kè pió[siu-kái]

Góa ū chhiáⁿ lâng kā chit tah ka-ji̍p Meta ê Wiktionary thóng-kè pió lāi-bīn. Chit kúi kang-á khoàⁿ ē chhut-hiān bô. A-giâu 17:45, 20 April 2006 (UTC)

Thank you! Tō-sià lí! A-yao 09:07, 22 April 2006 (UTC)

Wanted:Korean speakers[siu-kái]

I'm needing Korean speakers to this project because some of my Korean entries have no Chinese characters, some which even don't have their pronounciation. A-yao 05:51, 26 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

Template on Headings[siu-kái]

It has come to my attention that putting templates on the heading is a no-no at en.wikt. It sometimes causes some trouble for editing sections of a page, I will remove such templates and if I miss any, kindly help correct this error, thanks. -- Hiòng-êng 09:34, 13 Káu-goe̍h 2006 (UTC)

5000 entries?[siu-kái]

Wikimedia News is claiming Min Nan reached the 5000 milestone on 24 September [2] :) 218.162.107.99 19:16, 11 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

This is untrue. But when you incorporate the number of articles in Min Nan Wikipedia and Min Nan Wiktionary, it is almost at 6,000. Min Nan Wiktionary only have 3,597 articles and Min Nan Wikipedia only having 2,000 articles. :) A-yao 12:02, 12 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

Wikimania Scholarships[siu-kái]

The call for applications for Wikimania Scholarships to attend Wikimania 2010 in Gdansk, Poland (July 9-11) is now open. The Wikimedia Foundation offers Scholarships to pay for selected individuals' round trip travel, accommodations, and registration at the conference. To apply, visit the Wikimania 2010 scholarships information page, click the secure link available there, and fill out the form to apply. For additional information, please visit the Scholarships information and FAQ pages:

Yours very truly, Cary Bass
Volunteer Coordinator
Wikimedia Foundation

图片过滤器公投呼吁[siu-kái]

根据理事会的要求,维基媒体基金会将举行关于图片过滤器的公投,以决定社群成员是否支持创建一个自愿加入的个人图片过滤器,以方便读者为自己过滤某些特定的图片。

更多的细节和指导性内容将很快发布。公投定于2011年8月12日至27日于中立第三方的服务器上进行。公投的细节、官方负责人员、投票人资格以及其他材料将很快发布在m:Image filter referendum

协调委员会的成员有:
Philippe (WMF)
Cbrown1023
Risker
Mardetanha
PeterSymonds
Robert Harris

Terms of Use update[siu-kái]

I apologize that you are receiving this message in English. Please help translate it.

Hello,

The Wikimedia Foundation is discussing changes to its Terms of Use. The discussion can be found at Talk:Terms of use. Everyone is invited to join in. Because the new version of Terms of use is not in final form, we are not able to present official translations of it. Volunteers are welcome to translate it, as German volunteers have done at m:Terms of use (de), but we ask that you note at the top that the translation is unofficial and may become outdated as the English version is changed. The translation request can be found at m:Translation requests/WMF/Terms of Use 2 -- Maggie Dennis, Community Liaison 2011-nî 10-goe̍h 27-jἰt (Sì) 02:31 (UTC)

Open Call for 2012 Wikimedia Fellowship Applicants[siu-kái]

I apologize that you are receiving this message in English. Please help translate it.

 • Do you want to help attract new contributors to Wikimedia projects?
 • Do you want to improve retention of our existing editors?
 • Do you want to strengthen our community by diversifying its base and increasing the overall number of excellent participants around the world?

The Wikimedia Foundation is seeking Community Fellows and project ideas for the Community Fellowship Program. A Fellowship is a temporary position at the Wikimedia Foundation in order to work on a specific project or set of projects. Submissions for 2012 are encouraged to focus on the theme of improving editor retention and increasing participation in Wikimedia projects. If interested, please submit a project idea or apply to be a fellow by January 15, 2012. Please visit https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Fellowships for more information.

Thanks!

--Siko Bouterse, Head of Community Fellowships, Wikimedia Foundation 2011-nî 12-goe̍h 22-jἰt (Sì) 03:11 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Announcing Wikipedia 1.19 beta[siu-kái]

Wikimedia Foundation is getting ready to push out 1.19 to all the WMF-hosted wikis. As we finish wrapping up our code review, you can test the new version right now on beta.wmflabs.org. For more information, please read the release notes or the start of the final announcement.

The following are the areas that you will probably be most interested in:

 • Faster loading of javascript files makes dependency tracking more important.
 • New common*.css files usable by skins instead of having to copy piles of generic styles from MonoBook or Vector's css.
 • The default user signature now contains a talk link in addition to the user link.
 • Searching blocked usernames in block log is now clearer.
 • Better timezone recognition in user preferences.
 • Improved diff readability for colorblind people.
 • The interwiki links table can now be accessed also when the interwiki cache is used (used in the API and the Interwiki extension).
 • More gender support (for instance in logs and user lists).
 • Language converter improved, e.g. it now works depending on the page content language.
 • Time and number-formatting magic words also now depend on the page content language.
 • Bidirectional support further improved after 1.18.

Report any problems on the labs beta wiki and we'll work to address them before they software is released to the production wikis.

Note that this cluster does have SUL but it is not integrated with SUL in production, so you'll need to create another account. You should avoid using the same password as you use here. — Global message delivery 2012-nî 1-goe̍h 15-jἰt (Lé-pài) 16:41 (UTC)

MediaWiki 1.19[siu-kái]

(Apologies if this message isn't in your language.) The Wikimedia Foundation is planning to upgrade MediaWiki (the software powering this wiki) to its latest version this month. You can help to test it before it is enabled, to avoid disruption and breakage. More information is available in the full announcement. Thank you for your understanding.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system (wrong page? You can fix it.). 2012-nî 2-goe̍h 12-jἰt (Lé-pài) 15:24 (UTC)

Update on IPv6[siu-kái]

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it, as well as the full version of this announcement on Meta)

The Wikimedia Foundation is planning to do limited testing of IPv6 on June 2-3. If there are not too many problems, we may fully enable IPv6 on World IPv6 day (June 6), and keep it enabled.

What this means for your project:

 • At least on June 2-3, 2012, you may see a small number of edits from IPv6 addresses, which are in the form "2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334". See e.g. w:en:IPv6 address. These addresses should behave like any other IP address: You can leave messages on their talk pages; you can track their contributions; you can block them. (See the full version of this announcement for notes on range blocks.)
 • In the mid term, some user scripts and tools will need to be adapted for IPv6.
 • We suspect that IPv6 usage is going to be very low initially, meaning that abuse should be manageable, and we will assist in the monitoring of the situation.

Read the full version of this announcement on how to test the behavior of IPv6 with various tools and how to leave bug reports, and to find a fuller analysis of the implications of the IPv6 migration.

--Erik Möller, VP of Engineering and Product Development, Wikimedia Foundation 2012-nî 6-goe̍h 2-jἰt (La̍k) 01:32 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

2011 Picture of the Year competition[siu-kái]

македонскиnorskpolski

Dear Wikimedians,

Wikimedia Commons is happy to announce that the 2011 Picture of the Year competition is now open. We are interested in your opinion as to which images qualify to be the Picture of the Year 2011. Any user registered at Commons or a Wikimedia wiki SUL-related to Commons with more than 75 edits before 1 April 2012 (UTC) is welcome to vote and, of course everyone is welcome to view!

Detailed information about the contest can be found at the introductory page.

About 600 of the best of Wikimedia Common's photos, animations, movies and graphics were chosen –by the international Wikimedia Commons community– out of 12 million files during 2011 and are now called Featured Pictures.

From professional animal and plant shots to breathtaking panoramas and skylines, restorations of historically relevant images, images portraying the world's best architecture, maps, emblems, diagrams created with the most modern technology, and impressive human portraits, Commons Features Pictures of all flavors.

For your convenience, we have sorted the images into topic categories.

We regret that you receive this message in English; we intended to use banners to notify you in your native language but there was both, human and technical resistance.

See you on Commons! --Picture of the Year 2011 Committee 2012-nî 6-goe̍h 5-jἰt (Jī) 18:46 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Changing wgLanguageCode from zh-min-nan to nan[siu-kái]

Hello (sorry for writing in English). The language code of this wiki is one of several that are deprecated. This wiki, zh-min-nan.wiktionary.org should somewhere in the future be renamed to nan.wiktionary.org (see bug 28442). This can still take a long time before actually happening, but as a small step I submitted a configuration change to update $wgLanguageCode from "zh-min-nan" to "nan". The only visible difference this should make is that this changes the HTML "lang" attribute. This change has already been done on als.wikipedia.org (als -> gsw), as an example. If you have any questions/concerns, please contact me on meta:User talk:SPQRobin. Regards, SPQRobin (talk) 2012-nî 6-goe̍h 13-jἰt (Saⁿ) 18:08 (UTC)

Mobile view as default view coming soon[siu-kái]

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it, as well as the instructions on Meta)

The mobile view of this project and others will soon become the default view on mobile devices (except tablets). Some language versions of these projects currently show no content on the mobile home page, and it is a good time to do a little formatting so users get a mobile-friendly view, or to add to existing mobile content if some already exists.

If you are an administrator, please consider helping with this change. There are instructions which are being translated. The proposed date of switching the default view is June 21.

To contact the mobile team, email mobile-feedback-llists.wikimedia.org.

--Phil Inje Chang, Product Manager, Mobile, Wikimedia Foundation 2012-nî 6-goe̍h 16-jἰt (La̍k) 08:37 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Help decide about more than $10 million of Wikimedia donations in the coming year[siu-kái]

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it)

Hi,

As many of you are aware, the Wikimedia Board of Trustees recently initiated important changes in the way that money is being distributed within the Wikimedia movement. As part of this, a new community-led "Funds Dissemination Committee" (FDC) is currently being set up. Already in 2012-13, its recommendations will guide the decisions about the distribution of over 10 million US dollars among the Foundation, chapters and other eligible entities.

Now, seven capable, knowledgeable and trustworthy community members are sought to volunteer on the initial Funds Dissemination Committee. It is expected to take up its work in September. In addition, a community member is sought to be the Ombudsperson for the FDC process. If you are interested in joining the committee, read the call for volunteers. Nominations are planned to close on August 15.

--Anasuya Sengupta, Director of Global Learning and Grantmaking, Wikimedia Foundation 2012-nî 7-goe̍h 19-jἰt (Sì) 20:31 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Request for Comment: Legal Fees Assistance Program[siu-kái]

I apologize for addressing you in English. I would be grateful if you could translate this message into your language.

The Wikimedia Foundation is conducting a request for comment on a proposed program that could provide legal assistance to users in specific support roles who are named in a legal complaint as a defendant because of those roles. We wanted to be sure that your community was aware of this discussion and would have a chance to participate in that discussion.

If this page is not the best place to publicize this request for comment, please help spread the word to those who may be interested in participating. (If you'd like to help translating the "request for comment", program policy or other pages into your language and don't know how the translation system works, please come by my user talk page at m:User talk:Mdennis (WMF). I'll be happy to assist or to connect you with a volunteer who can assist.)

Thank you! --Mdennis (WMF)2012-nî 9-goe̍h 6-jἰt (Sì) 02:18 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Wikidata is getting close to a first roll-out[siu-kái]

(Apologies if this message isn't in your language.)

As some of you might already have heard Wikimedia Deutschland is working on a new Wikimedia project. It is called m:Wikidata. The goal of Wikidata is to become a central data repository for the Wikipedias, its sister projects and the world. In the future it will hold data like the number of inhabitants of a country, the date of birth of a famous person or the length of a river. These can then be used in all Wikimedia projects and outside of them.

The project is divided into three phases and "we are getting close to roll-out the first phase". The phases are:

 1. language links in the Wikipedias (making it possible to store the links between the language editions of an article just once in Wikidata instead of in each linked article)
 2. infoboxes (making it possible to store the data that is currently in infoboxes in one central place and share the data)
 3. lists (making it possible to create lists and similar things based on queries to Wikidata so they update automatically when new data is added or modified)

It'd be great if you could join us, test the demo version, provide feedback and take part in the development of Wikidata. You can find all the relevant information including an FAQ and sign-up links for our on-wiki newsletter on the Wikidata page on Meta.

For further discussions please use this talk page (if you are uncomfortable writing in English you can also write in your native language there) or point me to the place where your discussion is happening so I can answer there.

--Lydia Pintscher 2012-nî 9-goe̍h 10-jἰt (It) 13:44 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Upcoming software changes - please report any problems[siu-kái]

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it)

All Wikimedia wikis - including this one - will soon be upgraded with new and possibly disruptive code. This process starts today and finishes on October 24 (see the upgrade schedule & code details).

Please watch for problems with:

 • revision diffs
 • templates
 • CSS and JavaScript pages (like user scripts)
 • bots
 • PDF export
 • images, video, and sound, especially scaling sizes
 • the CologneBlue skin

If you notice any problems, please report problems at our defect tracker site. You can test for possible problems at test2.wikipedia.org and mediawiki.org, which have already been updated.

Thanks! With your help we can find problems fast and get them fixed faster.

Sumana Harihareswara, Wikimedia Foundation Engineering Community Manager (talk) 2012-nî 10-goe̍h 16-jἰt (Jī) 03:20 (UTC)

P.S.: For the regular, smaller MediaWiki updates every two weeks, please watch this schedule.

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Fundraising localization: volunteers from outside the USA needed[siu-kái]

Please translate for your local community

Hello All,

The Wikimedia Foundation's Fundraising team have begun our 'User Experience' project, with the goal of understanding the donation experience in different countries outside the USA and enhancing the localization of our donation pages. I am searching for volunteers to spend 30 minutes on a Skype chat with me, reviewing their own country's donation pages. It will be done on a 'usability' format (I will ask you to read the text and go through the donation flow) and will be asking your feedback in the meanwhile.

The only pre-requisite is for the volunteer to actually live in the country and to have access to at least one donation method that we offer for that country (mainly credit/debit card, but also real-time banking like IDEAL, E-wallets, etc...) so we can do a live test and see if the donation goes through. All volunteers will be reimbursed of the donations that eventually succeed (and they will be low amounts, like 1-2 dollars)

By helping us you are actually helping thousands of people to support our mission of free knowledge across the world. Please sing up and help us with our 'User Experience' project! :) If you are interested (or know of anyone who could be) please email ppena@wikimedia.org. All countries needed (excepting USA)!

Thanks!
Pats Pena
Global Fundraising Operations Manager, Wikimedia Foundation

Sent using Global message delivery, 2012-nî 10-goe̍h 17-jἰt (Saⁿ) 17:25 (UTC)

字傷細字[siu-kái]

網站用的字傷細字,傷目睭,百科的英文版抑中文版攏較大字。Ianbu (talk) 2012-nî 11-goe̍h 11-jἰt (Lé-pài) 06:51 (UTC)

Be a Wikimedia fundraising "User Experience" volunteer![siu-kái]

Thank you to everyone who volunteered last year on the Wikimedia fundraising 'User Experience' project. We have talked to many different people in different countries and their feedback has helped us immensely in restructuring our pages. If you haven't heard of it yet, the 'User Experience' project has the goal of understanding the donation experience in different countries (outside the USA) and enhancing the localization of our donation pages.

I am (still) searching for volunteers to spend some time on a Skype chat with me, reviewing their own country's donation pages. It will be done on a 'usability' format (I will ask you to read the text and go through the donation flow) and will be asking your feedback in the meanwhile.

The only pre-requisite is for the volunteer to actually live in the country and to have access to at least one donation method that we offer for that country (mainly credit/debit card, but also real time banking like IDEAL, E-wallets, etc...) so we can do a live test and see if the donation goes through. **All volunteers will be reimbursed of the donations that eventually succeed (and they will be very low amounts, like 1-2 dollars)**

By helping us you are actually helping thousands of people to support our mission of free knowledge across the world. If you are interested (or know of anyone who could be) please email ppena@wikimedia.org. All countries needed (excepting USA)!!

Thanks!

Pats Pena
Global Fundraising Operations Manager, Wikimedia Foundation

Sent using Global message delivery, 2013-nî 1-goe̍h 8-ji̍t (Jī) 21:24 (UTC)

Wikimedia sites to move to primary data center in Ashburn, Virginia. Read-only mode expected.[siu-kái]

(Apologies if this message isn't in your language.) Next week, the Wikimedia Foundation will transition its main technical operations to a new data center in Ashburn, Virginia, USA. This is intended to improve the technical performance and reliability of all Wikimedia sites, including this wiki. There will be some times when the site will be in read-only mode, and there may be full outages; the current target windows for the migration are January 22nd, 23rd and 24th, 2013, from 17:00 to 01:00 UTC (see other timezones on timeanddate.com). More information is available in the full announcement.

If you would like to stay informed of future technical upgrades, consider becoming a Tech ambassador and joining the ambassadors mailing list. You will be able to help your fellow Wikimedians have a voice in technical discussions and be notified of important decisions.

Thank you for your help and your understanding.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system (wrong page? You can fix it.). 2013-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (La̍k) 15:49 (UTC)

Picture of the Year voting round 1 open[siu-kái]

Dear Wikimedians,

Wikimedia Commons is happy to announce that the 2012 Picture of the Year competition is now open. We're interested in your opinion as to which images qualify to be the Picture of the Year for 2012. Voting is open to established Wikimedia users who meet the following criteria:

 1. Users must have an account, at any Wikimedia project, which was registered before Tue, 01 Jan 2013 00:00:00 +0000 [UTC].
 2. This user account must have more than 75 edits on any single Wikimedia project before Tue, 01 Jan 2013 00:00:00 +0000 [UTC]. Please check your account eligibility at the POTY 2012 Contest Eligibility tool.
 3. Users must vote with an account meeting the above requirements either on Commons or another SUL-related Wikimedia project (for other Wikimedia projects, the account must be attached to the user's Commons account through SUL).

Hundreds of images that have been rated Featured Pictures by the international Wikimedia Commons community in the past year are all entered in this competition. From professional animal and plant shots to breathtaking panoramas and skylines, restorations of historically relevant images, images portraying the world's best architecture, maps, emblems, diagrams created with the most modern technology, and impressive human portraits, Commons features pictures of all flavors.

For your convenience, we have sorted the images into topic categories. Two rounds of voting will be held: In the first round, you can vote for as many images as you like. The first round category winners and the top ten overall will then make it to the final. In the final round, when a limited number of images are left, you must decide on the one image that you want to become the Picture of the Year.

To see the candidate images just go to the POTY 2012 page on Wikimedia Commons.

Wikimedia Commons celebrates our featured images of 2012 with this contest. Your votes decide the Picture of the Year, so remember to vote in the first round by January 30, 2013.

Thanks,
the Wikimedia Commons Picture of the Year committee

This message was delivered based on m:Distribution list/Global message delivery. Translation fetched from: commons:Commons:Picture of the Year/2012/Translations/Village Pump/en -- Rillke (talk) 2013-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Jī) 23:44 (UTC)

Help turn ideas into grants in the new IdeaLab[siu-kái]

I apologize if this message is not in your language. Please help translate it.

 • Do you have an idea for a project to improve this community or website?
 • Do you think you could complete your idea if only you had some funding?
 • Do you want to help other people turn their ideas into project plans or grant proposals?

Please join us in the IdeaLab, an incubator for project ideas and Individual Engagement Grant proposals.

The Wikimedia Foundation is seeking new ideas and proposals for Individual Engagement Grants. These grants fund individuals or small groups to complete projects that help improve this community. If interested, please submit a completed proposal by February 15, 2013. Please visit https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:IEG for more information.

Thanks! --Siko Bouterse, Head of Individual Engagement Grants, Wikimedia Foundation 2013-nî 1-goe̍h 30-ji̍t (Saⁿ) 21:00 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Correct it here.)

Convert complex templates to Lua to make them faster and more powerful[siu-kái]

(Please consider translating this message for the benefit of your fellow Wikimedians)

Greetings. As you might have seen on the Wikimedia tech blog or the tech ambassadors list, a new functionality called "Lua" is being enabled on all Wikimedia sites today. Lua is a scripting language that enables you to write faster and more powerful MediaWiki templates.

If you have questions about how to convert existing templates to Lua (or how to create new ones), we'll be holding two support sessions on IRC next week: one on Wednesday (for Oceania, Asia & America) and one on Friday (for Europe, Africa & America); see m:IRC office hours for the details. If you can't make it, you can also get help at mw:Talk:Lua scripting.

If you'd like to learn about this kind of events earlier in advance, consider becoming a Tech ambassador by subscribing to the mailing list. You will also be able to help your fellow Wikimedians have a voice in technical discussions and be notified of important decisions.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system. 2013-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Saⁿ) 20:32 (UTC) (wrong page? You can fix it.)

Proposal of a pronunciation recording tool[siu-kái]

Hello, Rahul21, a developer, offers to develop a pronunciation recording tool for Wiktionary, helped by Michael Dale as part of GSoC. The tool would allow to record and add audio pronunciations to Wiktionary entries while browsing them (see background discussion on Wiktionary-l). Please read and comment the proposal! Regards, Nemo 2013-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Jī) 22:45 (UTC)

(Please consider translating this message for the benefit of your fellow Wikimedians. Please also consider translating the proposal.)

Read this message in English / Lleer esti mensaxe n'asturianu / বাংলায় এই বার্তাটি পড়ুন / Llegiu aquest missatge en català / Læs denne besked på dansk / Lies diese Nachricht auf Deutsch / Leś cal mesag' chè in Emiliàn / Leer este mensaje en español / Lue tämä viesti suomeksi / Lire ce message en français / Ler esta mensaxe en galego / हिन्दी / Pročitajte ovu poruku na hrvatskom / Baca pesan ini dalam Bahasa Indonesia / Leggi questo messaggio in italiano / ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ / Aqra dan il-messaġġ bil-Malti / norsk (bokmål) / Lees dit bericht in het Nederlands / Przeczytaj tę wiadomość po polsku / Citiți acest mesaj în română / Прочитать это сообщение на русском / Farriintaan ku aqri Af-Soomaali / Pročitaj ovu poruku na srpskom (Прочитај ову поруку на српском) / อ่านข้อความนี้ในภาษาไทย / Прочитати це повідомлення українською мовою / Đọc thông báo bằng tiếng Việt / 使用中文阅读本信息。

Hello!

There is a new request for comment on Meta-Wiki concerning the removal of administrative rights from long-term inactive Wikimedians. Generally, this proposal from stewards would apply to wikis without an administrators' review process.

We are also compiling a list of projects with procedures for removing inactive administrators on the talk page of the request for comment. Feel free to add your project(s) to the list if you have a policy on administrator inactivity.

All input is appreciated. The discussion may close as soon as 21 May 2013 (2013-05-21), but this will be extended if needed.

Thanks, Billinghurst (thanks to all the translators!) 2013-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Saⁿ) 05:32 (UTC)

Distributed via Global message delivery (Wrong page? You can fix it.)

[en] Change to wiki account system and account renaming[siu-kái]

Some accounts will soon be renamed due to a technical change that the developer team at Wikimedia are making. More details on Meta.

(Distributed via global message delivery 2013-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Jī) 04:20 (UTC). Wrong page? Correct it here.)

[en] Change to section edit links[siu-kái]

The default position of the "edit" link in page section headers is going to change soon. The "edit" link will be positioned adjacent to the page header text rather than floating opposite it.

Section edit links will be to the immediate right of section titles, instead of on the far right. If you're an editor of one of the wikis which already implemented this change, nothing will substantially change for you; however, scripts and gadgets depending on the previous implementation of section edit links will have to be adjusted to continue working; however, nothing else should break even if they are not updated in time.

Detailed information and a timeline is available on meta.

Ideas to do this all the way to 2009 at least. It is often difficult to track which of several potential section edit links on the far right is associated with the correct section, and many readers and anonymous or new editors may even be failing to notice section edit links at all, since they read section titles, which are far away from the links.

(Distributed via global message delivery 2013-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Jī) 19:09 (UTC). Wrong page? Correct it here.)

Tech newsletter: Subscribe to receive the next editions[siu-kái]

Tech news prepared by tech ambassadors and posted by Global message deliveryContributeTranslateGet helpGive feedbackUnsubscribe • 2013-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (It) 21:24 (UTC)
Important note: This is the first edition of the Tech News weekly summaries, which help you monitor recent software changes likely to impact you and your fellow Wikimedians.

If you want to continue to receive the next issues every week, please subscribe to the newsletter. You can subscribe your personal talk page and a community page like this one. The newsletter can be translated into your language.

You can also become a tech ambassador, help us write the next newsletter and tell us what to improve. Your feedback is greatly appreciated. guillom 2013-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (It) 21:24 (UTC)

Trademark discussion[siu-kái]

Hi, apologies for posting this in English, but I wanted to alert your community to a discussion on Meta about potential changes to the Wikimedia Trademark Policy. Please translate this statement if you can. We hope that you will all participate in the discussion; we also welcome translations of the legal team’s statement into as many languages as possible and encourage you to voice your thoughts there. Please see the Trademark practices discussion (on Meta-Wiki) for more information. Thank you! --Mdennis (WMF) (talk)

Universal Language Selector will be enabled on 2013-07-09[siu-kái]

Pywikipedia is migrating to git[siu-kái]

Hello, Sorry for English but It's very important for bot operators so I hope someone translates this. Pywikipedia is migrating to Git so after July 26, SVN checkouts won't be updated If you're using Pywikipedia you have to switch to git, otherwise you will use out-dated framework and your bot might not work properly. There is a manual for doing that and a blog post explaining about this change in non-technical language. If you have question feel free to ask in mw:Manual talk:Pywikipediabot/Gerrit, mailing list, or in the IRC channel. Best Amir (via Global message delivery). 2013-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Jī) 13:58 (UTC)

Notifications inform you of new activity that affects you -- and let you take quick action.

(This message is in English, please translate as needed)

Greetings!

Notifications will inform users about new activity that affects them on this wiki in a unified way: for example, this new tool will let you know when you have new talk page messages, edit reverts, mentions or links -- and is designed to augment (rather than replace) the watchlist. The Wikimedia Foundation's editor engagement team developed this tool (code-named 'Echo') earlier this year, to help users contribute more productively to MediaWiki projects.

We're now getting ready to bring Notifications to almost all other Wikimedia sites, and are aiming for a 22 October deployment, as outlined in this release plan. It is important that notifications is translated for all of the languages we serve.

There are three major points of translation needed to be either done or checked:

Please let us know if you have any questions, suggestions or comments about this new tool. For more information, visit this project hub and this help page. Keegan (WMF) (talk) 2013-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Gō·) 19:27 (UTC)

(via the Global message delivery system) (wrong page? You can fix it.)

Speak up about the trademark registration of the Community logo.[siu-kái]

Introducting Beta Features[siu-kái]

(Apologies for writing in English. Please translate if necessary)

We would like to let you know about Beta Features, a new program from the Wikimedia Foundation that lets you try out new features before they are released for everyone.

Think of it as a digital laboratory where community members can preview upcoming software and give feedback to help improve them. This special preference page lets designers and engineers experiment with new features on a broad scale, but in a way that's not disruptive.

Beta Features is now ready for testing on MediaWiki.org. It will also be released on Wikimedia Commons and MetaWiki this Thursday, 7 November. Based on test results, the plan is to release it on all wikis worldwide on 21 November, 2013.

Here are the first features you can test this week:

Would you like to try out Beta Features now? After you log in on MediaWiki.org, a small 'Beta' link will appear next to your 'Preferences'. Click on it to see features you can test, check the ones you want, then click 'Save'. Learn more on the Beta Features page.

After you've tested Beta Features, please let the developers know what you think on this discussion page -- or report any bugs here on Bugzilla. You're also welcome to join this IRC office hours chat on Friday, 8 November at 18:30 UTC.

Beta Features was developed by the Wikimedia Foundation's Design, Multimedia and VisualEditor teams. Along with other developers, they will be adding new features to this experimental program every few weeks. They are very grateful to all the community members who helped create this project — and look forward to many more productive collaborations in the future.

Enjoy, and don't forget to let developers know what you think! Keegan (WMF) (talk) 2013-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Jī) 20:54 (UTC)

Distributed via Global message delivery (wrong page? Correct it here), 2013-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Jī) 20:54 (UTC)

Call for comments on draft trademark policy[siu-kái]

Request for comment on Commons: Should Wikimedia support MP4 video?[siu-kái]

I apologize for this message being only in English. Please translate it if needed to help your community.

The Wikimedia Foundation's multimedia team seeks community guidance on a proposal to support the MP4 video format. This digital video standard is used widely around the world to record, edit and watch videos on mobile phones, desktop computers and home video devices. It is also known as H.264/MPEG-4 or AVC.

Supporting the MP4 format would make it much easier for our users to view and contribute video on Wikipedia and Wikimedia projects -- and video files could be offered in dual formats on our sites, so we could continue to support current open formats (WebM and Ogg Theora).

However, MP4 is a patent-encumbered format, and using a proprietary format would be a departure from our current practice of only supporting open formats on our sites -- even though the licenses appear to have acceptable legal terms, with only a small fee required.

We would appreciate your guidance on whether or not to support MP4. Our Request for Comments presents views both in favor and against MP4 support, based on opinions we’ve heard in our discussions with community and team members.

Please join this RfC -- and share your advice.

All users are welcome to participate, whether you are active on Commons, Wikipedia, other Wikimedia project -- or any site that uses content from our free media repository.

You are also welcome to join tomorrow's Office hours chat on IRC, this Thursday, January 16, at 19:00 UTC, if you would like to discuss this project with our team and other community members.

We look forward to a constructive discussion with you, so we can make a more informed decision together on this important topic. Keegan (WMF) (talk) 2014-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Sì) 06:47 (UTC)

Universal Language Selector will be enabled by default again on this wiki by 21 February 2014[siu-kái]

On January 21 2014 the MediaWiki extension Universal Language Selector (ULS) was disabled on this wiki. A new preference was added for logged-in users to turn on ULS. This was done to prevent slow loading of pages due to ULS webfonts, a behaviour that had been observed by the Wikimedia Technical Operations team on some wikis.

We are now ready to enable ULS again. The temporary preference to enable ULS will be removed. A new checkbox has been added to the Language Panel to enable/disable font delivery. This will be unchecked by default for this wiki, but can be selected at any time by the users to enable webfonts. This is an interim solution while we improve the feature of webfonts delivery.

You can read the announcement and the development plan for more information. Apologies for writing this message only in English. Thank you. Runa

Amendment to the Terms of Use[siu-kái]

Call for project ideas: funding is available for community experiments[siu-kái]

I apologize if this message is not in your language. Please help translate it.

Do you have an idea for a project that could improve your community? Individual Engagement Grants from the Wikimedia Foundation help support individuals and small teams to organize experiments for 6 months. You can get funding to try out your idea for online community organizing, outreach, tool-building, or research to help make Wiktionary better. In March, we’re looking for new project proposals.

Examples of past Individual Engagement Grant projects:

Proposals are due by 31 March 2014. There are a number of ways to get involved!

Hope to have your participation,

--Siko Bouterse, Head of Individual Engagement Grants, Wikimedia Foundation 2014-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Gō·) 19:44 (UTC)

Proposed optional changes to Terms of Use amendment[siu-kái]

Hello all, in response to some community comments in the discussion on the amendment to the Terms of Use on undisclosed paid editing, we have prepared two optional changes. Please read about these optional changes on Meta wiki and share your comments. If you can (and this is a non english project), please translate this announcement. Thanks! Slaporte (WMF) 2014-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Sì) 21:56 (UTC)

Changes to the default site typography coming soon[siu-kái]

This week, the typography on Wikimedia sites will be updated for all readers and editors who use the default "Vector" skin. This change will involve new serif fonts for some headings, small tweaks to body content fonts, text size, text color, and spacing between elements. The schedule is:

 • April 1st: non-Wikipedia projects will see this change live
 • April 3rd: Wikipedias will see this change live

This change is very similar to the "Typography Update" Beta Feature that has been available on Wikimedia projects since November 2013. After several rounds of testing and with feedback from the community, this Beta Feature will be disabled and successful aspects enabled in the default site appearance. Users who are logged in may still choose to use another skin, or alter their personal CSS, if they prefer a different appearance. Local common CSS styles will also apply as normal, for issues with local styles and scripts that impact all users.

For more information:

-- Steven Walling (Product Manager) on behalf of the Wikimedia Foundation's User Experience Design team

重要信息:管理员活动审核[siu-kái]

各位好。一项关于移除“高级权限”(管理员、行政员等)的新方针最近经由全域社群共识(你所在社群已得到了有关该讨论的通知)通过。根据该方针,监管员正在审核小型维基上的管理员活动。根据我们了解的情况,贵维基并没有移除非活跃帐号“高级权限”的正式程序。这就意味着,监管员将根据新的管理员活动审核制度来负责此事。

我们现已判定,下列用户符合非活跃标准(超过2年无编辑、无登录记录):

 1. A-yao(管理员)
 2. A-giâu(行政员、管理员)

这些用户很快会得到通知,告知他们如果希望保留部分或全部权限,应开启社群讨论。如果没有回应,那么他们的高级权限将会被监管员移除。

但是,如果贵社群希望创建自己的活动审核程序取代全域性审核,或对这些非活跃权限持有者作出其他处理,或已经有相关方针但我们并不知晓,那么请通知元维基监管员,以便我们不再对贵维基的权限审核规则作出处理。谢谢, Rschen7754 2014-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (La̍k) 21:25 (UTC)


Pronunciation Recording[siu-kái]

Visual workflow draft for pronunciation recording gadget; If you have trouble watching this video here, watch it on vimeo. A more extensive/explanative version is available.

Dear Wiktionary community!

About me
My name is Rainer Rillke, and I have been volunteering at Wikimedia Commons for 3 years now, gathering experience around media files. I've been always interested in how things work and how one could improve them.
The idea
One idea that appeared last Summer was allowing the recording of small chunks of speech, uploading that to Wikimedia Commons in the background and including this into a Wiktionary entry without having the hassle doing everything by hand or installing additional software. That idea led to the foundation of MediaWiki extension PronunciationRecording during the Google Summer of Code. However, this was not completed; instead development is stale for over 5 months now.
My proposal
To make this going to work, so Wiktionary has an immediate benefit of this feature, I would like to provide the work done so far as a gadget and add some more work in regard to usability. You can see my plan at m:Grants:IEG/Finish Pronunciation Recording. And more importantly, you can give me a hand, if you are interested by writing your comments.

Thanks and kind regards --Rillke討論) 2014-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (It) 17:26 (UTC)

This message was delivered based on commons:User:Rillke/gmd/prg. Translation fetched from: commons:User:Rillke/prg/en -- Rillke(q?) 17:42, 26 January 2013 (UTC)

Using only UploadWizard for uploads[siu-kái]

Wikimedia Commons logo

Hello! It was noted that on this wiki you have less than 10 local files. Presumably, you therefore don't have interest nor energies to have hundreds templates with the now required HTML, even less a local EDP. However, this means that users here will experience a mostly broken and/or illegal uploading. I propose to

so that you can avoid local maintenance and all users can have a functioning, easy upload interface in their own language. All registered users can upload on Commons and existing files will not be affected.

I'll get this done in one week from now.

 1. If you disagree with the proposal, just remove your wiki from the list.
 2. To make the UploadWizard even better, please tell your experience and ideas on commons:Commons:Upload Wizard feedback.

Nemo 2014-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (It) 20:38 (UTC)

Media Viewer[siu-kái]


Greetings, my apologies for writing in English.

I wanted to let you know that Media Viewer will be released to this wiki in the coming weeks. Media Viewer allows readers of Wikimedia projects to have an enhanced view of files without having to visit the file page, but with more detail than a thumbnail. You can try Media Viewer out now by turning it on in your Beta Features. If you do not enjoy Media Viewer or if it interferes with your work after it is turned on you will be able to disable Media Viewer as well in your preferences. I invite you to share what you think about Media Viewer and how it can be made better in the future.

Thank you for your time. - Keegan (WMF) 2014-nî 5-goe̍h 23-ji̍t (Gō·) 21:29 (UTC)

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!


Media Viewer is now live on this wiki[siu-kái]


Media Viewer lets you see images in larger size

Greetings— and sorry for writing in English, please translate if it will help your community,

The Wikimedia Foundation's Multimedia team is happy to announce that Media Viewer was just released on this site today.

Media Viewer displays images in larger size when you click on their thumbnails, to provide a better viewing experience. Users can now view images faster and more clearly, without having to jump to separate pages — and its user interface is more intuitive, offering easy access to full-resolution images and information, with links to the file repository for editing. The tool has been tested extensively across all Wikimedia wikis over the past six months as a Beta Feature and has been released to the largest Wikipedias, all language Wikisources, and the English Wikivoyage already.

If you do not like this feature, you can easily turn it off by clicking on "Disable Media Viewer" at the bottom of the screen, pulling up the information panel (or in your your preferences) whether you have an account or not. Learn more in this Media Viewer Help page.

Please let us know if you have any questions or comments about Media Viewer. You are invited to share your feedback in this discussion on MediaWiki.org in any language, to help improve this feature. You are also welcome to take this quick survey in English, en français, o español.

We hope you enjoy Media Viewer. Many thanks to all the community members who helped make it possible. - Fabrice Florin (WMF) (talk) 2014-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Sì) 21:54 (UTC)

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!

Letter petitioning WMF to reverse recent decisions[siu-kái]

The Wikimedia Foundation recently created a new feature, "superprotect" status. The purpose is to prevent pages from being edited by elected administrators -- but permitting WMF staff to edit them. It has been put to use in only one case: to protect the deployment of the Media Viewer software on German Wikipedia, in defiance of a clear decision of that community to disable the feature by default, unless users decide to enable it.

If you oppose these actions, please add your name to this letter. If you know non-Wikimedians who support our vision for the free sharing of knowledge, and would like to add their names to the list, please ask them to sign an identical version of the letter on change.org.

-- JurgenNL (talk) 2014-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Sì) 17:35 (UTC)

Process ideas for software development[siu-kái]

’’My apologies for writing in English.’’

Hello,

I am notifying you that a brainstorming session has been started on Meta to help the Wikimedia Foundation increase and better affect community participation in software development across all wiki projects. Basically, how can you be more involved in helping to create features on Wikimedia projects? We are inviting all interested users to voice their ideas on how communities can be more involved and informed in the product development process at the Wikimedia Foundation. It would be very appreciated if you could translate this message to help inform your local communities as well.

I and the rest of my team welcome you to participate. We hope to see you on Meta.

Kind regards, -- Rdicerb (WMF) talk 2014-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Sì) 22:15 (UTC)

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!

Grants to improve your project[siu-kái]

Apologies for English. Please help translate this message.

Greetings! The Individual Engagement Grants program is accepting proposals for funding new experiments from September 1st to 30th. Your idea could improve Wikimedia projects with a new tool or gadget, a better process to support community-building on your wiki, research on an important issue, or something else we haven't thought of yet. Whether you need $200 or $30,000 USD, Individual Engagement Grants can cover your own project development time in addition to hiring others to help you.

Meta RfCs on two new global groups[siu-kái]

Hello all,

There are currently requests for comment open on meta to create two new global groups. The first is a group for members of the OTRS permissions queue, which would grant them autopatrolled rights on all wikis except those who opt-out. That proposal can be found at m:Requests for comment/Creation of a global OTRS-permissions user group. The second is a group for Wikimedia Commons admins and OTRS agents to view deleted file pages through the 'viewdeletedfile' right on all wikis except those who opt-out. The second proposal can be found at m:Requests for comment/Global file deletion review.

We would like to hear what you think on both proposals. Both are in English; if you wanted to translate them into your native language that would also be appreciated.

It is possible for individual projects to opt-out, so that users in those groups do not have any additional rights on those projects. To do this please start a local discussion, and if there is consensus you can request to opt-out of either or both at m:Stewards' noticeboard.

Thanks and regards, Ajraddatz (talk) 2014-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài) 18:04 (UTC)

Global AbuseFilter[siu-kái]

Hello,

AbuseFilter is a MediaWiki extension used to detect likely abusive behavior patterns, like pattern vandalism and spam. In 2013, Global AbuseFilters were enabled on a limited set of wikis including Meta-Wiki, MediaWiki.org, Wikispecies and (in early 2014) all the "small wikis". Recently, global abuse filters were enabled on "medium sized wikis" as well. These filters are currently managed by stewards on Meta-Wiki and have shown to be very effective in preventing mass spam attacks across Wikimedia projects. However, there is currently no policy on how the global AbuseFilters will be managed although there are proposals. There is an ongoing request for comment on policy governing the use of the global AbuseFilters. In the meantime, specific wikis can opt out of using the global AbuseFilter. These wikis can simply add a request to this list on Meta-Wiki. More details can be found on this page at Meta-Wiki. If you have any questions, feel free to ask on m:Talk:Global AbuseFilter.

Thanks,

PiRSquared17, Glaisher

— 2014-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 17:36 (UTC)

重要信息:管理员活跃审核[siu-kái]

大家好。一项关于移除“高级权限”(管理员、行政员等)的新方针已于2013年获得全域社群的共识。根据此方针,监管员正在所有维基媒体基金会控制,但没有不活跃方针的wiki审核管理员的活跃程度。根据我们的了解,阁下所在的wiki并没有移除不活跃账户的“高级权限”的正式程序。这意味着,监管员将根据新的管理员活跃审核方针来负责此事。

我们现已判定,下列用户符合非活跃标准(超过2年既无编辑又无日志操作):

 1. Hiòng-êng(管理员)

这些用户将很快收到通知,告知他们如果希望保留部分或全部权限,应开启社群讨论。如果没有回应,那么他们的高级权限将会被监管员移除。

然而,如果您所在的社群希望建立自己的活跃审核程序以取代全域审核,或对这些不活跃的权限持有者做出其他决定,或已经有相关方针但我们并不知晓,那么请在元维基通知监管员,这样我们将不会对您的wiki做出权限审核。谢谢, Rschen7754 2015-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (La̍k) 20:24 (UTC)

[Global proposal] m.Wiktionary.org: (全部) 編輯頁[siu-kái]

MediaWiki mobile

Hi, this message is to let you know that, on domains like nan.m.wikipedia.org, unregistered users cannot edit. At the Wikimedia Forum, where global configuration changes are normally discussed, a few dozens users propose to restore normal editing permissions on all mobile sites. Please read and comment!

Thanks and sorry for writing in English, Nemo 2015-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài) 22:32 (UTC)

Inspire Campaign: Improving diversity, improving content[siu-kái]

This March, we’re organizing an Inspire Campaign to encourage and support new ideas for improving gender diversity on Wikimedia projects. Less than 20% of Wikimedia contributors are women, and many important topics are still missing in our content. We invite all Wikimedians to participate. If you have an idea that could help address this problem, please get involved today! The campaign runs until March 31.

All proposals are welcome - research projects, technical solutions, community organizing and outreach initiatives, or something completely new! Funding is available from the Wikimedia Foundation for projects that need financial support. Constructive, positive feedback on ideas is appreciated, and collaboration is encouraged - your skills and experience may help bring someone else’s project to life. Join us at the Inspire Campaign and help this project better represent the world’s knowledge!

(Sorry for the English - please translate this message!) MediaWiki message delivery (對話) 2015-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Saⁿ) 20:01 (UTC)

SUL finalization update[siu-kái]

Hi all,apologies for writing in English, please read this page for important information and an update involving SUL finalization, scheduled to take place in one month. Thanks. Keegan (WMF) (talk) 2015-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Gō·) 19:45 (UTC)

Stewards confirmation rules[siu-kái]

Hello, I made a proposal on Meta to change the rules for the steward confirmations. Currently consensus to remove is required for a steward to lose his status, however I think it's fairer to the community if every steward needed the consensus to keep. As this is an issue that affects all WMF wikis, I'm sending this notification to let people know & be able to participate. Best regards, --MF-W 2015-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Gō·) 16:13 (UTC)

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Greetings,

I am pleased to announce that nominations are now being accepted for the 2015 Wikimedia Foundation Elections. This year the Board and the FDC Staff are looking for a diverse set of candidates from regions and projects that are traditionally under-represented on the board and in the movement as well as candidates with experience in technology, product or finance. To this end they have published letters describing what they think is needed and, recognizing that those who know the community the best are the community themselves, the election committee is accepting nominations for community members you think should run and will reach out to those nominated to provide them with information about the job and the election process.

This year, elections are being held for the following roles:

Board of Trustees
The Board of Trustees is the decision-making body that is ultimately responsible for the long term sustainability of the Foundation, so we value wide input into its selection. There are three positions being filled. More information about this role can be found at the board elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC)
The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are five positions being filled. More information about this role can be found at the FDC elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC) Ombud
The FDC Ombud receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled. More information about this role can be found at the FDC Ombudsperson elections page.

The candidacy submission phase lasts from 00:00 UTC April 20 to 23:59 UTC May 5 for the Board and from 00:00 UTCApril 20 to 23:59 UTC April 30 for the FDC and FDC Ombudsperson. This year, we are accepting both self-nominations and nominations of others. More information on this election and the nomination process can be found on the 2015 Wikimedia elections page on Meta-Wiki.

Please feel free to post a note about the election on your project's village pump. Any questions related to the election can be posted on the talk page on Meta, or sent to the election committee's mailing list, board-elections -at- wikimedia.org

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery on behalf of the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee, 05:03, 21 April 2015 (UTC) • TranslateGet help

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Voting has begun for eligible voters in the 2015 elections for the Funds Dissemination Committee (FDC) and FDC Ombudsperson. Questions and discussion with the candidates for the Funds Dissemination Committee (FDC) and FDC Ombudsperson will continue during the voting. Nominations for the Board of Trustees will be accepted until 23:59 UTC May 5.

The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are five positions on the committee being filled.

The FDC Ombudsperson receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled.

The voting phase lasts from 00:00 UTC May 3 to 23:59 UTC May 10. Click here to vote. Questions and discussion with the candidates will continue during that time. Click here to ask the FDC candidates a question. Click here to ask the FDC Ombudsperson candidates a question. More information on the candidates and the elections can be found on the 2015 FDC election page, the 2015 FDC Ombudsperson election page, and the 2015 Board election page on Meta-Wiki.

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Volunteer Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery 03:45, 4 May 2015 (UTC) • TranslateGet help

2015-nî 3-goe̍h Wikimedia liōng-tiám[siu-kái]

Chit bûn-chiong sī Wikimedia bāng-chì 2015-nî 3-goe̍h ê liōng-tiám tek-lio̍k.
About · Subscribe · Distributed via MassMessage (wrong page? Correct it here), 2015-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (La̍k) 02:57 (UTC)

2015-nî 4-goe̍h Wikimedia liōng-tiám[siu-kái]

Chit bûn-chiong sī Wikimedia bāng-chì 2015-nî 3-goe̍h ê liōng-tiám tek-lio̍k.
About · Subscribe · Distributed via MassMessage (wrong page? Correct it here), 2015-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài) 05:59 (UTC)

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Voting has begun for eligible voters in the 2015 elections for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. Questions and discussion with the candidates for the Board will continue during the voting.

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is the ultimate governing authority of the Wikimedia Foundation, a 501(c)(3) non-profit organization registered in the United States. The Wikimedia Foundation manages many diverse projects such as Wikipedia and Commons.

The voting phase lasts from 00:00 UTC May 17 to 23:59 UTC May 31. Click here to vote. More information on the candidates and the elections can be found on the 2015 Board election page on Meta-Wiki.

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Volunteer Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery 17:20, 17 May 2015 (UTC) • TranslateGet help

Pywikibot compat will no longer be supported - Please migrate to pywikibot core[siu-kái]

Sorry for English, I hope someone translates this.
Pywikibot (then "Pywikipediabot") was started back in 2002. In 2007 a new branch (formerly known as "rewrite", now called "core") was started from scratch using the MediaWiki API. The developers of Pywikibot have decided to stop supporting the compat version of Pywikibot due to bad performance and architectural errors that make it hard to update, compared to core. If you are using pywikibot compat it is likely your code will break due to upcoming MediaWiki API changes (e.g. T101524). It is highly recommended you migrate to the core framework. There is a migration guide, and please contact us if you have any problem.

There is an upcoming MediaWiki API breaking change that compat will not be updated for. If your bot's name is in this list, your bot will most likely break.

Thank you,
The Pywikibot development team, 19:30, 5 June 2015 (UTC)

Pywikibot compat will no longer be supported - Please migrate to pywikibot core[siu-kái]

Sorry for English, I hope someone translates this.
Pywikibot (then "Pywikipediabot") was started back in 2002. In 2007 a new branch (formerly known as "rewrite", now called "core") was started from scratch using the MediaWiki API. The developers of Pywikibot have decided to stop supporting the compat version of Pywikibot due to bad performance and architectural errors that make it hard to update, compared to core. If you are using pywikibot compat it is likely your code will break due to upcoming MediaWiki API changes (e.g. T101524). It is highly recommended you migrate to the core framework. There is a migration guide, and please contact us if you have any problem.

There is an upcoming MediaWiki API breaking change that compat will not be updated for. If your bot's name is in this list, your bot will most likely break.

Thank you,
The Pywikibot development team, 19:30, 5 June 2015 (UTC)

HTTPS[siu-kái]

2015-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Gō·) 22:01 (UTC)

Proposal to create PNG thumbnails of static GIF images[siu-kái]

The thumbnail of this gif is of really bad quality.
How a PNG thumb of this GIF would look like

There is a proposal at the Commons Village Pump requesting feedback about the thumbnails of static GIF images: It states that static GIF files should have their thumbnails created in PNG. The advantages of PNG over GIF would be visible especially with GIF images using an alpha channel. (compare the thumbnails on the side)

This change would affect all wikis, so if you support/oppose or want to give general feedback/concerns, please post them to the proposal page. Thank you. --McZusatz (talk) & MediaWiki message delivery (對話) 2015-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Gō·) 05:08 (UTC)

What does a Healthy Community look like to you?[siu-kái]

Hi,
The Community Engagement department at the Wikimedia Foundation has launched a new learning campaign. The WMF wants to record community impressions about what makes a healthy online community. Share your views and/or create a drawing and take a chance to win a Wikimania 2016 scholarship! Join the WMF as we begin a conversation about Community Health. Contribute a drawing or answer the questions on the campaign's page.

Why get involved?[siu-kái]

The world is changing. The way we relate to knowledge is transforming. As the next billion people come online, the Wikimedia movement is working to bring more users on the wiki projects. The way we interact and collaborate online are key to building sustainable projects. How accessible are Wikimedia projects to newcomers today? Are we helping each other learn?
Share your views on this matter that affects us all!
We invite everyone to take part in this learning campaign. Wikimedia Foundation will distribute one Wikimania Scholarship 2016 among those participants who are eligible.

More information[siu-kái]


Happy editing!

MediaWiki message delivery (對話) 2015-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Gō·) 23:43 (UTC)

What does a Healthy Community look like to you?[siu-kái]

Hi,
The Community Engagement department at the Wikimedia Foundation has launched a new learning campaign. The WMF wants to record community impressions about what makes a healthy online community. Share your views and/or create a drawing and take a chance to win a Wikimania 2016 scholarship! Join the WMF as we begin a conversation about Community Health. Contribute a drawing or answer the questions on the campaign's page.

Why get involved?[siu-kái]

The world is changing. The way we relate to knowledge is transforming. As the next billion people come online, the Wikimedia movement is working to bring more users on the wiki projects. The way we interact and collaborate online are key to building sustainable projects. How accessible are Wikimedia projects to newcomers today? Are we helping each other learn?
Share your views on this matter that affects us all!
We invite everyone to take part in this learning campaign. Wikimedia Foundation will distribute one Wikimania Scholarship 2016 among those participants who are eligible.

More information[siu-kái]


Happy editing!

MediaWiki message delivery (對話) 2015-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (La̍k) 00:59 (UTC)

How can we improve Wikimedia grants to support you better?[siu-kái]

My apologies for posting this message in English. Please help translate it if you can.

Hello,

The Wikimedia Foundation would like your feedback about how we can reimagine Wikimedia Foundation grants, to better support people and ideas in your Wikimedia project. Ways to participate:

Feedback is welcome in any language.

With thanks,

I JethroBT (WMF), Community Resources, Wikimedia Foundation.

(Opt-out Instructions) This message was sent by I JethroBT (WMF) through MediaWiki message delivery. 2015-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Saⁿ) 00:51 (UTC)

Introducing the Wikimedia public policy site[siu-kái]

Hi all,

We are excited to introduce a new Wikimedia Public Policy site. The site includes resources and position statements on access, copyright, censorship, intermediary liability, and privacy. The site explains how good public policy supports the Wikimedia projects, editors, and mission.

Visit the public policy portal: https://policy.wikimedia.org/

Please help translate the statements on Meta Wiki. You can read more on the Wikimedia blog.

Thanks,

Yana and Stephen (Talk) 2015-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Saⁿ) 18:13 (UTC)

(Sent with the Global message delivery system)

Open call for Individual Engagement Grants[siu-kái]

My apologies for posting this message in English. Please help translate it if you can.

Greetings! The Individual Engagement Grants program is accepting proposals until September 29th to fund new tools, community-building processes, and other experimental ideas that enhance the work of Wikimedia volunteers. Whether you need a small or large amount of funds (up to $30,000 USD), Individual Engagement Grants can support you and your team’s project development time in addition to project expenses such as materials, travel, and rental space.

Thanks,

I JethroBT (WMF), Community Resources, Wikimedia Foundation. 2015-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Gō·) 20:53 (UTC)

(Opt-out Instructions) This message was sent by I JethroBT (WMF) (talk) through MediaWiki message delivery.

Only one week left for Individual Engagement Grant proposals![siu-kái]

(Apologies for using English below, please help translate if you are able.)

There is still one week left to submit Individual Engagement Grant (IEG) proposals before the September 29th deadline. If you have ideas for new tools, community-building processes, and other experimental projects that enhance the work of Wikimedia volunteers, start your proposal today! Please encourage others who have great ideas to apply as well. Support is available if you want help turning your idea into a grant request.

I JethroBT (WMF), Community Resources 2015-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Jī) 21:01 (UTC)

Reimagining WMF grants report[siu-kái]

(My apologies for using English here, please help translate if you are able.)

Last month, we asked for community feedback on a proposal to change the structure of WMF grant programs. Thanks to the 200+ people who participated! A report on what we learned and changed based on this consultation is now available.

Come read about the findings and next steps as WMF’s Community Resources team begins to implement changes based on your feedback. Your questions and comments are welcome on the outcomes discussion page.

With thanks, I JethroBT (WMF) 2015-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (It) 16:56 (UTC)

Community Wishlist Survey[siu-kái]

Community Tech Team via MediaWiki message delivery (對話) 2015-nî 11-goe̍h 9-ji̍t (It) 21:58 (UTC)

Wikimania 2016 scholarships ambassadors needed[siu-kái]

Hello! Wikimania 2016 scholarships will soon be open; by the end of the week we'll form the committee and we need your help, see Scholarship committee for details.

If you want to carefully review nearly a thousand applications in January, you might be a perfect committee member. Otherwise, you can volunteer as "ambassador": you will observe all the committee activities, ensure that people from your language or project manage to apply for a scholarship, translate scholarship applications written in your language to English and so on. Ambassadors are allowed to ask for a scholarship, unlike committee members.

Wikimania 2016 scholarships subteam 2015-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Jī) 10:47 (UTC)

Harassment consultation[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

The Community Advocacy team the Wikimedia Foundation has opened a consultation on the topic of harassment on Meta. The consultation period is intended to run for one month from today, November 16, and end on December 17. Please share your thoughts there on harassment-related issues facing our communities and potential solutions. (Note: this consultation is not intended to evaluate specific cases of harassment, but rather to discuss the problem of harassment itself.)

Regards, Community Advocacy, Wikimedia Foundation

This is a message regarding the proposed 2015 Free Bassel banner. Translations are available.

Hi everyone,

This is to inform all Wikimedia contributors that a straw poll seeking your involvement has just been started on Meta-Wiki.

As some of your might be aware, a small group of Wikimedia volunteers have proposed a banner campaign informing Wikipedia readers about the urgent situation of our fellow Wikipedian, open source software developer and Creative Commons activist, Bassel Khartabil. An exemplary banner and an explanatory page have now been prepared, and translated into about half a dozen languages by volunteer translators.

We are seeking your involvement to decide if the global Wikimedia community approves starting a banner campaign asking Wikipedia readers to call on the Syrian government to release Bassel from prison. We understand that a campaign like this would be unprecedented in Wikipedia's history, which is why we're seeking the widest possible consensus among the community.

Given Bassel's urgent situation and the resulting tight schedule, we ask everyone to get involved with the poll and the discussion to the widest possible extent, and to promote it among your communities as soon as possible.

(Apologies for writing in English; please kindly translate this message into your own language.)

Thank you for your participation!

Posted by the MediaWiki message delivery 21:47, 25 November 2015 (UTC) • TranslateGet help

Community Wishlist Survey[siu-kái]

MediaWiki message delivery (對話) 2015-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Jī) 14:38 (UTC)

This is a message from the Wikimedia Foundation. Translations are available.

As many of you know, January 15 is Wikipedia’s 15th Birthday!

People around the world are getting involved in the celebration and have started adding their events on Meta Page. While we are celebrating Wikipedia's birthday, we hope that all projects and affiliates will be able to utilize this celebration to raise awareness of our community's efforts.

Haven’t started planning? Don’t worry, there’s lots of ways to get involved. Here are some ideas:

Everything is linked on the Wikipedia 15 Meta page. You’ll find a set of ten data visualization works that you can show at your events, and a list of all the Wikipedia 15 logos that community members have already designed.

If you have any questions, please contact Zachary McCune or Joe Sutherland.

Thanks and Happy nearly Wikipedia 15!
-The Wikimedia Foundation Communications team

Posted by the MediaWiki message delivery, 2015-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Gō·) 20:58 (UTC) • 請協助翻譯成您使用的語言Soat-bêng-su

Wikimania 2016 Scholarships - Deadline soon![siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

A reminder - applications for scholarships for Wikimania 2016 in Esino Lario, Italy, are closing soon! Please get your applications in by January 9th. To apply, visit the page below:

Patrick Earley (WMF) via MediaWiki message delivery (對話) 2016-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Jī) 01:49 (UTC)

Wikimania 2016 Scholarships - Deadline soon![siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

A reminder - applications for scholarships for Wikimania 2016 in Esino Lario, Italy, are closing soon! Please get your applications in by January 9th. To apply, visit the page below:

Patrick Earley (WMF) via MediaWiki message delivery (對話) 2016-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Jī) 02:49 (UTC)

2016 WMF Strategy consultation[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

Hello, all.

The Wikimedia Foundation (WMF) has launched a consultation to help create and prioritize WMF strategy beginning July 2016 and for the 12 to 24 months thereafter. This consultation will be open, on Meta, from 18 January to 26 February, after which the Foundation will also use these ideas to help inform its Annual Plan. (More on our timeline can be found on that Meta page.)

Your input is welcome (and greatly desired) at the Meta discussion, 2016 Strategy/Community consultation.

Apologies for English, where this is posted on a non-English project. We thought it was more important to get the consultation translated as much as possible, and good headway has been made there in some languages. There is still much to do, however! We created m:2016 Strategy/Translations to try to help coordinate what needs translation and what progress is being made. :)

If you have questions, please reach out to me on my talk page or on the strategy consultation's talk page or by email to mdennis@wikimedia.org.

I hope you'll join us! Maggie Dennis via MediaWiki message delivery (對話) 2016-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (It) 19:06 (UTC)

Open Call for Individual Engagement Grants[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言:

Greetings! The Individual Engagement Grants (IEG) program is accepting proposals until April 12th to fund new tools, research, outreach efforts, and other experiments that enhance the work of Wikimedia volunteers. Whether you need a small or large amount of funds (up to $30,000 USD), IEGs can support you and your team’s project development time in addition to project expenses such as materials, travel, and rental space.

With thanks, I JethroBT (WMF) 2016-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Sì) 15:47 (UTC)

Server switch 2016[siu-kái]

The Wikimedia Foundation will be testing its newest data center in Dallas. This will make sure Wikipedia and the other Wikimedia wikis can stay online even after a disaster. To make sure everything is working, the Wikimedia Technology department needs to conduct a planned test. This test will show whether they can reliably switch from one data center to the other. It requires many teams to prepare for the test and to be available to fix any unexpected problems.

They will switch all traffic to the new data center on Tuesday, 19 April.
On Thursday, 21 April, they will switch back to the primary data center.

Unfortunately, because of some limitations in MediaWiki, all editing must stop during those two switches. We apologize for this disruption, and we are working to minimize it in the future.

You will be able to read, but not edit, all wikis for a short period of time.

 • You will not be able to edit for approximately 15 to 30 minutes on Tuesday, 19 April and Thursday, 21 April, starting at 14:00 UTC (15:00 BST, 16:00 CEST, 10:00 EDT, 07:00 PDT).

If you try to edit or save during these times, you will see an error message. We hope that no edits will be lost during these minutes, but we can't guarantee it. If you see the error message, then please wait until everything is back to normal. Then you should be able to save your edit. But, we recommend that you make a copy of your changes first, just in case.

Other effects:

 • Background jobs will be slower and some may be dropped.

Red links might not be updated as quickly as normal. If you create an article that is already linked somewhere else, the link will stay red longer than usual. Some long-running scripts will have to be stopped.

 • There will be a code freeze for the week of 18 April.

No non-essential code deployments will take place.

This test was originally planned to take place on March 22. April 19th and 21st are the new dates. You can read the schedule at wikitech.wikimedia.org. They will post any changes on that schedule. There will be more notifications about this. Please share this information with your community. /User:Whatamidoing (WMF) (talk) 2016-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài) 21:07 (UTC)

Compact Links coming soon to this wiki[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

Screenshot of Compact Language Links interlanguage list

Hello, I wanted to give a heads up about an upcoming feature for this wiki which you may seen already in the Tech News. Compact Language Links has been available as a beta-feature on all Wikimedia wikis since 2014. With compact language links enabled, users are shown a much shorter list of languages on the interlanguage link section of an article (see image). This will be enabled as a feature in the soon for all users, which can be turned on or off using a preference setting. We look forward to your feedback and please do let us know if you have any questions. Details about Compact Language Links can be read in the project documentation.

Due to the large scale enablement of this feature, we have had to use MassMessage for this announcement and as a result it is only written in English. We will really appreciate if this message can be translated for other users of this wiki. The main announcement can also be translated on this page. Thank you. On behalf of the Wikimedia Language team: Runa Bhattacharjee (WMF) (talk)-2016-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Saⁿ) 13:06 (UTC)

Compact Language Links enabled in this wiki today[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

Screenshot of Compact Language Links interlanguage list

Compact Language Links has been available as a beta-feature on all Wikimedia wikis since 2014. With compact language links enabled, users are shown a much shorter list of languages on the interlanguage link section of an article (see image). Based on several factors, this shorter list of languages is expected to be more relevant for them and valuable for finding similar content in a language known to them. More information about compact language links can be found in the documentation.

From today onwards, compact language links has been enabled as the default listing of interlanguage links on this wiki. However, using the button at the bottom, you will be able to see a longer list of all the languages the article has been written in. The setting for this compact list can be changed by using the checkbox under User Preferences -> Appearance -> Languages

The compact language links feature has been tested extensively by the Wikimedia Language team, which developed it. However, in case there are any problems or other feedback please let us know on the project talk page. It is to be noted that on some wikis the presence of an existing older gadget that was used for a similar purpose may cause an interference for compact language list. We would like to bring this to the attention of the admins of this wiki. Full details are on this phabricator ticket (in English).

Due to the large scale enablement of this feature, we have had to use MassMessage for this announcement and as a result it is only written in English. We will really appreciate if this message can be translated for other users of this wiki. Thank you. On behalf of the Wikimedia Language team: Runa Bhattacharjee (WMF) (talk)-2016-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Gō·) 03:05 (UTC)

Open call for Project Grants[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言:

Greetings! The Project Grants program is accepting proposals from July 1st to August 2nd to fund new tools, research, offline outreach (including editathon series, workshops, etc), online organizing (including contests), and other experiments that enhance the work of Wikimedia volunteers.
Whether you need a small or large amount of funds, Project Grants can support you and your team’s project development time in addition to project expenses such as materials, travel, and rental space.
Also accepting candidates to join the Project Grants Committee through July 15.
With thanks, I JethroBT (WMF) 2016-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Jī) 15:25 (UTC)

Save/Publish[siu-kái]

Whatamidoing (WMF) (talk) 2016-nî 8-goe̍h 9-ji̍t (Jī) 18:04 (UTC)

RevisionSlider[siu-kái]

Birgit Müller (WMDE) 2016-nî 9-goe̍h 12-ji̍t (It) 15:08 (UTC)

Wikidata for Wiktionary: let’s get ready for lexicographical data![siu-kái]

Hello all,

Sorry for writing this message in English, please feel free to translate it in your own language below.

The Wikidata development team will start working on integrating lexicographical data in the knowledge base soon and we want to make sure we do this together with you.

Wikidata is a constantly evolving project and after four years of existence, we start with implementing support for Wiktionary editors and content, by allowing you to store and improve lexicographical data, in addition to the concepts already maintained by thousands of editors on Wikidata.

We have been working on this idea for almost three years and improving it with a lot of inputs from community members to understand Wiktionary processes.

Starting this project, we hope that the editors will be able to collaborate across Wiktionaries more easily. We expect to increase the number of editors and visibility of languages, and we want to provide the groundwork for new tools for editors.

Our development plan contains several phases in order to build the structure to include lexicographical data:

 • creating automatic interwiki links on Wiktionary,
 • creating new entity types for lexemes, senses, and forms on Wikidata,
 • providing data access to Wikidata from Wiktionary
 • improving the display of lexicographical information on Wikidata.

During the next months, we will do our best to provide you the technical structure to store lexicographical data on Wikidata and use it on Wiktionary. Don’t hesitate to discuss this within your local community, and give us feedback about your needs and the particularities of your languages.

Information about supporting lexicographical entities on Wikidata is available on this page. You can find an overview of the project, the detail of the development plan, answers to frequently asked questions, and a list of people ready to help us. If you want to have general discussions and questions about the project, please use the general talk page, as we won’t be able to follow all the talk pages on Wiktionaries. If you don’t feel comfortable with English, you can write in your own language and hopefully someone will volunteer to translate.

Bests regards, Lea Lacroix (WMDE) (talk)

Grants to improve your project[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言:

Greetings! The Project Grants program is currently accepting proposals for funding. There is just over a week left to submit before the October 11 deadline. If you have ideas for software, offline outreach, research, online community organizing, or other projects that enhance the work of Wikimedia volunteers, start your proposal today! Please encourage others who have great ideas to apply as well. Support is available if you want help turning your idea into a grant request.

I JethroBT (WMF) (talk) 2016-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (Gō·) 20:11 (UTC)

Creative Commons 4.0[siu-kái]

Hello! I'm writing from the Wikimedia Foundation to invite you to give your feedback on a proposed move from CC BY-SA 3.0 to a CC BY-SA 4.0 license across all Wikimedia projects. The consultation will run from October 5 to November 8, and we hope to receive a wide range of viewpoints and opinions. Please, if you are interested, take part in the discussion on Meta-Wiki.

Apologies that this message is only in English. This message can be read and translated in more languages here. Joe Sutherland (talk) 2016-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Sì) 01:34 (UTC)

Password reset[siu-kái]

I apologise that this message is in English. ⧼Centralnotice-shared-help-translate⧽

We are having a problem with attackers taking over wiki accounts with privileged user rights (for example, admins, bureaucrats, oversighters, checkusers). It appears that this may be because of weak or reused passwords.

Community members are working along with members of multiple teams at the Wikimedia Foundation to address this issue.

In the meantime, we ask that everyone takes a look at the passwords they have chosen for their wiki accounts. If you know that you've chosen a weak password, or if you've chosen a password that you are using somewhere else, please change those passwords.

Select strong passwords – eight or more characters long, and containing letters, numbers, and punctuation. Joe Sutherland (thó-lūn) / MediaWiki message delivery (對話) 2016-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài) 23:59 (UTC)

Adding to the above section (Password reset)[siu-kái]

Please accept my apologies - that first line should read "Help with translations!". Joe Sutherland (WMF) (talk) / MediaWiki message delivery (對話) 2016-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (It) 00:11 (UTC)

New way to edit wikitext[siu-kái]

James Forrester (Product Manager, Editing department, Wikimedia Foundation) --2016-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Saⁿ) 19:31 (UTC)

Review of initial updates on Wikimedia movement strategy process[siu-kái]

Note: Apologies for cross-posting and sending in English. Message is available for translation on Meta-Wiki.

The Wikimedia movement is beginning a movement-wide strategy discussion, a process which will run throughout 2017. For 15 years, Wikimedians have worked together to build the largest free knowledge resource in human history. During this time, we've grown from a small group of editors to a diverse network of editors, developers, affiliates, readers, donors, and partners. Today, we are more than a group of websites. We are a movement rooted in values and a powerful vision: all knowledge for all people. As a movement, we have an opportunity to decide where we go from here.

This movement strategy discussion will focus on the future of our movement: where we want to go together, and what we want to achieve. We hope to design an inclusive process that makes space for everyone: editors, community leaders, affiliates, developers, readers, donors, technology platforms, institutional partners, and people we have yet to reach. There will be multiple ways to participate including on-wiki, in private spaces, and in-person meetings. You are warmly invited to join and make your voice heard.

The immediate goal is to have a strategic direction by Wikimania 2017 to help frame a discussion on how we work together toward that strategic direction.

Regular updates are being sent to the Wikimedia-l mailing list, and posted on Meta-Wiki. Beginning with this message, monthly reviews of these updates will be sent to this page as well. Sign up to receive future announcements and monthly highlights of strategy updates on your user talk page.

Here is a review of the updates that have been sent so far:

More information about the movement strategy is available on the Meta-Wiki 2017 Wikimedia movement strategy portal.

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation, 2017-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Saⁿ) 20:31 (UTC) • 請協助翻譯成您使用的語言Get help

Overview #2 of updates on Wikimedia movement strategy process[siu-kái]

Note: Apologies for cross-posting and sending in English. This message is available for translation on Meta-Wiki.

As we mentioned last month, the Wikimedia movement is beginning a movement-wide strategy discussion, a process which will run throughout 2017. This movement strategy discussion will focus on the future of our movement: where we want to go together, and what we want to achieve.

Regular updates are being sent to the Wikimedia-l mailing list, and posted on Meta-Wiki. Each month, we are sending overviews of these updates to this page as well. Sign up to receive future announcements and monthly highlights of strategy updates on your user talk page.

Here is a overview of the updates that have been sent since our message last month:

More information about the movement strategy is available on the Meta-Wiki 2017 Wikimedia movement strategy portal.

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation, 2017-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Sì) 19:43 (UTC) • 請協助翻譯成您使用的語言Get help

We invite you to join the movement strategy conversation (now through April 15)[siu-kái]

2017-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (La̍k) 05:09 (UTC)

Please accept our apologies for cross-posting this message. This message is available for translation on Meta-Wiki.

On behalf of the Wikimedia Foundation Elections Committee, I am pleased to announce that self-nominations are being accepted for the 2017 Wikimedia Foundation Board of Trustees Elections.

The Board of Trustees (Board) is the decision-making body that is ultimately responsible for the long-term sustainability of the Wikimedia Foundation, so we value wide input into its selection. More information about this role can be found on Meta-Wiki. Please read the letter from the Board of Trustees calling for candidates.

The candidacy submission phase will last from April 7 (00:00 UTC) to April 20 (23:59 UTC).

We will also be accepting questions to ask the candidates from April 7 to April 20. You can submit your questions on Meta-Wiki.

Once the questions submission period has ended on April 20, the Elections Committee will then collate the questions for the candidates to respond to beginning on April 21.

The goal of this process is to fill the three community-selected seats on the Wikimedia Foundation Board of Trustees. The election results will be used by the Board itself to select its new members.

The full schedule for the Board elections is as follows. All dates are inclusive, that is, from the beginning of the first day (UTC) to the end of the last.

 • April 7 (00:00 UTC) – April 20 (23:59 UTC) – Board nominations
 • April 7 – April 20 – Board candidates questions submission period
 • April 21 – April 30 – Board candidates answer questions
 • May 1 – May 14 – Board voting period
 • May 15–19 – Board vote checking
 • May 20 – Board result announcement goal

In addition to the Board elections, we will also soon be holding elections for the following roles:

 • Funds Dissemination Committee (FDC)
  • There are five positions being filled. More information about this election will be available on Meta-Wiki.
 • Funds Dissemination Committee Ombudsperson (Ombuds)
  • One position is being filled. More information about this election will be available on Meta-Wiki.

Please note that this year the Board of Trustees elections will be held before the FDC and Ombuds elections. Candidates who are not elected to the Board are explicitly permitted and encouraged to submit themselves as candidates to the FDC or Ombuds positions after the results of the Board elections are announced.

More information on this year's elections can be found on Meta-Wiki. Any questions related to the election can be posted on the election talk page on Meta-Wiki, or sent to the election committee's mailing list, board-elections(at)wikimedia.org.

On behalf of the Election Committee,
Katie Chan, Chair, Wikimedia Foundation Elections Committee
Joe Sutherland, Community Advocate, Wikimedia Foundation

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation Elections Committee, 2017-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Gō·) 03:36 (UTC) • 請協助翻譯成您使用的語言Get help

Read-only mode for 20 to 30 minutes on 19 April and 3 May[siu-kái]

MediaWiki message delivery (對話) 2017-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Jī) 17:33 (UTC)

Cognate & automatic interlanguage links[siu-kái]

Hello all,

(I'm sorry to write in English, feel free to translate in your own language below)

From April 24th, a new interlanguage link system will be deployed on all Wiktionaries. This extension, Cognate, automatically links the pages with the same title between the Wiktionaries. This means they no longer have to be added in the pages of the main namespace.

This new feature has been developed by Wikimedia Deutschland as the first step of the project Wikidata for Wiktionary, but does not rely on Wikidata.

To allow the feature to operate, all the former interlanguage links have to be removed from the wikitext. You can do this by using a bot, as it was done on Wikipedia in the past. If you leave them in they will overwrite the automatic links.

During the development we had a lot of discussions with Wiktionary editors to understand their needs, but it's possible that some automatic links don't work as you would expect. If you find some bugs or have suggestions for improvements, feel free to add a sub-task on Phabricator or add a message on this talk page.

Thanks, Lea Lacroix (WMDE) (talk)

2017-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Saⁿ) 19:15 (UTC)

Beta Feature Two Column Edit Conflict View[siu-kái]

Birgit Müller (WMDE) 2017-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (It) 14:41 (UTC)

RevisionSlider[siu-kái]

Birgit Müller (WMDE) 2017-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Jī) 14:44 (UTC)

2017-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Jī) 21:09 (UTC)

2017-nî 5-goe̍h 23-ji̍t (Jī) 21:05 (UTC)

Enable sitelinks on Wikidata for Wiktionary pages[siu-kái]

Hello,

I’m sorry to write this message in English. Please help us translating the full message here!

Short version: From June 20th, we are going to store the interwiki links of all the namespaces (except main, user and talk) in Wikidata. This will not break your Wiktionary, but if you want to use all the features, you will have to remove your sitelinks from wikitext and connect your pages to Wikidata.

Long version available and translatable here.

If you have any question or concern, feel free to ping me.

Thanks, Lea Lacroix (WMDE) (talk) 2017-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Sì) 08:38 (UTC)

重要信息:管理员活跃审核[siu-kái]

大家好。一项关于移除“高级权限”(管理员、行政员等)的新方针已于2013年获得全域社群的共识。根据此方针,监管员正在所有维基媒体基金会控制,但没有不活跃方针的wiki审核管理员的活跃程度。根据我们的了解,阁下所在的wiki并没有移除不活跃账户的“高级权限”的正式程序。这意味着,监管员将根据新的管理员活跃审核方针来负责此事。

我们现已判定,下列用户符合非活跃标准(超过2年既无编辑又无日志操作):

 1. Chùn-hiàn(管理员)

这些用户将很快收到通知,告知他们如果希望保留部分或全部权限,应开启社群讨论。如果没有回应,那么他们的高级权限将会被监管员移除。

然而,如果您所在的社群希望建立自己的活跃审核程序以取代全域审核,或对这些不活跃的权限持有者做出其他决定,或已经有相关方针但我们并不知晓,那么请在元维基通知监管员,这样我们将不会对您的wiki做出权限审核。谢谢, Rschen7754 2017-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Jī) 02:48 (UTC)

Sitelinks are enabled on Wikidata for Wiktionary pages (outside main namespace)[siu-kái]

Hello,

I’m sorry to write this message in English. Please help us translating the full message here!

Short version: Since yesterday, we are able to store the interwiki links of all the Wiktionaries namespaces (except main, citations, user and talk) in Wikidata. This will not break your Wiktionary, but if you want to use all the features, you will have to remove your sitelinks from wikitext and connect your pages to Wikidata.

Important: even if it is technically possible, you should not link Wiktionary main namespace pages from Wikidata. The interwiki links for them are already provided by Cognate.

Long version available and translatable here.

If you encounter any problem or find a bug, feel free to ping me.

Thanks, MediaWiki message delivery (對話) 2017-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Saⁿ) 08:28 (UTC)

Enabling Page Previews[siu-kái]

CKoerner (WMF) 2017-nî 7-goe̍h 6-ji̍t (Sì) 15:03 (UTC)

Accessible editing buttons[siu-kái]

--Whatamidoing (WMF) (talk) 2017-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Sì) 16:56 (UTC)

Columns for references[siu-kái]

2017-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Gō·) 18:23 (UTC)

New print to pdf feature for mobile web readers[siu-kái]

CKoerner (WMF) (talk) 2017-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (It) 22:07 (UTC)

潮州話的拼音 / Teochew Pinyin[siu-kái]

大家好,

我想要問:潮州話這裹用那一种拼音?

Hi everyone,

I wanted to know what type of pinyin to use for Teochew. I intended to use both :

Assassas77 (對話) 2018-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (It) 12:03 (UTC)

Tell us what you think about the automatic links for Wiktionary[siu-kái]

AdvancedSearch[siu-kái]

Birgit Müller (WMDE) 2018-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (It) 14:53 (UTC)

Lexicographical data is now available on Wikidata[siu-kái]

Global preferences are available[siu-kái]

2018-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Jī) 19:20 (UTC)

New user group for editing sitewide CSS / JS[siu-kái]

Wiktionary Cognate Dashboard[siu-kái]

Editing of sitewide CSS/JS is only possible for interface administrators from now[siu-kái]

(請協助翻譯成您使用的語言)

Hi all,

as announced previously, permission handling for CSS/JS pages has changed: only members of the interface-admin (介面管理員) group, and a few highly privileged global groups such as stewards, can edit CSS/JS pages that they do not own (that is, any page ending with .css or .js that is either in the MediaWiki: namespace or is another user's user subpage). This is done to improve the security of readers and editors of Wikimedia projects. More information is available at Creation of separate user group for editing sitewide CSS/JS. If you encounter any unexpected problems, please contact me or file a bug.

Thanks!
Tgr (talk) 2018-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (It) 12:40 (UTC) (via global message delivery)

Read-only mode for up to an hour on 12 September and 10 October[siu-kái]

2018-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Sì) 13:33 (UTC)

Change coming to how certain templates will appear on the mobile web[siu-kái]

CKoerner (WMF) (talk) 2018-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Jī) 19:35 (UTC)

Advanced Search[siu-kái]

Johanna Strodt (WMDE) (talk) 2018-nî 11-goe̍h 26-ji̍t (It) 11:03 (UTC)

Selection of the Tremendous Wiktionary User Group representative to the Wikimedia Summit 2019[siu-kái]

Dear all,

Sorry for posting this message in English and last minute notification. The Tremendous Wiktionary User Group could send one representative to the Wikimedia Summit 2019 (formerly "Wikimedia Conference"). The Wikimedia Summit is an yearly conference of all organizations affiliated to the Wikimedia Movement (including our Tremendous Wiktionary User Group). It is a great place to talk about Wiktionary needs to the chapters and other user groups that compose the Wikimedia movement.

For context, there is a short report on what happened last year. The deadline is very close to 24 hrs. The last date for registration is 17 December 2018. As a last minute effort, there is a page on meta to decide who will be the representative of the user group to the Wikimedia Summit created.

Please feel free to ask any question on the wiktionary-l mailing list or on the talk page.

For the Tremendous Wiktionary User Group, -- Balajijagadesh 2018-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 05:56 (UTC)

Invitation from Wiki Loves Love 2019[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

Love is an important subject for humanity and it is expressed in different cultures and regions in different ways across the world through different gestures, ceremonies, festivals and to document expression of this rich and beautiful emotion, we need your help so we can share and spread the depth of cultures that each region has, the best of how people of that region, celebrate love.

Wiki Loves Love (WLL) is an international photography competition of Wikimedia Commons with the subject love testimonials happening in the month of February.

The primary goal of the competition is to document love testimonials through human cultural diversity such as monuments, ceremonies, snapshot of tender gesture, and miscellaneous objects used as symbol of love; to illustrate articles in the worldwide free encyclopedia Wikipedia, and other Wikimedia Foundation (WMF) projects.

The theme of 2019 iteration is Celebrations, Festivals, Ceremonies and rituals of love.

Sign up your affiliate or individually at Participants page.

To know more about the contest, check out our Commons Page and FAQs

There are several prizes to grab. Hope to see you spreading love this February with Wiki Loves Love!

Kind regards,

Wiki Loves Love Team

Imagine... the sum of all love!

--MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2018-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Sì) 10:13 (UTC)

FileExporter beta feature[siu-kái]

Johanna Strodt (WMDE) 2019-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (It) 09:42 (UTC)

No editing for 30 minutes on 17 January[siu-kái]

You will not be able to edit the wikis for up to 30 minutes on 17 January 07:00 UTC. This is because of a database problem that has to be fixed immediately. You can still read the wikis. Some wikis are not affected. They don't get this message. You can see which wikis are not affected on this page. Most wikis are affected. The time you can not edit might be shorter than 30 minutes. /Johan (WMF)

2019-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Saⁿ) 18:55 (UTC)

Talk to us about talking[siu-kái]

Trizek (WMF) 2019-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Sì) 15:01 (UTC)

Read-only mode for up to 30 minutes on 11 April[siu-kái]

2019-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (It) 10:57 (UTC)

Wikimedia Foundation Medium-Term Plan feedback request[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

The Wikimedia Foundation has published a Medium-Term Plan proposal covering the next 3–5 years. We want your feedback! Please leave all comments and questions, in any language, on the talk page, by April 20. 感謝您! Quiddity (WMF) (talk) 2019-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Gō·) 17:35 (UTC)

Update on the consultation about office actions[siu-kái]

Hello all,

Last month, the Wikimedia Foundation's Trust & Safety team announced a future consultation about partial and/or temporary office actions. We want to let you know that the draft version of this consultation has now been posted on Meta.

This is a draft. It is not intended to be the consultation itself, which will be posted on Meta likely in early September. Please do not treat this draft as a consultation. Instead, we ask your assistance in forming the final language for the consultation.

For that end, we would like your input over the next couple of weeks about what questions the consultation should ask about partial and temporary Foundation office action bans and how it should be formatted. Please post it on the draft talk page. Our goal is to provide space for the community to discuss all the aspects of these office actions that need to be discussed, and we want to ensure with your feedback that the consultation is presented in the best way to encourage frank and constructive conversation.

Please visit the consultation draft on Meta-wiki and leave your comments on the draft’s talk page about what the consultation should look like and what questions it should ask.

Thank you for your input! -- The Trust & Safety team 2019-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Gō·) 08:03 (UTC)

New tools and IP masking[siu-kái]

2019-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Saⁿ) 14:19 (UTC)

The consultation on partial and temporary Foundation bans just started[siu-kái]

-- Kbrown (WMF) 2019-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (It) 17:14 (UTC)

Feedback wanted on Desktop Improvements project[siu-kái]

2019-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Saⁿ) 07:15 (UTC)

Movement Learning and Leadership Development Project[siu-kái]

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) 2020-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Saⁿ) 19:01 (UTC)

Additional interface for edit conflicts on talk pages[siu-kái]

Sorry, for writing this text in English. If you could help to translate it, it would be appreciated.

You might know the new interface for edit conflicts (currently a beta feature). Now, Wikimedia Germany is designing an additional interface to solve edit conflicts on talk pages. This interface is shown to you when you write on a discussion page and another person writes a discussion post in the same line and saves it before you do. With this additional editing conflict interface you can adjust the order of the comments and edit your comment. We are inviting everyone to have a look at the planned feature. Let us know what you think on our central feedback page! -- For the Technical Wishes Team: Max Klemm (WMDE) 2020-nî 2-goe̍h 26-ji̍t (Saⁿ) 14:15 (UTC)

Feedback on movement names[siu-kái]

您好. Apologies if you are not reading this message in your native language. 請協助翻譯成您使用的語言 if necessary. 感謝您!

There are a lot of conversations happening about the future of our movement names. We hope that you are part of these discussions and that your community is represented.

Since 16 June, the Foundation Brand Team has been running a survey in 7 languages about 3 naming options. There are also community members sharing concerns about renaming in a Community Open Letter.

Our goal in this call for feedback is to hear from across the community, so we encourage you to participate in the survey, the open letter, or both. The survey will go through 7 July in all timezones. Input from the survey and discussions will be analyzed and published on Meta-Wiki.

Thanks for thinking about the future of the movement, --The Brand Project team, 2020-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Sì) 19:39 (UTC)

Note: The survey is conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.

Announcing a new wiki project! Welcome, Abstract Wikipedia[siu-kái]

Sent by m:User:Elitre (WMF) 2020-nî 7-goe̍h 9-ji̍t (Sì) 20:13 (UTC) - m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia/July 2020 announcement

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all Wikis[siu-kái]

Max Klemm (WMDE) 2020-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Sì) 09:14 (UTC)

Important: maintenance operation on September 1st[siu-kái]

Trizek (WMF) (talk) 2020-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Saⁿ) 13:49 (UTC)

Invitation to participate in the conversation[siu-kái]

Wiktionary sitelinks dashboard: URL update[siu-kái]

Hello all, and sorry for writing in English. Feel free to translate this message below.

The Wiktionary Cognate Dashboard presents interesting data about the extension powering your sitelinks. I just wanted to let you know that the URL of this tool changed: it is now accessible at https://wiktionary-analytics.wmcloud.org/Wiktionary_CognateDashboard/ . The former URLs, https://wmdeanalytics.wmflabs.org/Wiktionary_CognateDashboard/ and https://wdcm.wmflabs.org/Wiktionary_CognateDashboard/ , will be disabled on September 25th. Don't forget to update your documentation pages accordingly.

If you have questions about the tool or the URL switch, feel free to ping me. Cheers, Lea Lacroix (WMDE) 2020-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (It) 11:46 (UTC)

Wiki of functions naming contest[siu-kái]

2020-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Jī) 21:16 (UTC)

Call for feedback about Wikimedia Foundation Bylaws changes and Board candidate rubric[siu-kái]

您好. Apologies if you are not reading this message in your native language. 請協助翻譯成您使用的語言.

Today the Wikimedia Foundation Board of Trustees starts two calls for feedback. One is about changes to the Bylaws mainly to increase the Board size from 10 to 16 members. The other one is about a trustee candidate rubric to introduce new, more effective ways to evaluate new Board candidates. The Board welcomes your comments through 26 October. For more details, check the full announcement.

感謝您! Qgil-WMF (talk) 2020-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Saⁿ) 17:11 (UTC)

Important: maintenance operation on October 27[siu-kái]

-- Trizek (WMF) (talk) 2020-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Saⁿ) 17:12 (UTC)

Important: maintenance operation on October 27[siu-kái]

-- Trizek (WMF) (talk) 2020-nî 10-goe̍h 22-ji̍t (Sì) 11:51 (UTC)

Wiki of functions naming contest - Round 2[siu-kái]

2020-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Sì) 22:11 (UTC)

2021社區願望清單調查[siu-kái]

2021社區願望清單調查現已開放!這項調查是社區決定社區技術團隊在明年工作流程。我們鼓勵所有人在30 11-goe̍h的截止日期之前提交提案,或評論其他提案以幫助改善提案。

The communities will vote on the proposals between 8 12-goe̍h and 21 12-goe̍h.

社群技術團隊致力於為有經驗的維基媒體編輯者開發工具。您可以使用任何語言編寫建議,我們將為您翻譯建議。謝謝,我們期待著您的建議!

SGrabarczuk (WMF)

2020-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Gō·) 04:43 (UTC)

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and Watchlist[siu-kái]

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11th[siu-kái]

2021年社群願望清單調查[siu-kái]

SGrabarczuk (WMF)

2020-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (Gō·) 15:48 (UTC)

Moving Wikimania 2021 to a Virtual Event[siu-kái]

Wikimania's logo.

您好. Apologies if you are not reading this message in your native language. 請協助翻譯成您使用的語言. 感謝您!

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, 2021-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Saⁿ) 15:16 (UTC)

Project Grant Open Call[siu-kái]

This is the announcement for the Project Grants program open call that started on January 11, with the submission deadline of February 10, 2021.
This first open call will be focussed on Community Organizing proposals. A second open call focused on research and software proposals is scheduled from February 15 with a submission deadline of March 16, 2021.

For the Round 1 open call, we invite you to propose grant applications that fall under community development and organizing (offline and online) categories. Project Grant funds are available to support individuals, groups, and organizations to implement new experiments and proven ideas, from organizing a better process on your wiki, coordinating a campaign or editathon series to providing other support for community building. We offer the following resources to help you plan your project and complete a grant proposal:

Program officers are also available to offer individualized proposal support upon request. Contact us if you would like feedback or more information.

We are excited to see your grant ideas that will support our community and make an impact on the future of Wikimedia projects. Put your idea into motion, and submit your proposal by February 10, 2021!

Please feel free to get in touch with questions about getting started with your grant application, or about serving on the Project Grants Committee. Contact us at projectgrantsPang-bô͘:atwikimedia.org. Please help us translate this message to your local language. MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Sì) 08:01 (UTC)

Wiki Loves Folklore 2021 is back![siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2021 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

Please support us in translating the project page and a banner message to help us spread the word in your native language.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (La̍k) 13:25 (UTC)

Proposal: Set two-letter project shortcuts as alias to project namespace globally[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

Hello everyone,

I apologize for posting in English. I would like to inform everyone that I created a new global request for comment (GRFC) at Meta Wiki, which may affect your project: m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

In this GRFC, I propose that two-project shortcuts for project names will become a default alias for the project namespace. For instance, on all Wikipedias, WP will be an alias to the Wikipedia: namespace (and similar for other projects). Full list is available in the GRFC.

This is already the case for Wikivoyages, and many individual projects asked for this alias to be implemented. I believe this makes it easier to access the materials in the project namespace, as well as creating shortcuts like WP:NPOV, as well as helps new projects to use this feature, without having to figure out how to request site configuration changes first.

As far as I can see, Wiktionary currently does not have such an alias set. This means that such an alias will be set for you, if the GRFC is accepted by the global community.

I would like to ask all community members to participate in the request for comment at Meta-Wiki, see m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

Please feel free to ask me if you have any questions about this proposal.

Best regards,
--Martin Urbanec (talk) 2021-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Sì) 14:13 (UTC)

Wikifunctions logo contest[siu-kái]

2021-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Jī) 01:52 (UTC)

提議將本站首頁Thâu-ia̍h移動到計劃命名空間[siu-kái]

抱歉使用Mandarin Chinese,考慮到如下幾點,我覺得本站首頁今後最好不要使用主空間,而是用計劃空間,即Project:Thâu-ia̍h

 1. 根據維基數據有關方針(d:Wikidata:Notability/zh),維基詞典的主命名空間(ns:0)之跨語言連結由Cognate擴充套件提供支援,不應手動加入任何數據項中
 2. 佔用主空間也會導致人們不知道Thâu-ia̍h本意為何
 3. 也會影響本站詞條數量之正常統計功能,及部分模板、模組與機器人也反而因應首頁佔用主空間之影響暫無法正常作業

請敬希考慮,多謝。--Liuxinyu970226 (thó-lūn) 2021-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (La̍k) 02:41 (UTC)

通用行為準則第二階段[siu-kái]

通用行為準則(UCoC)提供所有人參與維基媒體運動以及專案時需要遵守的即可接受的行為準則。目前該準則制定進入第二階段,盡力清楚概述其執行方式,你可以在通用行為準則專案頁面中閱讀到更多整個專案的資訊。

草案委員會:徵集申請[siu-kái]

維基媒體基金會目前在招募志工加入委員會來起草書寫通用準則並使其可以運行。 加入這個委員會的志工從四月底到七月底以及從十月到十一月底每週必須投入兩至六小時在其專案上。對組成該委員會來說多元性及包容性至關重要,且必須擁有在不同的經驗與經歷,如資深用戶以及新手、曾經收到活動訊息或是響應運動者,及曾經被誤控有騷擾行為之用戶。

欲知如何申請以及了解更多流程細節,請見m:通用行為準則/草案委員會

2021年社群諮詢:通知並徵求志工及翻譯人員[siu-kái]

從四月五日到五月五日,我們將會與各維基專案討論如何執行通用行為準則。我們在此徵求志工翻譯關鍵資訊,並使用我們建議的關鍵問題來幫助在他們自己的語言或維基項目中主持諮詢。如果你對於擔任這些志工角色有興趣,請使用您最舒適的語言在這裡與我們聯繫

想要了解有關此工作和正在進行的其他討論的更多信息,請參見m:通用行為準則/2021 諮詢

-- Xeno (WMF) (討論) 2021-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (It) 21:01 (UTC)

Line numbering coming soon to all wikis[siu-kái]

-- Johanna Strodt (WMDE) 2021-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (It) 15:09 (UTC)

Suggested Values[siu-kái]

Timur Vorkul (WMDE) 2021-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Sì) 14:09 (UTC)

Universal Code of Conduct News – Issue 1[siu-kái]

Universal Code of Conduct News
Issue 1, June 2021Read the full newsletter


Welcome to the first issue of Universal Code of Conduct News! This newsletter will help Wikimedians stay involved with the development of the new code, and will distribute relevant news, research, and upcoming events related to the UCoC.

Please note, this is the first issue of UCoC Newsletter which is delivered to all subscribers and projects as an announcement of the initiative. If you want the future issues delivered to your talk page, village pumps, or any specific pages you find appropriate, you need to subscribe here.

You can help us by translating the newsletter issues in your languages to spread the news and create awareness of the new conduct to keep our beloved community safe for all of us. Please add your name here if you want to be informed of the draft issue to translate beforehand. Your participation is valued and appreciated.

 • Affiliate consultations – Wikimedia affiliates of all sizes and types were invited to participate in the UCoC affiliate consultation throughout March and April 2021. (continue reading)
 • 2021 key consultations – The Wikimedia Foundation held enforcement key questions consultations in April and May 2021 to request input about UCoC enforcement from the broader Wikimedia community. (continue reading)
 • Roundtable discussions – The UCoC facilitation team hosted two 90-minute-long public roundtable discussions in May 2021 to discuss UCoC key enforcement questions. More conversations are scheduled. (continue reading)
 • Phase 2 drafting committee – The drafting committee for the phase 2 of the UCoC started their work on 12 May 2021. Read more about their work. (continue reading)
 • Diff blogs – The UCoC facilitators wrote several blog posts based on interesting findings and insights from each community during local project consultation that took place in the 1st quarter of 2021. (continue reading)

--MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Gō·) 23:05 (UTC)

Wikimania 2021: Individual Program Submissions[siu-kái]

Dear all,

Wikimania 2021 will be hosted virtually for the first time in the event's 15-year history. Since there is no in-person host, the event is being organized by a diverse group of Wikimedia volunteers that form the Core Organizing Team (COT) for Wikimania 2021.

Event Program - Individuals or a group of individuals can submit their session proposals to be a part of the program. There will be translation support for sessions provided in a number of languages. See more information here.

Below are some links to guide you through;

Please note that the deadline for submission is 18th June 2021.

Announcements- To keep up to date with the developments around Wikimania, the COT sends out weekly updates. You can view them in the Announcement section here.

Office Hour - If you are left with questions, the COT will be hosting some office hours (in multiple languages), in multiple time-zones, to answer any programming questions that you might have. Details can be found here.

Best regards,

MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Saⁿ) 04:19 (UTC)

On behalf of Wikimania 2021 Core Organizing Team

Editing news 2021 #2[siu-kái]

2021-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Sì) 14:15 (UTC)

Server switch[siu-kái]

SGrabarczuk (WMF) 2021-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài) 01:19 (UTC)

Universal Code of Conduct - Enforcement draft guidelines review[siu-kái]

The Universal Code of Conduct Phase 2 drafting committee would like comments about the enforcement draft guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC). This review period is planned for 17 August 2021 through 17 October 2021.

These guidelines are not final but you can help move the progress forward. The committee will revise the guidelines based upon community input.

Comments can be shared in any language on the draft review talk page and multiple other venues. Community members are encouraged to organize conversations in their communities.

There are planned live discussions about the UCoC enforcement draft guidelines:

Wikimania 2021 session (recorded 16 August)
Conversation hours - 24 August, 31 August, 7 September @ 03:00 UTC & 14:00 UTC
Roundtable calls - 18 September @ 03:00 UTC & 15:00 UTC

Summaries of discussions will be posted every two weeks here.

Please let me know if you have any questions.

Xeno (WMF) 2021-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Jī) 22:59 (UTC)

Wikimedia Foundation Board of Trustees election has come to an end[siu-kái]

Thank you for participating in the 2021 Wikimedia Foundation Board of Trustees election! Voting closed August 31 at 23:59. The official data, including the four most voted candidates, will be announced as soon as the Elections Committee completes their review of the ballots. The official announcement of the new trustees appointed will happen later, once the selected candidates have been confirmed by the Board.

6,946 community members from 216 wiki projects have voted. This makes 10.2% global participation, 1.1% higher than in the last Board elections. In 2017, 5167 people from 202 wiki projects cast their vote. A full analysis is planned to be published in a few days when the confirmed results are announced. In the meantime, you can check the data produced during the election.

Diversity was an important goal with these elections. Messages about the Board election were translated into 61 languages. This outreach worked well. There were 70 communities with eligible voters voting in this election for the first time. With your help, next year’s Board of Trustees election will be even better.

2021-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Saⁿ) 20:58 (UTC)

The 2022 Community Wishlist Survey will happen in January[siu-kái]

SGrabarczuk (WMF) (talk) 2021-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Jī) 00:24 (UTC)

Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee ending 14 September 2021[siu-kái]

Movement Strategy announces the Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee. The Call opens August 2, 2021 and closes September 14, 2021.

The Committee is expected to represent diversity in the Movement. Diversity includes gender, language, geography, and experience. This comprises participation in projects, affiliates, and the Wikimedia Foundation.

English fluency is not required to become a member. If needed, translation and interpretation support is provided. Members will receive an allowance to offset participation costs. It is US$100 every two months.

We are looking for people who have some of the following skills:

 • Know how to write collaboratively. (demonstrated experience is a plus)
 • Are ready to find compromises.
 • Focus on inclusion and diversity.
 • Have knowledge of community consultations.
 • Have intercultural communication experience.
 • Have governance or organization experience in non-profits or communities.
 • Have experience negotiating with different parties.

The Committee is expected to start with 15 people. If there are 20 or more candidates, a mixed election and selection process will happen. If there are 19 or fewer candidates, then the process of selection without election takes place.

Will you help move Wikimedia forward in this important role? Submit your candidacy here. Please contact strategy2030(_AT_)wikimedia.org with questions.

Xeno (WMF) 2021-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Gō·) 17:10 (UTC)

Server switch[siu-kái]

SGrabarczuk (WMF) (thó-lūn) 2021-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (La̍k) 00:46 (UTC)

Talk to the Community Tech[siu-kái]

Pang-bô͘:dir

Read this message in another language請協助翻譯成您使用的語言

Hello!

As we have recently announced, we, the team working on the Community Wishlist Survey, would like to invite you to an online meeting with us. It will take place on September 15th, 23:00 UTC on Zoom, and will last an hour. Click here to join.

Agenda

Format

The meeting will not be recorded or streamed. Notes without attribution will be taken and published on Meta-Wiki. The presentation (first three points in the agenda) will be given in English.

We can answer questions asked in English, French, Polish, and Spanish. If you would like to ask questions in advance, add them on the Community Wishlist Survey talk page or send to sgrabarczuk@wikimedia.org.

Natalia Rodriguez (the Community Tech manager) will be hosting this meeting.

Invitation link

See you! SGrabarczuk (WMF) (thó-lūn) 2021-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (La̍k) 03:04 (UTC)

Upcoming Call for Feedback about the Board of Trustees elections[siu-kái]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Board of Trustees is preparing a call for feedback about the upcoming Board Elections, from January 7 - February 10, 2022.

While details will be finalized the week before the call, we have confirmed at least two questions that will be asked during this call for feedback:

 • What is the best way to ensure fair representation of emerging communities among the Board?
 • What involvement should candidates have during the election?

While additional questions may be added, the Movement Strategy and Governance team wants to provide time for community members and affiliates to consider and prepare ideas on the confirmed questions before the call opens. We apologize for not having a complete list of questions at this time. The list of questions should only grow by one or two questions. The intention is to not overwhelm the community with requests, but provide notice and welcome feedback on these important questions.

Do you want to help organize local conversation during this Call?

Contact the Movement Strategy and Governance team on Meta, on Telegram, or via email at msg(_AT_)wikimedia.org.

Reach out if you have any questions or concerns. The Movement Strategy and Governance team will be minimally staffed until January 3. Please excuse any delayed response during this time. We also recognize some community members and affiliates are offline during the December holidays. We apologize if our message has reached you while you are on holiday.

Best,

Movement Strategy and Governance

MediaWiki message delivery (thó-lūn)2021-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (It) 21:52 (UTC)

Wiki Loves Folklore is back![siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2022 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

You can also organize a local contest in your country and support us in translating the project pages to help us spread the word in your native language.

Feel free to contact us on our project Talk page if you need any assistance.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

--MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2022-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài) 13:15 (UTC)

2022社區願望清單調查[siu-kái]

2022社區願望清單調查現已開放!

這項調查是社區決定社區技術團隊在明年工作流程。我們鼓勵所有人在1月23日的截止日期之前提交提案,或評論其他提案以幫助改善提案。

社群将在1月28日至2月11日针对提案开展投票。

社群技術團隊致力於為有經驗的維基媒體編輯者開發工具。 您可以使用任何語言編寫建議,我們將為您翻譯建議。謝謝,我們期待著您的建議! SGrabarczuk (WMF) (talk) 2022-nî 1-goe̍h 10-ji̍t (It) 18:49 (UTC)

Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now open[siu-kái]

Lí-hó! We write to inform you that the Call for Feedback: Board of Trustees elections is now open and will close on 7 February 2022.

With this Call for Feedback, the Movement Strategy and Governance team is taking a different approach. This approach incorporates community feedback from 2021. Instead of leading with proposals, the Call is framed around key questions from the Board of Trustees. The key questions came from the feedback about the 2021 Board of Trustees election. The intention is to inspire collective conversation and collaborative proposal development about these key questions.

We invite you to join the conversation.

To-siā,

Movement Strategy and Governance VChang (WMF) (thó-lūn) 2022-nî 1-goe̍h 12-ji̍t (Saⁿ) 16:23 (UTC)

Subscribe to the This Month in Education newsletter - learn from others and share your stories[siu-kái]

Dear community members,

Greetings from the EWOC Newsletter team and the education team at Wikimedia Foundation. We are very excited to share that we on tenth years of Education Newsletter (This Month in Education) invite you to join us by subscribing to the newsletter on your talk page or by sharing your activities in the upcoming newsletters. The Wikimedia Education newsletter is a monthly newsletter that collects articles written by community members using Wikimedia projects in education around the world, and it is published by the EWOC Newsletter team in collaboration with the Education team. These stories can bring you new ideas to try, valuable insights about the success and challenges of our community members in running education programs in their context.

If your affiliate/language project is developing its own education initiatives, please remember to take advantage of this newsletter to publish your stories with the wider movement that shares your passion for education. You can submit newsletter articles in your own language or submit bilingual articles for the education newsletter. For the month of January the deadline to submit articles is on the 20th January. We look forward to reading your stories.

Older versions of this newsletter can be found in the complete archive.

More information about the newsletter can be found at Education/Newsletter/About.

For more information, please contact spatnaikPang-bô͘:@wikimedia.org.


About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: ZI Jony (Talk), pài-sì 3:29, 23 Gō·-goe̍h 2024 (UTC)

Question about the Affiliates' role for the Call for Feedback: Board of Trustees elections[siu-kái]

Lí-hó,

Thank you to everyone who participated in the Call for Feedback: Board of Trustees elections so far. The Movement Strategy and Governance team suggested another question was still under discussion. Now we announce the last key question:

How should affiliates participate in elections?

Affiliates are an important part of the Wikimedia movement. Two seats of the Board of Trustees due to be filled this year were filled in 2019 through the Affiliate-selected Board seats process. A change in the Bylaws removed the distinction between community and affiliate seats. This leaves the important question: How should affiliates be involved in the selection of new seats?

The question is broad in the sense that the answers may refer not just to the two seats mentioned, but also to other, Community- and Affiliate-selected seats. The Board is hoping to find an approach that will both engage the affiliates and give them actual agency, and also optimize the outcomes in terms of selecting people with top skills, experience, diversity, and wide community’s support.

Everyone is invited to share proposals and join the conversation in the Call for Feedback channels.

Due to the late addition of this third question, the Call will be extended until 16 February.

Join the conversation.

To-siā,

Movement Strategy and Governance VChang (WMF) (thó-lūn) 2022-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Gō·) 13:12 (UTC)

Wiki Loves Folklore is extended till 15th March[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

Greetings from Wiki Loves Folklore International Team,

We are pleased to inform you that Wiki Loves Folklore an international photographic contest on Wikimedia Commons has been extended till the 15th of March 2022. The scope of the contest is focused on folk culture of different regions on categories, such as, but not limited to, folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, etc.

We would like to have your immense participation in the photographic contest to document your local Folk culture on Wikipedia. You can also help with the translation of project pages and share a word in your local language.

Best wishes,

International Team
Wiki Loves Folklore

MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2022-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Jī) 04:51 (UTC)

Coming soon[siu-kái]

- Johanna Strodt (WMDE) 2022-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (It) 12:39 (UTC)

邀請您參與通用行為準則執行規範批准投票[siu-kái]

Lí-hó,

很抱歉使用普通話書寫。通用行為準則執行規範批准投票期只剩七天,邀請您踴躍參與投票

若此執行規範批准通過,將適用於所有社群。因此不論您支持或反對當前提議的版本,都邀請您參與投票。您可以在投票時的評論欄位發表您的想法,這些想法將在投票期結束後以匿名方式公布。若投票未通過,這些意見將作為再次投票前的修訂方向;若投票通過,這些意見將作為之後年度調整之方向。

有關上星期舉行的社群對話,您可以在此閱讀簡要的重點紀錄

To-siā,

運動策略與治理VChang (WMF) (thó-lūn) 2022-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (It) 11:21 (UTC)

Wiki Loves Folklore 2022 ends tomorrow[siu-kái]

International photographic contest Wiki Loves Folklore 2022 ends on 15th March 2022 23:59:59 UTC. This is the last chance of the year to upload images about local folk culture, festival, cuisine, costume, folklore etc on Wikimedia Commons. Watch out our social media handles for regular updates and declaration of Winners.

(Facebook , Twitter , Instagram)

The writing competition Feminism and Folklore will run till 31st of March 2022 23:59:59 UTC. Write about your local folk tradition, women, folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, folklore, and tradition, including ballads, folktales, fairy tales, legends, traditional song and dance, folk plays, games, seasonal events, calendar customs, folk arts, folk religion, mythology etc. on your local Wikipedia. Check if your local Wikipedia is participating

A special competition called Wiki Loves Falles is organised in Spain and the world during 15th March 2022 till 15th April 2022 to document local folk culture and Falles in Valencia, Spain. Learn more about it on Catalan Wikipedia project page.

We look forward for your immense co-operation.

Thanks Wiki Loves Folklore international Team MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2022-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (It) 14:41 (UTC)

Coming soon: Improvements for templates[siu-kái]

-- Johanna Strodt (WMDE) 2022-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Gō·) 11:14 (UTC)

Editing news 2022 #1[siu-kái]

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

New editors were more successful with this new tool.

The New topic tool helps editors create new ==Sections== on discussion pages. New editors are more successful with this new tool. You can read the report. Soon, the Editing team will offer this to all editors at the 20 Wikipedias that participated in the test. You will be able to turn it off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion.

Whatamidoing (WMF) 2022-nî 5-goe̍h 2-ji̍t (It) 18:56 (UTC)

Results of Wiki Loves Folklore 2022 is out![siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

Hi, Greetings

The winners for Wiki Loves Folklore 2022 is announced!

We are happy to share with you winning images for this year's edition. This year saw over 8,584 images represented on commons in over 92 countries. Kindly see images here

Our profound gratitude to all the people who participated and organized local contests and photo walks for this project.

We hope to have you contribute to the campaign next year.

Thank you,

Wiki Loves Folklore International Team

--MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2022-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (It) 16:13 (UTC)

2022年理事會選舉社群投票期已經開始[siu-kái]

更新:很抱歉用普通話傳送此訊息,還請大家多多包涵!任何與本次選舉有關的問題,煩請聯繫。VChang (WMF) (thó-lūn) 2022-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Saⁿ) 09:42 (UTC)

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

大家好,

2022年理事會選舉的社群投票期已經開始。以下是能夠提供您投票相關資訊的連結:

如果您已經準備好了,您可以立即前往安全投票頁面投票。您可以於2022年8月23日至9月6日(至23:59 (UTC)截止)間投票。您可以透過此頁面查看您是否具有投票資格。

祝好,

運動策略與治理團隊敬上

此訊息代表理事會遴選工作小組和選舉委員會發送

RamzyM (WMF) and VChang (WMF) 2022-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Jī) 17:10 (UTC)

邀請您參與運動策略論壇[siu-kái]

大家好,

用普通話書寫請您們見諒。運動策略論壇是一個能進行所有運動策略執行相關對話的多語言協作空間。

我們邀請所有運動的成員在運動策略論壇上協作。此論壇旨在透過一個具有包容性的多語言平台來建構社群協作。

運動策略是一個為想像與建構維基媒體運動未來努力的協作。每個人都能為運動策略作出貢獻,不管是留下一則評論或執行一整個項目。

您可以透過您的維基媒體帳戶直接加入此論壇,並能使用不同語言參與對話和提問。

運動策略與治理團隊於2022年5月發起運動策略論壇提案,為期兩個月的社群審查期已於2022年7月24日結束。社群審查過程包括幾個不同的問題,並產生了有趣的對話。您可以閱讀社群審核報告

我們期待在論壇上看到您!

祝好,

運動策略與治理團隊

VChang (WMF) 2022-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Jī) 17:46 (UTC)

2022年理事會選舉社群投票期即將結束[siu-kái]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

2022年維基媒體基金會理事會選舉已於2022年8月23日開始,並即將於2022年9月6日世界協調時間23時59分結束。如果您尚未投票,邀請您透過安全投票(SecurePoll)投票頁面投下您的一票。若您想了解更多有關投票資格的詳情,請見投票人資格準則頁面。 如果您需要協助來做出決定,以下是一些可能有幫助的連結:

運動策略與治理團隊敬上 VChang (WMF) 2022-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Gō·) 16:36 (UTC)

《通用行為準則》執行規範修訂版草案[siu-kái]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

各位好:

通用行為準則執行規範修訂委員會正在就通用行為準則執行規範的修訂版草案徵求評論。此審查期已於2022年9月7日開始,直到2022年10月8日止

委員會根據2022年5月至7月社群討論期間以及2022年3月的社群投票時所收到的意見進行了修訂。修訂主要著重下列四個領域:

 1. 識別《通用行為準則》培訓的類型、目的和適用性;
 2. 簡化語言,以便非專家更容易理解和翻譯;
 3. 探索「肯定」的概念,包括其優缺點;(註:見之前版本相關部分
 4. 對於舉報者和被舉報者隱私的平衡進行復審

委員會請求各位在2022年10月8日之前對這些修訂提出評論和建議。之後修訂委員會預計會根據社群的意見進一步修訂規範。

在元維基上找到修訂版的執行規範,以及修訂對照表。

您可以在不同地方分享評論。促進員團隊誠摯邀請您在修訂版執行規範的討論頁面上以任何語言發表評論。同時,您也可以將評論分享在翻譯版的討論頁面上、本地討論頁面,或在對話時間時分享。在此您可以看到一系列關於修訂版執行規範所規劃的對話時間;請您查看元維基頁面了解詳情。9月16日星期五(10:00世界協調時間)的對話時間特別針對亞太地區時區舉辦,屆時會有普通話口譯。 誠摯邀請您報名參與

支援本次審查期的促進員團隊希望能接觸到大量的社群。如果您的社群中尚沒有相關對話正在進行,邀請您組織討論。促進員團隊也能協助您組織更多對話。討論將每兩週彙整並向委員會進行報告,並會發佈在此頁

此訊息代通用行為準則項目團隊發送 VChang (WMF) 2022-nî 9-goe̍h 13-ji̍t (Jī) 14:43 (UTC)

The Vector 2022 skin as the default in two weeks?[siu-kái]

The slides for our presentation at Wikimania 2022

Hello. I'm writing on behalf of the Wikimedia Foundation Web team. In two weeks, we would like to make the Vector 2022 skin the default on this wiki.

We have been working on it for the past three years. So far, it has been the default on more than 30 wikis, including sister projects, all accounting for more than 1 billion pageviews per month. On average 87% of active logged-in users of those wikis use Vector 2022.

It would become the default for all logged-out users, and also all logged-in users who currently use Vector legacy. Logged-in users can at any time switch to any other skins. No changes are expected for users of these skins.

About the skin[siu-kái]

[Why is a change necessary] The current default skin meets the needs of the readers and editors as these were 13 years ago. Since then, new users have begun using Wikimedia projects. The old Vector doesn't meet their needs.

[Objective] The objective for the new skin is to make the interface more welcoming and comfortable for readers and useful for advanced users. It draws inspiration from previous requests, the Community Wishlist Surveys, and gadgets and scripts. The work helped our code follow the standards and improve all other skins. We reduced PHP code in Wikimedia deployed skins by 75%. The project has also focused on making it easier to support gadgets and use APIs.

[Changes and test results] The skin introduces a series of changes that improve readability and usability. The new skin does not remove any functionality currently available on the Vector skin.

 • The sticky header makes it easier to find tools that editors use often. It decreases scrolling to the top of the page by 16%.
 • The new table of contents makes it easier to navigate to different sections. Readers and editors jumped to different sections of the page 50% more than with the old table of contents. It also looks a bit different on talk pages.
 • The new search bar is easier to find and makes it easier to find the correct search result from the list. This increased the amount of searches started by 30% on the wikis we tested on.
 • The skin does not negatively affect pageviews, edit rates, or account creation. There is evidence of increases in pageviews and account creation across partner communities.

[Try it out] Try out the new skin by going to the appearance tab in your preferences and selecting Vector 2022 from the list of skins.

How can editors change and customize this skin?[siu-kái]

It's possible to configure and personalize our changes. We support volunteers who create new gadgets and user scripts. Check out our repository for a list of currently available customizations, or add your own.

Our plan[siu-kái]

If no large concerns are raised, we plan on deploying in the week of October 3, 2022. If your community would like to request more time to discuss the changes, hit the button and write to us. We can adjust the calendar.

If you'd like ask our team anything, if you have questions, concerns, or additional thoughts, please ping me here or write on the talk page of the project. We will gladly answer! Also, see our FAQ. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (talk) 2022-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Sì) 04:15 (UTC)

公布2022年理事會選舉社群投票初步結果[siu-kái]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

大家好!

謝謝各位參與2022年理事會選舉的過程。您的參與協助讓社群所尋求的人選拿下維基媒體基金會理事會的席次。

以下是2022年理事會選舉的初步結果:

您可以閱讀更多有關這次理事會選舉的結果統計數據

理事會將完成他們對獲得最多選票候選人們的審查,包含進行徹底的背景調查。理事會計劃在十二月的會議任命新理事。

祝好,

運動策略與治理團隊

此訊息代表理事會遴選工作小組和選舉委員會發送

VChang (WMF) 2022-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Sì) 16:05 (UTC)

I-hā sī Tâi-bûn hoan-e̍k:

Ta̍k-ê hó,

Kám-siā kok-ūi ū chham-ka chit pái 2022 nî Lí-sū-hōe soán-kí tâu-phiò ê lâng. Ū lín ê chham-ú chiah thang lâi soán--chhut lán siā-kûn só͘ beh ài ê Lí-sū-hōe lí-sū.

I-hā sī 2022 nî Lí-sū-hōe soán-kí chho͘-kai-tōaⁿ ê kiat-kó:

Siông-sè ê chu-sìn chhiáⁿ chham-khó chit pái Lí-sū-hōe soán-kí ê Kiat-kó kap Thóng-kè.

Lí-sū-hōe sòa-lo̍h ē lâi sím-cha chia-ê tek tio̍h siāng chē phiò ê hāu-soán-jîn, pau-koa choân-bīn liáu-kái in ê pōe-kéng. Lí-sū-hōe àn-sǹg ē tī 12 goe̍h chèng-sek jīm-bēng sin ê lí-sū.

Pêng-an,

Ūn-tōng Chhek-lio̍k kap Tī-lí Thoân-tūi

Chit ê sìn-sit sī tāi-piáu Lí-sū-hōe Lîn-soán Kang-chok Thoân-tūi kap Soán-kí Úi-oân-hōe lâi hòng-sàng.

Iyumu (thó-lūn) 2022-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (It) 09:14 (UTC)

《通用行為準則》執行規範修訂版的諮詢期已經結束[siu-kái]

您可以在元维基上找到這則消息的其他語言版本。

《通用行為準則》執行規範修訂版的社群諮詢期自2022年9月8日開始,已經於10月8日結束。在過去幾週裡,通用行為準則項目團隊舉辦了三場對話時間,讓維基人齊聚一起討論修訂版的執行規範。項目團隊在此期間收到了許多寶貴的社群意見,對話時間內未回答的問題會後也透過書面方式回答

接下來修訂委員會將審查社群的意見,通用行為準則項目團隊也會持續提供支援,並向社群分享所有重大進展與里程碑。委員會將完成最終版本,預計在2023年1月中旬進行社群投票。

如果您還有相關意見尚未發表,歡迎與我聯繫,或透過其他渠道分享,例如在運動策略論壇上發表。-- VChang (WMF) (thó-lūn) 2022-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Saⁿ) 17:10 (UTC)

邀請您參與「問我任何有關運動憲章的問題」之活動[siu-kái]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

大家好,

在2022年維基媒體峰會期間,運動憲章起草委員會提出了運動憲章的第一版大綱,能使閱讀者窺見未來工作方向以及憲章本身。運動憲章起草委員會整合了在峰會期間所收集的初步反饋。在著手為整個運動編寫憲章前,運動憲章起草委員會希望能跟社群成員互動,並蒐集他們對以下三個部分的反饋:序言、價值觀與原則,以及角色與責任(意向聲明)。運動憲章草案將在2022年11月14日發佈在元維基上。社群諮詢期將從2022年11月20日開始至12月18日。若您想了解更多,請見本頁面

為了確保大家都擁有充足的資訊來參與接下來的對話,且有信心就運動憲章貢獻他們的觀點,接下來將有三場「問我任何有關運動憲章的問題」 之活動,安排在不同的時間。每位維基媒體運動的參與者都受邀參與這些對話。目的是了解運動憲章 —— 其目標、目的、為何重要,以及將如何影響您的社群。運動憲章起草委員會的成員將參與這些對話來回答您的問題,並聆聽社群反饋。

「問我任何有關運動憲章的問題」的活動是根據不同時區所安排的。錄音錄影的部分將只有一開始的簡報部分,對話本身將不會錄音錄影。以下是場次細節:

 • 亞太地區: 2022年11月4日,世界協調時間09:00 (查看您的本地時間)。將提供中文與日文口譯。
 • 歐洲/中東與北非/撒哈拉以南非洲: 2022年11月12日,世界協調時間15:00 (查看您的本地時間)。將提供阿拉伯語、法語及俄語口譯。
 • 拉丁美洲/北美洲/西歐: 2022年11月12,世界協調時間15:00 (查看您的本地時間)。將提供西班牙語和葡萄牙語口譯。

您可以在此元維基頁面找到更多細節;Zoom會議連結將在會議開始48小時前公佈。

徵求運動憲章大使

我們鼓勵任何願意開始與增進其社群對於運動憲章進行對話的個人或團體成為運動憲章大使。運動憲章大使將展開他們自己的活動並透過取得的資金協助來進行自己本地語言的討論。運動策略與治理團隊的區域促進員能協助您關於運動憲章大使的補助金申請事宜。如果您有興趣,請在這裡留名。如果您有特定問題,請透過電郵strategy2030@wikimedia.org聯繫運動策略與治理團隊,或在運動策略論壇上發問。

感謝您撥冗閱讀與參與。

謹代表運動憲章起草委員會

VChang (WMF) 2022-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Saⁿ) 18:43 (UTC)

參與運動憲章的東亞、東南亞、太平洋區域對話時間[siu-kái]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

各位好,

運動憲章起草委員會目前正在收集關於運動憲章三個草稿章節的社群反饋:序言價值與原則,以及角色與責任(意向聲明)。

社群成員如何參與並分享反饋?

運動憲章起草委員會期待從維基媒體運動的社群成員和自治體收到各種且不同語言的反饋。您可以透過以下幾種方式參與:

東亞、東南亞及太平洋地區的社群諮詢將於2022年12月9日星期五09:00-10:30世界協調時間 舉行。會議將在Zoom上舉行;連結將在會議開始48小時前發布在頁面上。 會議將提供中文日語印尼語的口譯。除了參與者對於他們分組討論的重點分享外,討論部分不會錄影錄音。促進員小組將做會議紀錄並在之後提供總結報告。

如果您想要更了解運動憲章、其目標、它為何重要以及如何影響您的社群,請看2022年11月初「問我任何有關運動憲章問題」活動時的錄影錄音(英語)。另有中文日語版本。

感謝您的參與。

謹代表運動憲章起草委員會

VChang (WMF) 2022-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Gō·) 15:41 (UTC)

Community Wishlist Survey 2023 opens in January[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

(There is a translatable version of this message on MetaWiki)

您好

The Community Wishlist Survey (CWS) 2023, which lets contributors propose and vote for tools and improvements, starts next month on Monday, 23 January 2023, at 18:00 UTC and will continue annually.

We are inviting you to share your ideas for technical improvements to our tools and platforms. Long experience in editing or technical skills is not required. If you have ever used our software and thought of an idea to improve it, this is the place to come share those ideas!

The dates for the phases of the Survey will be as follows:

 • Phase 1: Submit, discuss, and revise proposals – Monday, Jan 23, 2023 to Sunday, Feb 6, 2023
 • Phase 2: WMF/Community Tech reviews and organizes proposals – Monday, Jan 30, 2023 to Friday, Feb 10, 2023
 • Phase 3: Vote on proposals – Friday, Feb 10, 2023 to Friday, Feb 24, 2023
 • Phase 4: Results posted – Tuesday, Feb 28, 2023

If you want to start writing out your ideas ahead of the Survey, you can start thinking about your proposals and draft them in the CWS sandbox.

We are grateful to all who participated last year. See you in January 2023!

感謝您! Community Tech, STei (WMF) 2022-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Sì) 16:44 (UTC)

運動憲章:第一輪社群諮詢即將結束[siu-kái]

大家好,

謹代表運動憲章起草委員會,我們想要感謝所有參與運動憲章第一輪社群諮詢的人。

運動中來自各地的維基人就運動憲章的內容提供了他們的反饋和想法。如果您還沒有機會分享您的看法,我們仍歡迎您閱讀草稿並填寫匿名問卷;問卷一共有12種語言以上的版本。我們延長了問卷開放的時間,您在2023年1月2日前都還能填寫。如果您有其他的想法,也可以透過運動策略起草委員會的電子信箱(movementcharter@wikimedia.org)聯繫。

下一步計畫

運動策略與治理團隊將在2023年1月發佈最終報告。報告將透過不同渠道與運動憲章起草委員會以及社群分享。

收到最終報告後,運動憲章起草委員會將審查這些建議並溝通變更的部分;委員會將根據如何以及為何這些建議被採納或未被納入下一版草稿的原因提供解釋。2023年也將有更多參與運動憲章內容討論的機會,包括就批准程序和不同章節草稿的反饋;預計於2023年第二季度發生。

我們邀請您訂閱運動憲章起草委員會月報,月報將發送到您自行選擇的個人討論頁上。每月更新仍會維持發佈在元維基上,分享運動憲章起草委員會的進度。

如果您有興趣成為運動憲章大使來支援您的社群,您仍然能夠報名。運動憲章大使個人與團體的補助金計畫將於2023年第二季度諮詢活動開始前重啟。

我們感謝您的參與及所付出的時間與努力,來幫助我們的運動制定憲章!

謹代表運動憲章起草委員會

VChang (WMF) 2022-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Gō·) 17:35 (UTC)

即將對修訂版的《通用行為準則》執行規範進行投票[siu-kái]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

大家好,

2023年1月中旬,針對《通用行為準則》執行規範將進行第二次全社群批准投票。這是2022年3月的投票之後的行動;上次投票結果大多數選民都支持該執行規範。在投票過程中,參與者點出了重要的社群顧慮。理事會的社群事務委員會要求審查這些有顧慮的部分。

由志願者領導的修訂委員會努力審查社群的意見並進行變更。他們更新了這些有疑慮的部分,例如培訓和關於「肯定」的要求、過程中的隱私和透明度,以及文檔本身的可讀性和可翻譯性。

修訂版的執行規範可在此處查看,版本更改的對照可在此處查看。

如何投票?

投票將從2023年1月17日開始。 元維基上的此頁面概述了有關如何使用SecurePoll投票的信息。

誰可以投票?

此投票的選民資格要求與維基媒體理事會選舉相同。有關選民資格的更多詳細信息,請參閱選民信息頁面。如果您擁有投票權,您可以使用您的維基媒體帳戶訪問投票伺服器。

投票後的後續

投票將由一組獨立的志願者進行驗票,結果將發佈在Wikimedia-l郵件列表、運動策略論壇、Diff部落格和元維基上。選民將能夠再次投票,並分享他們對此規範的顧慮。理事會將根據支持度與提出的顧慮考慮如何批准或進一步發展此執行規範。

謹代表《通用行為準則》項目團隊,

VChang (WMF) 2023-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Saⁿ) 17:05 (UTC)

修訂版《通用行為準則》執行規範的投票現正進行[siu-kái]

修訂版《通用行為準則》執行規範投票期現已開放!投票開放時間為兩週,並將於2023年1月31日世界協調時間(UTC)23時59分結束。請訪問元維基上的選民資訊頁面,以了解選民資格和如何投票的詳情。

有關執行規範和投票程序的詳情,請參閱我們之前的訊息

謹代表《通用行為準則》項目團隊,

VChang (WMF) 2023-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Saⁿ) 10:24 (UTC)

Global ban for PlanespotterA320/RespectCE[siu-kái]

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)

通用行為準則修訂版執行規範投票結果[siu-kái]

最近由全社群進行投票的《通用行為準則》修訂版執行規範已經完成統計和審查。感謝各位參與投票。

本次投票一共有3097位來自146個維基媒體社群的選民參與,結果為76%支持《通用行為準則》修訂版執行規範,而24%為反對票。投票的相關統計數據已公布。投票期間提交的更詳細評論摘要也將儘快公布。

接下來,投票結果以及投票期間收到的意見將提交給維基媒體基金會理事會進行審查。理事會的審查過程目前預計在2023年3月完成。我們將於審查過程完成後通知各位。

謹代表《通用行為準則》項目團隊,

VChang (WMF) 2023-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Saⁿ) 10:32 (UTC)

關於更新維基媒體使用條款的社群反饋期現已開始[siu-kái]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

大家好:

維基媒體基金會法律部門正進行一個讓社群成員參與的反饋期,討論關於維基媒體使用條款的更新。

使用條款(ToU)是治理維基媒體基金會所管網站之使用的法律條款。我們將從2月起至4月收集社群對提案草案的反饋。草案將被翻譯成多種語言,並且接受透過任何語言書寫的反饋。

此更新是為了回應以下幾件事:

 • 《通用行為準則》的實施
 • 將項目內文更新為「知識共享署名-相同方式共享4.0國際」(Creative Commons BY-SA 4.0)
 • 關於更佳解決未公開付費編輯的提案
 • 使我們的條款符合影響基金會的現行和最近通過的法律,包括歐洲《數位服務法案》

作為反饋期的一部分,將進行兩場對話時間,第一場於3月2日舉行,第二場在4月4日舉行。

如需更多資訊,請見:

謹代表維基媒體基金會法律團隊

VChang (WMF) 2023-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Jī) 17:08 (UTC)

Editing news 2023 #1[siu-kái]

[[m:Special:MyLanguage/VisualEditor/Newsletter/2023/February|Pang-bô͘:NoteTA閱讀這份電子報的其他語言版本]] • 這份多语言電子報的订阅名单

本電子報包含编辑团队工作的两个重要的最新消息:

 1. 编辑团队将完成添加讨论页计划的新功能,并着手部署。
 2. 他们将开展一项新计划,那就是编辑检查

讨论页计划

截图显示了谈话页的设计变化,这些变化目前在所有的维基媒体维基中都可以作为测试版功能。这些功能包括关于每个讨论中的人数和评论的信息。
某些即将到来的变更

编辑团队差不多完成了讨论页计划的第一个阶段。 现在几乎所有討論工具的测试功能裏的新功能都已可用。

它将显示关于某个讨论有多活跃的信息,例如最近一条留言的日期。 马上就会有一个新的“Ke chi̍t-ê toān-lo̍h”按钮。 你可以在Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion将其关闭。 请务必提供意见反馈

测试组的每日编辑完成率:討論工具(测试组)和移动前端的覆蓋(控制组)

移动版網站上的討論工具的A/B測試已完成。 编辑者们對於討論工具更是一帆風順。 编辑团队正在为移动网站上的所有编辑者启用这些功能。

新計畫:編輯檢查

编辑团队正在开始一个帮助维基百科新编辑者的项目。它将帮助人们在点击"Hoat-pò͘ siu-kái"按鈕之前发现某些问题。 第一个工具将激發人们在添加新内容时添加参考资料。 请監視该页面以了解更多信息。 你可以加入2023年3月3日的會議以瞭解更多資訊。

Whatamidoing (WMF) (thó-lūn) 2023-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Saⁿ) 23:25 (UTC)

Your wiki will be in read only soon[siu-kái]

Trizek (WMF) (thó-lūn) 2023-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (It) 21:21 (UTC)

2023 年維基媒體國際會議歡迎議程提交[siu-kái]

您想在 2023 年維基媒體國際會議(2023 Wikimania)舉辦實體或線上議程嗎?也許是動手實踐工作坊、熱烈討論、有趣的表演、引人入勝的海報或令人難忘的閃電演講? 提交截止至 3 月 28 日. 該活動將有專門的混合會議形式,因此也歡迎虛擬提交和預先錄製的影片內容。 如果您有任何疑問,請加入我們即將於 3 月 12 日或 19 日舉行的對話,或通過 wikimania@wikimedia.org 電子郵件聯繫或 Telegram。 維基上有更多信息。

維基媒體基金會理事會已批准《通用行為準則》執行規範[siu-kái]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

這是關於《通用行為準則》執行規範的重要更新: 大多數人在2023年1月對《通用行為準則》執行規範的投票中表明贊成《通用行為準則》執行規範。這次投票共收到369條評論,我們近期將公佈評論的詳細摘要。一共有3097名選民參與投票,76%的人贊成當前版本的《通用行為準則》執行規範。您可以在元維基上查看投票統計

隨著選民對《通用行為準則》執行規範的支持增加,這向維基媒體基金會理事會表明當前的版本已經解決了上一次在2022年審查期間指出的一些問題。維基媒體基金會理事會投票批准了《通用行為準則》執行規範。該決議可以在維基媒體基金會維基頁面上找到,您也可以在Diff上閱讀更多關於2023 年《通用行為準則》執行規範審查背後的過程

根據《通用行為準則》執行規範提供的重要建議,我們需要採取一些後續步驟。有關時間表的更多詳細信息即將公佈。謝謝您的關注和參與。

謹代表《通用行為準則》項目團隊,

VChang (WMF) 2023-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Gō·) 14:30 (UTC)

即將展開運動憲章批准方法的社群審查[siu-kái]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

大家好:

運動憲章起草委員會將於2023年4月10日提出關於未來運動憲章的批准方法。擬定的批准方法是根據先前其他批准過程所學習到的經驗而得出的結果。

運動憲章起草委員會將於2023年4月10日至28日進行諮詢期,以聽取維基媒體運動中對擬議批准方法的反饋。邀請您透過元維基討論頁、運動策略論壇和社群對話時間分享您的反饋。運動憲章起草委員會也歡迎您對一些尚未解決的問題提出意見。

參與社群對話時間

運動憲章起草委員會邀請有興趣分享反饋的人加入社群對話時間:

當您進行報名時,如果您需要口譯協助煩請您提出。若有三個人以上有興趣,我們可以提供下列語言的口譯:阿拉伯語、中文、法語、德語、印尼語、日語、波蘭語、葡萄牙語、俄語和西班牙語。

謝謝您!

謹代表運動憲章起草委員會

VChang (WMF) 2023-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Sì) 17:26 (UTC)

《通用行為準則》修訂版執行規範批准投票的選民評論報告[siu-kái]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

大家好:

《通用行為準則》專案團隊已經對《通用行為準則》修訂版執行規範批准投票的選民反饋完成分析。

參與投票者均有機會就修訂版的《通用行為準則》執行規範草案文件的內容發表評論。共有369位參與者以18種不同的語言發表評論;與上一次的投票相比,2022年則有657名參與者以27種語言發表評論。信任與安全政策團隊完成了對這些結果的分析,並對評論進行了分類以識別評論中的主題和重點領域。該報告的翻譯版本可在元維基此頁上找到。請協助翻譯成您的語言。

再次感謝所有參與投票和討論的維基人。您可以在元維基上找到有關《通用行為準則》及其執行規範的更多信息。

謹代表《通用行為準則》項目團隊,

VChang (WMF) 2023-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Gō·) 08:19 (UTC)

邀請您儘早就擬議的運動憲章批准方法提出意見[siu-kái]

運動憲章起草委員會正在收集維基媒體運動中有關運動憲章批准方法的早期意見,至2023年4月28日止。根據目前的時間表,運動憲章計劃於2024年初進行批准。

六個問題運動憲章起草委員會特別需要您提供意見。 請透過以下方式分享您的反饋:

如果您有任何問題,請與我聯繫。

此訊息謹代表運動憲章起草委員會發送。

VChang (WMF) 2023-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (It) 12:54 (UTC)

本wiki即將切換至只讀模式[siu-kái]

MediaWiki message delivery 2023-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Gō·) 00:42 (UTC)

維基媒體基金會2023至2024年度計劃和即將舉行的社群對話[siu-kái]

本訊息的主要目的是與您分享維基媒體基金會下一個財政年度(2023年7月至2024年6月)的年度計劃草案。年度計劃摘要有多種語言版本。

年度計劃草案部分節選

維基媒體基金會正處於轉型期。基金會去年迎來了新的領導層,包括新的執行長以及產品與技術長。 此外,基金會也就一系列重要議題與全球社群進行了對話,從定義未來角色和責任的運動憲章到透過籌款橫幅籌集共享的資源。 今年的年度計劃試圖更清楚地說明沒有快速解決方案的多年度策略議題,並提供有關基金會運作方式的更詳細信息。

這是連續二年維基媒體基金會將其年度計劃錨定在運動策略上,以期能促進公平。 目的是將基金會的工作與運動策略建議更緊密地聯繫起來,以便朝著2030策略方向取得更深入的進展。 今年,在制定計畫上基金會重新圍繞在產品和技術領域,強調我們作為人們和社群大規模協作的平台其獨特角色。 如果您有興趣了解更多資訊,您可以在此元維基頁面上找到詳細信息。

請求您的反饋

非常歡迎您的反饋,不管是直接留在元維基討論頁上或是分享在您的本地討論空間。您的評論和反思能在基金會理事會考慮計劃與預算的六月會議之前協助改進提案。

社群對話

我們邀請每個人參與2023年4月30日世界協調時間六點的社群對話由此查看您的本地時間),本場次是特別為亞太時區所規劃的。您可以在Diff時程上看到此活動。首席發展官兼副執行長Lisa Seitz Gruwell將參與本場會議分享更多並瞭解您的看法。您可以在本協作頁面找到對話時間的相關資訊。我們期待您的參與!

VChang (WMF) 2023-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Jī) 13:51 (UTC)

Seeking volunteers for the next step in the Universal Code of Conduct process[siu-kái]

Hello,

As follow-up to the message about the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines by Wikimedia Foundation Board of Trustees Vice Chair, Shani Evenstein Sigalov, I am reaching out about the next steps. I want to bring your attention to the next stage of the Universal Code of Conduct process, which is forming a building committee for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). I invite community members with experience and deep interest in community health and governance to nominate themselves to be part of the U4C building committee, which needs people who are:

 • Community members in good standing
 • Knowledgeable about movement community processes, such as, but not limited to, policy drafting, participatory decision making, and application of existing rules and policies on Wikimedia projects
 • Aware and appreciative of the diversity of the movement, such as, but not limited to, languages spoken, identity, geography, and project type
 • Committed to participate for the entire U4C Building Committee period from mid-May - December 2023
 • Comfortable with engaging in difficult, but productive conversations
 • Confidently able to communicate in English

The Building Committee shall consist of volunteer community members, affiliate board or staff, and Wikimedia Foundation staff.

The Universal Code of Conduct has been a process strengthened by the skills and knowledge of the community and I look forward to what the U4C Building Committee creates. If you are interested in joining the Building Committee, please either sign up on the Meta-Wiki page, or contact ucocproject(_AT_)wikimedia.org by May 12, 2023. Read more on Meta-Wiki.

Best regards,

Xeno (WMF) 2023-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Saⁿ) 19:01 (UTC)

通用行為準則協調委員會建構委員會遴選[siu-kái]

《通用行為準則》流程的下一階段是成立一個通用行為準則協調委員會建構委員會,為通用行為準則協調委員會(英文簡稱為:U4C)制定章程。通用行為準則協調委員會建構委員會已經選定。請在元維基上閱讀有關成員和未來工作的信息。

-- UCoC Project Team, 2023-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (La̍k) 04:21 (UTC)

宣布新的选举委员会成员名单[siu-kái]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

大家好,

我们很高兴地宣布选举委员会的新成员和顾问选举委员会协助维基媒体基金会董事会设计和实施程序,挑选社群和联盟成员的理事。经过公开的提名过程,最強的候选人已在理事会上發言、四名候选人已被要求加入选举委员会。另外四位候选人已被要求作为顾问一同参与。

感谢所有提交名字供审议的社群成员。我们期望在不久的将来与选举委员会一起合作。

谨代表维基媒体基金会董事会

RamzyM (WMF) 2023-nî 6-goe̍h 28-ji̍t (Saⁿ) 18:00 (UTC)

Deploying the Phonos in-line audio player to your Wiki[siu-kái]

您好!

Apologies if this message is not in your language, 請協助翻譯成您使用的語言 to your language.

This wiki will soon be able to use the inline audio player implemented by the Phonos extension. This is part of fulfilling a wishlist proposal of providing audio links that play on click.

With the inline audio player, you can add text-to-speech audio snippets to wiki pages by simply using a tag:

<phonos file="audio file" label="Listen"/>

The above tag will show the text next to a speaker icon, and clicking on it will play the audio instantly without taking you to another page. A common example where you can use this feature is in adding pronunciation to words as illustrated on the English Wiktionary below.

{{audio|en|En-uk-English.oga|Audio (UK)}}

Could become:

<phonos file="En-uk-English.oga" label="Audio (UK)"/>

The inline audio player will be available in your wiki in 2 weeks time; in the meantime, we would like you to read about the features and give us feedback or ask questions about it in this talk page.

Thank you!

UOzurumba (WMF), on behalf of the Foundation's Language team

2023-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Sì) 02:26 (UTC)

審查《通用行為準則》協調委員會的章程[siu-kái]

大家好,

我很高興與大家分享有關《通用行為準則》工作的下一步。《通用行為準則》協調委員會 (U4C) 章程草案現已準備好供您審核。

《通用行為準則》執行規範要求以《通用行為準則》協調委員會 (U4C) 建構委員會形式起草一份章程,概述被稱為《通用行為準則》協調委員會(U4C)的全球委員會的程序和細節。在過去的幾個月裡,《通用行為準則》協調委員會 (U4C) 建構委員會作為一個小組共同討論和起草了《通用行為準則》協調委員會 (U4C) 的章程。《通用行為準則》協調委員會 (U4C) 建構委員會歡迎大家從現在到 2023 年 9 月 22 日期間就章程草案提供反饋。在此日期之後,《通用行為準則》協調委員會 (U4C) 建構委員會將根據需要修改章程,社群投票將於其後開始。

請在對話時間內加入對話,或立即在在元維基上加入對話。

致以最誠摯的問候,

RamzyM (WMF), on behalf of the U4C Building Committee, 2023-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (It) 15:36 (UTC)

本wiki即將切換至只讀模式[siu-kái]

Trizek_(WMF) (talk) 2023-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Gō·) 09:24 (UTC)

==为自治體委员会、申诉专员委员会、和案件审查委员会提供机会==[siu-kái]

大家好!自治體委员会(AffCom)、申诉专员委员会(OC)和案件审查委员会(CRC)正在招募新成员。这些志愿者团体为社群和运动提供重要的结构和监督支持。我们鼓励大家舉薦自己或鼓励他们认为能为这些小组做出贡献的其他人申请加入。在元维基页面上有更多关于这些小组的作用、所需技能和申请机会的信息。

謹代表委员会支援小组,

~ Keegan (WMF) (talk) 2023-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (It) 16:42 (UTC)

請审查并评论2024年维基媒体基金会董事会整套遴选规则[siu-kái]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

敬啟者:

即日起至2023年10月29日,请对维基媒体基金会董事会整套遴选规则进行审核并提出意见。该整套遴选规则由选举委员会基于旧版本制定,将用于2024年董事会遴选。现在提出您的意见将有助于他们提供更顺利、更完善的董事会遴选程序。在元維基頁面上的更多内容.

順祝商祺

Katie Chan
选举委员会主席

2023-nî 10-goe̍h 17-ji̍t (Jī) 01:13 (UTC)

The Vector 2022 skin as the default in three weeks?[siu-kái]

Read this in your language請協助翻譯成您使用的語言 • Please tell other users about these changes

Hello. I'm writing on behalf of the Wikimedia Foundation Web team. In two weeks, we would like to make the Vector 2022 skin the default on this wiki.

全域偏好設定

If you prefer keeping the current skin select "Vector legacy (2010)" on the appearance tab of the global preferences and save the change. We encourage you to give the new skin a try, though.

Since I last came to you with this question, many things have changed. The skin is now the default on most Wikipedias, and all logos are done! We have also made some tweaks in the skin itself. Below is the text I've sent to you once, but I'm sending it again, just slightly edited, for those who haven't seen it.

If you know what this is about, jump straight to the section "Our plan":

It would become the default for all logged-out users, and also all logged-in users who currently use Vector legacy as a local (but not global) preference. Logged-in users can at any time switch to any other skin. No changes are expected for these skins.