Wiktionary:Chhiū-á-kha

Ùi Wiktionary

Tī-chia chò it-poaⁿ-sèng ê thó-lūn. Chhiáⁿ ē-kì-tit chhiam-miâ.

Khui sin gī-tê

Chit tah ē-tàng chò siáⁿ khang-khòe?[siu-kái]

Chhiáⁿ ta̍k-ke tàu siūⁿ. Chìn-liōng chham-khó pa̍t-ê gí-giân ê lē.

Ē-kha góa seng lia̍t kúi-hāng-á chò thó-lūn ê oē-thâu.

Siáⁿ-khoán chu-liāu?[siu-kái]

Hàn-jī tho̍k-im[siu-kái]

 • Choân-chiu im
 • Chiang-chiu im
 • Tâi-oân iu-sè khiuⁿ
 • ?

Hō-ló-oē/Eng-gí tùi-e̍k[siu-kái]

Che ū piān--ê chu-liāu.

Che ká-ná sī Eng-gí Wiktionary ê khang-khòe. Charlie 23:28, 28 Apr 2005 (UTC)
Hō-ló hoan Eng-gí èng-kai sī lán chit pêng ē-sái chò--ê, ah Eng-gí hoan Hō-ló tō in hit pêng. A-giâu 15:35, 30 Apr 2005 (UTC)

Eng-gí/Hō-ló-oē[siu-kái]

Che khah oh chò, chu-liāu khah chió.

Ji̍t-gí/Hō-ló-ōe[siu-kái]

Góa chia ū 5~6-chheng sû.

Kheh-oē/Hō-ló-oē[siu-kái]

Góa ū siu-chi̍p, sò·-liōng iú-hān.

Hun-lūi sû-tián[siu-kái]

Che chin ū lō·-iōng, iû-kî ū teh siá-chok ê lâng te̍k-pia̍t ū su-iàu. Khó-pí kóng, lia̍t chhut só·-ū ê sek-tì ê miâ-chheng, só·-ū tōng-bu̍t ê miâ, chhin-chiâⁿ koan-hē, sin-khu ê pō·-ūi, kau-thong kang-khū, cheh-khèng, thiⁿ-khì ê iōng-gí, biô-siá un-tō· ê sû, téng-téng.

Kî-thaⁿ (chhiáⁿ pó·-chhiong)[siu-kái]

Hō-ló-oē / Hō-ló-oē kái-soeh. Chhiáⁿ-mn̄g Hō-ló-oē sû-tián tó-ūi chhōe-ē-tio̍h? Charlie 23:36, 28 Apr 2005 (UTC)

Chò-hoat[siu-kái]

Bô hiān-ū ê chu-liāu[siu-kái]

Chhiú-kang chò.

Chu-liāu í-keng ū tiān-chú tóng-àn--ê[siu-kái]

 • Seng siat-kè keh-sek: án-choáⁿ pian-pâi ê pang-bô·.
 • Liáu-āu iōng "bot" (tiān-náu thêng-sū) pòaⁿ chū-tōng kā í-keng ū ê chu-liāu tah khí-lih.

Chiām-sî án-ne. Lô-hoân pó·-chhiong. (Chit ê jī-hêng chiâⁿ pháiⁿ-khoàⁿ...)

A-giâu 11:01, 7 Feb 2005 (UTC)

Ū lâng tī teh bô?[siu-kái]

Tiām-chih-chih ne.

Chhiáⁿ-mn̄g ū siáⁿ-mih sī goá ē-tàng chò--ê leh? Charlie 23:27, 28 Apr 2005 (UTC)
Góa mā m̄-chai. Che kui-ê liông-kut lóng iá-bē tēng--chhut-lâi. Si̍t-chai kóng, mā bô hit-ê kha-chhiú. A-giâu 15:36, 30 Apr 2005 (UTC)
Góa (A-kun--a) kin-á-ji̍t chiah chai-iáⁿ chia. Iáu-koh m̄-sī chin liáu-kái chia ê kong-lêng kap ū-tēng beh khang-khòe.--Hiankun 14:26, 19 February 2006 (UTC)

Bûn-chiuⁿ tiâu-ba̍k taⁿ ū hun tōa-sió-siá[siu-kái]

Hoat-hiān chit-má bûn-chiuⁿ tiâu-ba̍k taⁿ ū hun tōa-sió-siá (case sensitive) [1]. A-giâu 06:04, 23 February 2006 (UTC)

This wiktionary is running MediaWiki 1.6alpha (see Special:Version). "Case-insensitive, case-preserving page titles" is in the major plans of 1.6.

Wiktionary thóng-kè pió[siu-kái]

Góa ū chhiáⁿ lâng kā chit tah ka-ji̍p Meta ê Wiktionary thóng-kè pió lāi-bīn. Chit kúi kang-á khoàⁿ ē chhut-hiān bô. A-giâu 17:45, 20 April 2006 (UTC)

Thank you! Tō-sià lí! A-yao 09:07, 22 April 2006 (UTC)

Wanted:Korean speakers[siu-kái]

I'm needing Korean speakers to this project because some of my Korean entries have no Chinese characters, some which even don't have their pronounciation. A-yao 05:51, 26 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

Template on Headings[siu-kái]

It has come to my attention that putting templates on the heading is a no-no at en.wikt. It sometimes causes some trouble for editing sections of a page, I will remove such templates and if I miss any, kindly help correct this error, thanks. -- Hiòng-êng 09:34, 13 Káu-goe̍h 2006 (UTC)

5000 entries?[siu-kái]

Wikimedia News is claiming Min Nan reached the 5000 milestone on 24 September [2] :) 218.162.107.99 19:16, 11 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

This is untrue. But when you incorporate the number of articles in Min Nan Wikipedia and Min Nan Wiktionary, it is almost at 6,000. Min Nan Wiktionary only have 3,597 articles and Min Nan Wikipedia only having 2,000 articles. :) A-yao 12:02, 12 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

Wikimania Scholarships[siu-kái]

The call for applications for Wikimania Scholarships to attend Wikimania 2010 in Gdansk, Poland (July 9-11) is now open. The Wikimedia Foundation offers Scholarships to pay for selected individuals' round trip travel, accommodations, and registration at the conference. To apply, visit the Wikimania 2010 scholarships information page, click the secure link available there, and fill out the form to apply. For additional information, please visit the Scholarships information and FAQ pages:

Yours very truly, Cary Bass
Volunteer Coordinator
Wikimedia Foundation

图片过滤器公投呼吁[siu-kái]

根据理事会的要求,维基媒体基金会将举行关于图片过滤器的公投,以决定社群成员是否支持创建一个自愿加入的个人图片过滤器,以方便读者为自己过滤某些特定的图片。

更多的细节和指导性内容将很快发布。公投定于2011年8月12日至27日于中立第三方的服务器上进行。公投的细节、官方负责人员、投票人资格以及其他材料将很快发布在m:Image filter referendum

协调委员会的成员有:
Philippe (WMF)
Cbrown1023
Risker
Mardetanha
PeterSymonds
Robert Harris

Terms of Use update[siu-kái]

I apologize that you are receiving this message in English. Please help translate it.

Hello,

The Wikimedia Foundation is discussing changes to its Terms of Use. The discussion can be found at Talk:Terms of use. Everyone is invited to join in. Because the new version of Terms of use is not in final form, we are not able to present official translations of it. Volunteers are welcome to translate it, as German volunteers have done at m:Terms of use (de), but we ask that you note at the top that the translation is unofficial and may become outdated as the English version is changed. The translation request can be found at m:Translation requests/WMF/Terms of Use 2 -- Maggie Dennis, Community Liaison 2011-nî 10-goe̍h 27-jἰt (Sì) 02:31 (UTC)

Open Call for 2012 Wikimedia Fellowship Applicants[siu-kái]

I apologize that you are receiving this message in English. Please help translate it.

 • Do you want to help attract new contributors to Wikimedia projects?
 • Do you want to improve retention of our existing editors?
 • Do you want to strengthen our community by diversifying its base and increasing the overall number of excellent participants around the world?

The Wikimedia Foundation is seeking Community Fellows and project ideas for the Community Fellowship Program. A Fellowship is a temporary position at the Wikimedia Foundation in order to work on a specific project or set of projects. Submissions for 2012 are encouraged to focus on the theme of improving editor retention and increasing participation in Wikimedia projects. If interested, please submit a project idea or apply to be a fellow by January 15, 2012. Please visit https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Fellowships for more information.

Thanks!

--Siko Bouterse, Head of Community Fellowships, Wikimedia Foundation 2011-nî 12-goe̍h 22-jἰt (Sì) 03:11 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Announcing Wikipedia 1.19 beta[siu-kái]

Wikimedia Foundation is getting ready to push out 1.19 to all the WMF-hosted wikis. As we finish wrapping up our code review, you can test the new version right now on beta.wmflabs.org. For more information, please read the release notes or the start of the final announcement.

The following are the areas that you will probably be most interested in:

 • Faster loading of javascript files makes dependency tracking more important.
 • New common*.css files usable by skins instead of having to copy piles of generic styles from MonoBook or Vector's css.
 • The default user signature now contains a talk link in addition to the user link.
 • Searching blocked usernames in block log is now clearer.
 • Better timezone recognition in user preferences.
 • Improved diff readability for colorblind people.
 • The interwiki links table can now be accessed also when the interwiki cache is used (used in the API and the Interwiki extension).
 • More gender support (for instance in logs and user lists).
 • Language converter improved, e.g. it now works depending on the page content language.
 • Time and number-formatting magic words also now depend on the page content language.
 • Bidirectional support further improved after 1.18.

Report any problems on the labs beta wiki and we'll work to address them before they software is released to the production wikis.

Note that this cluster does have SUL but it is not integrated with SUL in production, so you'll need to create another account. You should avoid using the same password as you use here. — Global message delivery 2012-nî 1-goe̍h 15-jἰt (Lé-pài) 16:41 (UTC)

MediaWiki 1.19[siu-kái]

(Apologies if this message isn't in your language.) The Wikimedia Foundation is planning to upgrade MediaWiki (the software powering this wiki) to its latest version this month. You can help to test it before it is enabled, to avoid disruption and breakage. More information is available in the full announcement. Thank you for your understanding.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system (wrong page? You can fix it.). 2012-nî 2-goe̍h 12-jἰt (Lé-pài) 15:24 (UTC)

Update on IPv6[siu-kái]

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it, as well as the full version of this announcement on Meta)

The Wikimedia Foundation is planning to do limited testing of IPv6 on June 2-3. If there are not too many problems, we may fully enable IPv6 on World IPv6 day (June 6), and keep it enabled.

What this means for your project:

 • At least on June 2-3, 2012, you may see a small number of edits from IPv6 addresses, which are in the form "2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334". See e.g. w:en:IPv6 address. These addresses should behave like any other IP address: You can leave messages on their talk pages; you can track their contributions; you can block them. (See the full version of this announcement for notes on range blocks.)
 • In the mid term, some user scripts and tools will need to be adapted for IPv6.
 • We suspect that IPv6 usage is going to be very low initially, meaning that abuse should be manageable, and we will assist in the monitoring of the situation.

Read the full version of this announcement on how to test the behavior of IPv6 with various tools and how to leave bug reports, and to find a fuller analysis of the implications of the IPv6 migration.

--Erik Möller, VP of Engineering and Product Development, Wikimedia Foundation 2012-nî 6-goe̍h 2-jἰt (La̍k) 01:32 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

2011 Picture of the Year competition[siu-kái]

македонскиnorskpolski

Dear Wikimedians,

Wikimedia Commons is happy to announce that the 2011 Picture of the Year competition is now open. We are interested in your opinion as to which images qualify to be the Picture of the Year 2011. Any user registered at Commons or a Wikimedia wiki SUL-related to Commons with more than 75 edits before 1 April 2012 (UTC) is welcome to vote and, of course everyone is welcome to view!

Detailed information about the contest can be found at the introductory page.

About 600 of the best of Wikimedia Common's photos, animations, movies and graphics were chosen –by the international Wikimedia Commons community– out of 12 million files during 2011 and are now called Featured Pictures.

From professional animal and plant shots to breathtaking panoramas and skylines, restorations of historically relevant images, images portraying the world's best architecture, maps, emblems, diagrams created with the most modern technology, and impressive human portraits, Commons Features Pictures of all flavors.

For your convenience, we have sorted the images into topic categories.

We regret that you receive this message in English; we intended to use banners to notify you in your native language but there was both, human and technical resistance.

See you on Commons! --Picture of the Year 2011 Committee 2012-nî 6-goe̍h 5-jἰt (Jī) 18:46 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Changing wgLanguageCode from zh-min-nan to nan[siu-kái]

Hello (sorry for writing in English). The language code of this wiki is one of several that are deprecated. This wiki, zh-min-nan.wiktionary.org should somewhere in the future be renamed to nan.wiktionary.org (see bug 28442). This can still take a long time before actually happening, but as a small step I submitted a configuration change to update $wgLanguageCode from "zh-min-nan" to "nan". The only visible difference this should make is that this changes the HTML "lang" attribute. This change has already been done on als.wikipedia.org (als -> gsw), as an example. If you have any questions/concerns, please contact me on meta:User talk:SPQRobin. Regards, SPQRobin (talk) 2012-nî 6-goe̍h 13-jἰt (Saⁿ) 18:08 (UTC)

Mobile view as default view coming soon[siu-kái]

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it, as well as the instructions on Meta)

The mobile view of this project and others will soon become the default view on mobile devices (except tablets). Some language versions of these projects currently show no content on the mobile home page, and it is a good time to do a little formatting so users get a mobile-friendly view, or to add to existing mobile content if some already exists.

If you are an administrator, please consider helping with this change. There are instructions which are being translated. The proposed date of switching the default view is June 21.

To contact the mobile team, email mobile-feedback-llists.wikimedia.org.

--Phil Inje Chang, Product Manager, Mobile, Wikimedia Foundation 2012-nî 6-goe̍h 16-jἰt (La̍k) 08:37 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Help decide about more than $10 million of Wikimedia donations in the coming year[siu-kái]

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it)

Hi,

As many of you are aware, the Wikimedia Board of Trustees recently initiated important changes in the way that money is being distributed within the Wikimedia movement. As part of this, a new community-led "Funds Dissemination Committee" (FDC) is currently being set up. Already in 2012-13, its recommendations will guide the decisions about the distribution of over 10 million US dollars among the Foundation, chapters and other eligible entities.

Now, seven capable, knowledgeable and trustworthy community members are sought to volunteer on the initial Funds Dissemination Committee. It is expected to take up its work in September. In addition, a community member is sought to be the Ombudsperson for the FDC process. If you are interested in joining the committee, read the call for volunteers. Nominations are planned to close on August 15.

--Anasuya Sengupta, Director of Global Learning and Grantmaking, Wikimedia Foundation 2012-nî 7-goe̍h 19-jἰt (Sì) 20:31 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Request for Comment: Legal Fees Assistance Program[siu-kái]

I apologize for addressing you in English. I would be grateful if you could translate this message into your language.

The Wikimedia Foundation is conducting a request for comment on a proposed program that could provide legal assistance to users in specific support roles who are named in a legal complaint as a defendant because of those roles. We wanted to be sure that your community was aware of this discussion and would have a chance to participate in that discussion.

If this page is not the best place to publicize this request for comment, please help spread the word to those who may be interested in participating. (If you'd like to help translating the "request for comment", program policy or other pages into your language and don't know how the translation system works, please come by my user talk page at m:User talk:Mdennis (WMF). I'll be happy to assist or to connect you with a volunteer who can assist.)

Thank you! --Mdennis (WMF)2012-nî 9-goe̍h 6-jἰt (Sì) 02:18 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Wikidata is getting close to a first roll-out[siu-kái]

(Apologies if this message isn't in your language.)

As some of you might already have heard Wikimedia Deutschland is working on a new Wikimedia project. It is called m:Wikidata. The goal of Wikidata is to become a central data repository for the Wikipedias, its sister projects and the world. In the future it will hold data like the number of inhabitants of a country, the date of birth of a famous person or the length of a river. These can then be used in all Wikimedia projects and outside of them.

The project is divided into three phases and "we are getting close to roll-out the first phase". The phases are:

 1. language links in the Wikipedias (making it possible to store the links between the language editions of an article just once in Wikidata instead of in each linked article)
 2. infoboxes (making it possible to store the data that is currently in infoboxes in one central place and share the data)
 3. lists (making it possible to create lists and similar things based on queries to Wikidata so they update automatically when new data is added or modified)

It'd be great if you could join us, test the demo version, provide feedback and take part in the development of Wikidata. You can find all the relevant information including an FAQ and sign-up links for our on-wiki newsletter on the Wikidata page on Meta.

For further discussions please use this talk page (if you are uncomfortable writing in English you can also write in your native language there) or point me to the place where your discussion is happening so I can answer there.

--Lydia Pintscher 2012-nî 9-goe̍h 10-jἰt (It) 13:44 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Upcoming software changes - please report any problems[siu-kái]

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it)

All Wikimedia wikis - including this one - will soon be upgraded with new and possibly disruptive code. This process starts today and finishes on October 24 (see the upgrade schedule & code details).

Please watch for problems with:

 • revision diffs
 • templates
 • CSS and JavaScript pages (like user scripts)
 • bots
 • PDF export
 • images, video, and sound, especially scaling sizes
 • the CologneBlue skin

If you notice any problems, please report problems at our defect tracker site. You can test for possible problems at test2.wikipedia.org and mediawiki.org, which have already been updated.

Thanks! With your help we can find problems fast and get them fixed faster.

Sumana Harihareswara, Wikimedia Foundation Engineering Community Manager (talk) 2012-nî 10-goe̍h 16-jἰt (Jī) 03:20 (UTC)

P.S.: For the regular, smaller MediaWiki updates every two weeks, please watch this schedule.

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Fundraising localization: volunteers from outside the USA needed[siu-kái]

Please translate for your local community

Hello All,

The Wikimedia Foundation's Fundraising team have begun our 'User Experience' project, with the goal of understanding the donation experience in different countries outside the USA and enhancing the localization of our donation pages. I am searching for volunteers to spend 30 minutes on a Skype chat with me, reviewing their own country's donation pages. It will be done on a 'usability' format (I will ask you to read the text and go through the donation flow) and will be asking your feedback in the meanwhile.

The only pre-requisite is for the volunteer to actually live in the country and to have access to at least one donation method that we offer for that country (mainly credit/debit card, but also real-time banking like IDEAL, E-wallets, etc...) so we can do a live test and see if the donation goes through. All volunteers will be reimbursed of the donations that eventually succeed (and they will be low amounts, like 1-2 dollars)

By helping us you are actually helping thousands of people to support our mission of free knowledge across the world. Please sing up and help us with our 'User Experience' project! :) If you are interested (or know of anyone who could be) please email ppena@wikimedia.org. All countries needed (excepting USA)!

Thanks!
Pats Pena
Global Fundraising Operations Manager, Wikimedia Foundation

Sent using Global message delivery, 2012-nî 10-goe̍h 17-jἰt (Saⁿ) 17:25 (UTC)

字傷細字[siu-kái]

網站用的字傷細字,傷目睭,百科的英文版抑中文版攏較大字。Ianbu (talk) 2012-nî 11-goe̍h 11-jἰt (Lé-pài) 06:51 (UTC)

Be a Wikimedia fundraising "User Experience" volunteer![siu-kái]

Thank you to everyone who volunteered last year on the Wikimedia fundraising 'User Experience' project. We have talked to many different people in different countries and their feedback has helped us immensely in restructuring our pages. If you haven't heard of it yet, the 'User Experience' project has the goal of understanding the donation experience in different countries (outside the USA) and enhancing the localization of our donation pages.

I am (still) searching for volunteers to spend some time on a Skype chat with me, reviewing their own country's donation pages. It will be done on a 'usability' format (I will ask you to read the text and go through the donation flow) and will be asking your feedback in the meanwhile.

The only pre-requisite is for the volunteer to actually live in the country and to have access to at least one donation method that we offer for that country (mainly credit/debit card, but also real time banking like IDEAL, E-wallets, etc...) so we can do a live test and see if the donation goes through. **All volunteers will be reimbursed of the donations that eventually succeed (and they will be very low amounts, like 1-2 dollars)**

By helping us you are actually helping thousands of people to support our mission of free knowledge across the world. If you are interested (or know of anyone who could be) please email ppena@wikimedia.org. All countries needed (excepting USA)!!

Thanks!

Pats Pena
Global Fundraising Operations Manager, Wikimedia Foundation

Sent using Global message delivery, 2013-nî 1-goe̍h 8-ji̍t (Jī) 21:24 (UTC)

Wikimedia sites to move to primary data center in Ashburn, Virginia. Read-only mode expected.[siu-kái]

(Apologies if this message isn't in your language.) Next week, the Wikimedia Foundation will transition its main technical operations to a new data center in Ashburn, Virginia, USA. This is intended to improve the technical performance and reliability of all Wikimedia sites, including this wiki. There will be some times when the site will be in read-only mode, and there may be full outages; the current target windows for the migration are January 22nd, 23rd and 24th, 2013, from 17:00 to 01:00 UTC (see other timezones on timeanddate.com). More information is available in the full announcement.

If you would like to stay informed of future technical upgrades, consider becoming a Tech ambassador and joining the ambassadors mailing list. You will be able to help your fellow Wikimedians have a voice in technical discussions and be notified of important decisions.

Thank you for your help and your understanding.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system (wrong page? You can fix it.). 2013-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (La̍k) 15:49 (UTC)回覆[回覆]

Picture of the Year voting round 1 open[siu-kái]

Dear Wikimedians,

Wikimedia Commons is happy to announce that the 2012 Picture of the Year competition is now open. We're interested in your opinion as to which images qualify to be the Picture of the Year for 2012. Voting is open to established Wikimedia users who meet the following criteria:

 1. Users must have an account, at any Wikimedia project, which was registered before Tue, 01 Jan 2013 00:00:00 +0000 [UTC].
 2. This user account must have more than 75 edits on any single Wikimedia project before Tue, 01 Jan 2013 00:00:00 +0000 [UTC]. Please check your account eligibility at the POTY 2012 Contest Eligibility tool.
 3. Users must vote with an account meeting the above requirements either on Commons or another SUL-related Wikimedia project (for other Wikimedia projects, the account must be attached to the user's Commons account through SUL).

Hundreds of images that have been rated Featured Pictures by the international Wikimedia Commons community in the past year are all entered in this competition. From professional animal and plant shots to breathtaking panoramas and skylines, restorations of historically relevant images, images portraying the world's best architecture, maps, emblems, diagrams created with the most modern technology, and impressive human portraits, Commons features pictures of all flavors.

For your convenience, we have sorted the images into topic categories. Two rounds of voting will be held: In the first round, you can vote for as many images as you like. The first round category winners and the top ten overall will then make it to the final. In the final round, when a limited number of images are left, you must decide on the one image that you want to become the Picture of the Year.

To see the candidate images just go to the POTY 2012 page on Wikimedia Commons.

Wikimedia Commons celebrates our featured images of 2012 with this contest. Your votes decide the Picture of the Year, so remember to vote in the first round by January 30, 2013.

Thanks,
the Wikimedia Commons Picture of the Year committee

This message was delivered based on m:Distribution list/Global message delivery. Translation fetched from: commons:Commons:Picture of the Year/2012/Translations/Village Pump/en -- Rillke (talk) 2013-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Jī) 23:44 (UTC)回覆[回覆]

Help turn ideas into grants in the new IdeaLab[siu-kái]

I apologize if this message is not in your language. Please help translate it.

 • Do you have an idea for a project to improve this community or website?
 • Do you think you could complete your idea if only you had some funding?
 • Do you want to help other people turn their ideas into project plans or grant proposals?

Please join us in the IdeaLab, an incubator for project ideas and Individual Engagement Grant proposals.

The Wikimedia Foundation is seeking new ideas and proposals for Individual Engagement Grants. These grants fund individuals or small groups to complete projects that help improve this community. If interested, please submit a completed proposal by February 15, 2013. Please visit https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:IEG for more information.

Thanks! --Siko Bouterse, Head of Individual Engagement Grants, Wikimedia Foundation 2013-nî 1-goe̍h 30-ji̍t (Saⁿ) 21:00 (UTC)回覆[回覆]

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Correct it here.)

Convert complex templates to Lua to make them faster and more powerful[siu-kái]

(Please consider translating this message for the benefit of your fellow Wikimedians)

Greetings. As you might have seen on the Wikimedia tech blog or the tech ambassadors list, a new functionality called "Lua" is being enabled on all Wikimedia sites today. Lua is a scripting language that enables you to write faster and more powerful MediaWiki templates.

If you have questions about how to convert existing templates to Lua (or how to create new ones), we'll be holding two support sessions on IRC next week: one on Wednesday (for Oceania, Asia & America) and one on Friday (for Europe, Africa & America); see m:IRC office hours for the details. If you can't make it, you can also get help at mw:Talk:Lua scripting.

If you'd like to learn about this kind of events earlier in advance, consider becoming a Tech ambassador by subscribing to the mailing list. You will also be able to help your fellow Wikimedians have a voice in technical discussions and be notified of important decisions.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system. 2013-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Saⁿ) 20:32 (UTC) (wrong page? You can fix it.)回覆[回覆]

Proposal of a pronunciation recording tool[siu-kái]

Hello, Rahul21, a developer, offers to develop a pronunciation recording tool for Wiktionary, helped by Michael Dale as part of GSoC. The tool would allow to record and add audio pronunciations to Wiktionary entries while browsing them (see background discussion on Wiktionary-l). Please read and comment the proposal! Regards, Nemo 2013-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Jī) 22:45 (UTC)回覆[回覆]

(Please consider translating this message for the benefit of your fellow Wikimedians. Please also consider translating the proposal.)

Read this message in English / Lleer esti mensaxe n'asturianu / বাংলায় এই বার্তাটি পড়ুন / Llegiu aquest missatge en català / Læs denne besked på dansk / Lies diese Nachricht auf Deutsch / Leś cal mesag' chè in Emiliàn / Leer este mensaje en español / Lue tämä viesti suomeksi / Lire ce message en français / Ler esta mensaxe en galego / हिन्दी / Pročitajte ovu poruku na hrvatskom / Baca pesan ini dalam Bahasa Indonesia / Leggi questo messaggio in italiano / ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ / Aqra dan il-messaġġ bil-Malti / norsk (bokmål) / Lees dit bericht in het Nederlands / Przeczytaj tę wiadomość po polsku / Citiți acest mesaj în română / Прочитать это сообщение на русском / Farriintaan ku aqri Af-Soomaali / Pročitaj ovu poruku na srpskom (Прочитај ову поруку на српском) / อ่านข้อความนี้ในภาษาไทย / Прочитати це повідомлення українською мовою / Đọc thông báo bằng tiếng Việt / 使用中文阅读本信息。

Hello!

There is a new request for comment on Meta-Wiki concerning the removal of administrative rights from long-term inactive Wikimedians. Generally, this proposal from stewards would apply to wikis without an administrators' review process.

We are also compiling a list of projects with procedures for removing inactive administrators on the talk page of the request for comment. Feel free to add your project(s) to the list if you have a policy on administrator inactivity.

All input is appreciated. The discussion may close as soon as 21 May 2013 (2013-05-21), but this will be extended if needed.

Thanks, Billinghurst (thanks to all the translators!) 2013-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Saⁿ) 05:32 (UTC)回覆[回覆]

Distributed via Global message delivery (Wrong page? You can fix it.)

[en] Change to wiki account system and account renaming[siu-kái]

Some accounts will soon be renamed due to a technical change that the developer team at Wikimedia are making. More details on Meta.

(Distributed via global message delivery 2013-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Jī) 04:20 (UTC). Wrong page? Correct it here.)

[en] Change to section edit links[siu-kái]

The default position of the "edit" link in page section headers is going to change soon. The "edit" link will be positioned adjacent to the page header text rather than floating opposite it.

Section edit links will be to the immediate right of section titles, instead of on the far right. If you're an editor of one of the wikis which already implemented this change, nothing will substantially change for you; however, scripts and gadgets depending on the previous implementation of section edit links will have to be adjusted to continue working; however, nothing else should break even if they are not updated in time.

Detailed information and a timeline is available on meta.

Ideas to do this all the way to 2009 at least. It is often difficult to track which of several potential section edit links on the far right is associated with the correct section, and many readers and anonymous or new editors may even be failing to notice section edit links at all, since they read section titles, which are far away from the links.

(Distributed via global message delivery 2013-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Jī) 19:09 (UTC). Wrong page? Correct it here.)

Tech newsletter: Subscribe to receive the next editions[siu-kái]

Tech news prepared by tech ambassadors and posted by Global message deliveryContributeTranslateGet helpGive feedbackUnsubscribe • 2013-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (It) 21:24 (UTC)
Important note: This is the first edition of the Tech News weekly summaries, which help you monitor recent software changes likely to impact you and your fellow Wikimedians.

If you want to continue to receive the next issues every week, please subscribe to the newsletter. You can subscribe your personal talk page and a community page like this one. The newsletter can be translated into your language.

You can also become a tech ambassador, help us write the next newsletter and tell us what to improve. Your feedback is greatly appreciated. guillom 2013-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (It) 21:24 (UTC)回覆[回覆]

Trademark discussion[siu-kái]

Hi, apologies for posting this in English, but I wanted to alert your community to a discussion on Meta about potential changes to the Wikimedia Trademark Policy. Please translate this statement if you can. We hope that you will all participate in the discussion; we also welcome translations of the legal team’s statement into as many languages as possible and encourage you to voice your thoughts there. Please see the Trademark practices discussion (on Meta-Wiki) for more information. Thank you! --Mdennis (WMF) (talk)

Universal Language Selector will be enabled on 2013-07-09[siu-kái]

Pywikipedia is migrating to git[siu-kái]

Hello, Sorry for English but It's very important for bot operators so I hope someone translates this. Pywikipedia is migrating to Git so after July 26, SVN checkouts won't be updated If you're using Pywikipedia you have to switch to git, otherwise you will use out-dated framework and your bot might not work properly. There is a manual for doing that and a blog post explaining about this change in non-technical language. If you have question feel free to ask in mw:Manual talk:Pywikipediabot/Gerrit, mailing list, or in the IRC channel. Best Amir (via Global message delivery). 2013-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Jī) 13:58 (UTC)回覆[回覆]

Notifications inform you of new activity that affects you -- and let you take quick action.

(This message is in English, please translate as needed)

Greetings!

Notifications will inform users about new activity that affects them on this wiki in a unified way: for example, this new tool will let you know when you have new talk page messages, edit reverts, mentions or links -- and is designed to augment (rather than replace) the watchlist. The Wikimedia Foundation's editor engagement team developed this tool (code-named 'Echo') earlier this year, to help users contribute more productively to MediaWiki projects.

We're now getting ready to bring Notifications to almost all other Wikimedia sites, and are aiming for a 22 October deployment, as outlined in this release plan. It is important that notifications is translated for all of the languages we serve.

There are three major points of translation needed to be either done or checked:

Please let us know if you have any questions, suggestions or comments about this new tool. For more information, visit this project hub and this help page. Keegan (WMF) (talk) 2013-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Gō·) 19:27 (UTC)回覆[回覆]

(via the Global message delivery system) (wrong page? You can fix it.)

Speak up about the trademark registration of the Community logo.[siu-kái]

Introducting Beta Features[siu-kái]

(Apologies for writing in English. Please translate if necessary)

We would like to let you know about Beta Features, a new program from the Wikimedia Foundation that lets you try out new features before they are released for everyone.

Think of it as a digital laboratory where community members can preview upcoming software and give feedback to help improve them. This special preference page lets designers and engineers experiment with new features on a broad scale, but in a way that's not disruptive.

Beta Features is now ready for testing on MediaWiki.org. It will also be released on Wikimedia Commons and MetaWiki this Thursday, 7 November. Based on test results, the plan is to release it on all wikis worldwide on 21 November, 2013.

Here are the first features you can test this week:

Would you like to try out Beta Features now? After you log in on MediaWiki.org, a small 'Beta' link will appear next to your 'Preferences'. Click on it to see features you can test, check the ones you want, then click 'Save'. Learn more on the Beta Features page.

After you've tested Beta Features, please let the developers know what you think on this discussion page -- or report any bugs here on Bugzilla. You're also welcome to join this IRC office hours chat on Friday, 8 November at 18:30 UTC.

Beta Features was developed by the Wikimedia Foundation's Design, Multimedia and VisualEditor teams. Along with other developers, they will be adding new features to this experimental program every few weeks. They are very grateful to all the community members who helped create this project — and look forward to many more productive collaborations in the future.

Enjoy, and don't forget to let developers know what you think! Keegan (WMF) (talk) 2013-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Jī) 20:54 (UTC)回覆[回覆]

Distributed via Global message delivery (wrong page? Correct it here), 2013-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Jī) 20:54 (UTC)

Call for comments on draft trademark policy[siu-kái]

Request for comment on Commons: Should Wikimedia support MP4 video?[siu-kái]

I apologize for this message being only in English. Please translate it if needed to help your community.

The Wikimedia Foundation's multimedia team seeks community guidance on a proposal to support the MP4 video format. This digital video standard is used widely around the world to record, edit and watch videos on mobile phones, desktop computers and home video devices. It is also known as H.264/MPEG-4 or AVC.

Supporting the MP4 format would make it much easier for our users to view and contribute video on Wikipedia and Wikimedia projects -- and video files could be offered in dual formats on our sites, so we could continue to support current open formats (WebM and Ogg Theora).

However, MP4 is a patent-encumbered format, and using a proprietary format would be a departure from our current practice of only supporting open formats on our sites -- even though the licenses appear to have acceptable legal terms, with only a small fee required.

We would appreciate your guidance on whether or not to support MP4. Our Request for Comments presents views both in favor and against MP4 support, based on opinions we’ve heard in our discussions with community and team members.

Please join this RfC -- and share your advice.

All users are welcome to participate, whether you are active on Commons, Wikipedia, other Wikimedia project -- or any site that uses content from our free media repository.

You are also welcome to join tomorrow's Office hours chat on IRC, this Thursday, January 16, at 19:00 UTC, if you would like to discuss this project with our team and other community members.

We look forward to a constructive discussion with you, so we can make a more informed decision together on this important topic. Keegan (WMF) (talk) 2014-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Sì) 06:47 (UTC)回覆[回覆]

Universal Language Selector will be enabled by default again on this wiki by 21 February 2014[siu-kái]

On January 21 2014 the MediaWiki extension Universal Language Selector (ULS) was disabled on this wiki. A new preference was added for logged-in users to turn on ULS. This was done to prevent slow loading of pages due to ULS webfonts, a behaviour that had been observed by the Wikimedia Technical Operations team on some wikis.

We are now ready to enable ULS again. The temporary preference to enable ULS will be removed. A new checkbox has been added to the Language Panel to enable/disable font delivery. This will be unchecked by default for this wiki, but can be selected at any time by the users to enable webfonts. This is an interim solution while we improve the feature of webfonts delivery.

You can read the announcement and the development plan for more information. Apologies for writing this message only in English. Thank you. Runa

Amendment to the Terms of Use[siu-kái]

Call for project ideas: funding is available for community experiments[siu-kái]

I apologize if this message is not in your language. Please help translate it.

Do you have an idea for a project that could improve your community? Individual Engagement Grants from the Wikimedia Foundation help support individuals and small teams to organize experiments for 6 months. You can get funding to try out your idea for online community organizing, outreach, tool-building, or research to help make Wiktionary better. In March, we’re looking for new project proposals.

Examples of past Individual Engagement Grant projects:

Proposals are due by 31 March 2014. There are a number of ways to get involved!

Hope to have your participation,

--Siko Bouterse, Head of Individual Engagement Grants, Wikimedia Foundation 2014-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Gō·) 19:44 (UTC)回覆[回覆]

Proposed optional changes to Terms of Use amendment[siu-kái]

Hello all, in response to some community comments in the discussion on the amendment to the Terms of Use on undisclosed paid editing, we have prepared two optional changes. Please read about these optional changes on Meta wiki and share your comments. If you can (and this is a non english project), please translate this announcement. Thanks! Slaporte (WMF) 2014-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Sì) 21:56 (UTC)回覆[回覆]

Changes to the default site typography coming soon[siu-kái]

This week, the typography on Wikimedia sites will be updated for all readers and editors who use the default "Vector" skin. This change will involve new serif fonts for some headings, small tweaks to body content fonts, text size, text color, and spacing between elements. The schedule is:

 • April 1st: non-Wikipedia projects will see this change live
 • April 3rd: Wikipedias will see this change live

This change is very similar to the "Typography Update" Beta Feature that has been available on Wikimedia projects since November 2013. After several rounds of testing and with feedback from the community, this Beta Feature will be disabled and successful aspects enabled in the default site appearance. Users who are logged in may still choose to use another skin, or alter their personal CSS, if they prefer a different appearance. Local common CSS styles will also apply as normal, for issues with local styles and scripts that impact all users.

For more information:

-- Steven Walling (Product Manager) on behalf of the Wikimedia Foundation's User Experience Design team

重要信息:管理员活动审核[siu-kái]

各位好。一项关于移除“高级权限”(管理员、行政员等)的新方针最近经由全域社群共识(你所在社群已得到了有关该讨论的通知)通过。根据该方针,监管员正在审核小型维基上的管理员活动。根据我们了解的情况,贵维基并没有移除非活跃帐号“高级权限”的正式程序。这就意味着,监管员将根据新的管理员活动审核制度来负责此事。

我们现已判定,下列用户符合非活跃标准(超过2年无编辑、无登录记录):

 1. A-yao(管理员)
 2. A-giâu(行政员、管理员)

这些用户很快会得到通知,告知他们如果希望保留部分或全部权限,应开启社群讨论。如果没有回应,那么他们的高级权限将会被监管员移除。

但是,如果贵社群希望创建自己的活动审核程序取代全域性审核,或对这些非活跃权限持有者作出其他处理,或已经有相关方针但我们并不知晓,那么请通知元维基监管员,以便我们不再对贵维基的权限审核规则作出处理。谢谢, Rschen7754 2014-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (La̍k) 21:25 (UTC)回覆[回覆]


Pronunciation Recording[siu-kái]

Visual workflow draft for pronunciation recording gadget; If you have trouble watching this video here, watch it on vimeo. A more extensive/explanative version is available.

Dear Wiktionary community!

About me
My name is Rainer Rillke, and I have been volunteering at Wikimedia Commons for 3 years now, gathering experience around media files. I've been always interested in how things work and how one could improve them.
The idea
One idea that appeared last Summer was allowing the recording of small chunks of speech, uploading that to Wikimedia Commons in the background and including this into a Wiktionary entry without having the hassle doing everything by hand or installing additional software. That idea led to the foundation of MediaWiki extension PronunciationRecording during the Google Summer of Code. However, this was not completed; instead development is stale for over 5 months now.
My proposal
To make this going to work, so Wiktionary has an immediate benefit of this feature, I would like to provide the work done so far as a gadget and add some more work in regard to usability. You can see my plan at m:Grants:IEG/Finish Pronunciation Recording. And more importantly, you can give me a hand, if you are interested by writing your comments.

Thanks and kind regards --Rillke討論) 2014-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (It) 17:26 (UTC)回覆[回覆]

This message was delivered based on commons:User:Rillke/gmd/prg. Translation fetched from: commons:User:Rillke/prg/en -- Rillke(q?) 17:42, 26 January 2013 (UTC)

Using only UploadWizard for uploads[siu-kái]

Wikimedia Commons logo

Hello! It was noted that on this wiki you have less than 10 local files. Presumably, you therefore don't have interest nor energies to have hundreds templates with the now required HTML, even less a local EDP. However, this means that users here will experience a mostly broken and/or illegal uploading. I propose to

so that you can avoid local maintenance and all users can have a functioning, easy upload interface in their own language. All registered users can upload on Commons and existing files will not be affected.

I'll get this done in one week from now.

 1. If you disagree with the proposal, just remove your wiki from the list.
 2. To make the UploadWizard even better, please tell your experience and ideas on commons:Commons:Upload Wizard feedback.

Nemo 2014-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (It) 20:38 (UTC)回覆[回覆]

Media Viewer[siu-kái]


Greetings, my apologies for writing in English.

I wanted to let you know that Media Viewer will be released to this wiki in the coming weeks. Media Viewer allows readers of Wikimedia projects to have an enhanced view of files without having to visit the file page, but with more detail than a thumbnail. You can try Media Viewer out now by turning it on in your Beta Features. If you do not enjoy Media Viewer or if it interferes with your work after it is turned on you will be able to disable Media Viewer as well in your preferences. I invite you to share what you think about Media Viewer and how it can be made better in the future.

Thank you for your time. - Keegan (WMF) 2014-nî 5-goe̍h 23-ji̍t (Gō·) 21:29 (UTC)回覆[回覆]

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!


Media Viewer is now live on this wiki[siu-kái]


Media Viewer lets you see images in larger size

Greetings— and sorry for writing in English, please translate if it will help your community,

The Wikimedia Foundation's Multimedia team is happy to announce that Media Viewer was just released on this site today.

Media Viewer displays images in larger size when you click on their thumbnails, to provide a better viewing experience. Users can now view images faster and more clearly, without having to jump to separate pages — and its user interface is more intuitive, offering easy access to full-resolution images and information, with links to the file repository for editing. The tool has been tested extensively across all Wikimedia wikis over the past six months as a Beta Feature and has been released to the largest Wikipedias, all language Wikisources, and the English Wikivoyage already.

If you do not like this feature, you can easily turn it off by clicking on "Disable Media Viewer" at the bottom of the screen, pulling up the information panel (or in your your preferences) whether you have an account or not. Learn more in this Media Viewer Help page.

Please let us know if you have any questions or comments about Media Viewer. You are invited to share your feedback in this discussion on MediaWiki.org in any language, to help improve this feature. You are also welcome to take this quick survey in English, en français, o español.

We hope you enjoy Media Viewer. Many thanks to all the community members who helped make it possible. - Fabrice Florin (WMF) (talk) 2014-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Sì) 21:54 (UTC)回覆[回覆]

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!

Letter petitioning WMF to reverse recent decisions[siu-kái]

The Wikimedia Foundation recently created a new feature, "superprotect" status. The purpose is to prevent pages from being edited by elected administrators -- but permitting WMF staff to edit them. It has been put to use in only one case: to protect the deployment of the Media Viewer software on German Wikipedia, in defiance of a clear decision of that community to disable the feature by default, unless users decide to enable it.

If you oppose these actions, please add your name to this letter. If you know non-Wikimedians who support our vision for the free sharing of knowledge, and would like to add their names to the list, please ask them to sign an identical version of the letter on change.org.

-- JurgenNL (talk) 2014-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Sì) 17:35 (UTC)回覆[回覆]

Process ideas for software development[siu-kái]

’’My apologies for writing in English.’’

Hello,

I am notifying you that a brainstorming session has been started on Meta to help the Wikimedia Foundation increase and better affect community participation in software development across all wiki projects. Basically, how can you be more involved in helping to create features on Wikimedia projects? We are inviting all interested users to voice their ideas on how communities can be more involved and informed in the product development process at the Wikimedia Foundation. It would be very appreciated if you could translate this message to help inform your local communities as well.

I and the rest of my team welcome you to participate. We hope to see you on Meta.

Kind regards, -- Rdicerb (WMF) talk 2014-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Sì) 22:15 (UTC)回覆[回覆]

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!

Grants to improve your project[siu-kái]

Apologies for English. Please help translate this message.

Greetings! The Individual Engagement Grants program is accepting proposals for funding new experiments from September 1st to 30th. Your idea could improve Wikimedia projects with a new tool or gadget, a better process to support community-building on your wiki, research on an important issue, or something else we haven't thought of yet. Whether you need $200 or $30,000 USD, Individual Engagement Grants can cover your own project development time in addition to hiring others to help you.

Meta RfCs on two new global groups[siu-kái]

Hello all,

There are currently requests for comment open on meta to create two new global groups. The first is a group for members of the OTRS permissions queue, which would grant them autopatrolled rights on all wikis except those who opt-out. That proposal can be found at m:Requests for comment/Creation of a global OTRS-permissions user group. The second is a group for Wikimedia Commons admins and OTRS agents to view deleted file pages through the 'viewdeletedfile' right on all wikis except those who opt-out. The second proposal can be found at m:Requests for comment/Global file deletion review.

We would like to hear what you think on both proposals. Both are in English; if you wanted to translate them into your native language that would also be appreciated.

It is possible for individual projects to opt-out, so that users in those groups do not have any additional rights on those projects. To do this please start a local discussion, and if there is consensus you can request to opt-out of either or both at m:Stewards' noticeboard.

Thanks and regards, Ajraddatz (talk) 2014-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài) 18:04 (UTC)回覆[回覆]

Global AbuseFilter[siu-kái]

Hello,

AbuseFilter is a MediaWiki extension used to detect likely abusive behavior patterns, like pattern vandalism and spam. In 2013, Global AbuseFilters were enabled on a limited set of wikis including Meta-Wiki, MediaWiki.org, Wikispecies and (in early 2014) all the "small wikis". Recently, global abuse filters were enabled on "medium sized wikis" as well. These filters are currently managed by stewards on Meta-Wiki and have shown to be very effective in preventing mass spam attacks across Wikimedia projects. However, there is currently no policy on how the global AbuseFilters will be managed although there are proposals. There is an ongoing request for comment on policy governing the use of the global AbuseFilters. In the meantime, specific wikis can opt out of using the global AbuseFilter. These wikis can simply add a request to this list on Meta-Wiki. More details can be found on this page at Meta-Wiki. If you have any questions, feel free to ask on m:Talk:Global AbuseFilter.

Thanks,

PiRSquared17, Glaisher

— 2014-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 17:36 (UTC)

重要信息:管理员活跃审核[siu-kái]

大家好。一项关于移除“高级权限”(管理员、行政员等)的新方针已于2013年获得全域社群的共识。根据此方针,监管员正在所有维基媒体基金会控制,但没有不活跃方针的wiki审核管理员的活跃程度。根据我们的了解,阁下所在的wiki并没有移除不活跃账户的“高级权限”的正式程序。这意味着,监管员将根据新的管理员活跃审核方针来负责此事。

我们现已判定,下列用户符合非活跃标准(超过2年既无编辑又无日志操作):

 1. Hiòng-êng(管理员)

这些用户将很快收到通知,告知他们如果希望保留部分或全部权限,应开启社群讨论。如果没有回应,那么他们的高级权限将会被监管员移除。

然而,如果您所在的社群希望建立自己的活跃审核程序以取代全域审核,或对这些不活跃的权限持有者做出其他决定,或已经有相关方针但我们并不知晓,那么请在元维基通知监管员,这样我们将不会对您的wiki做出权限审核。谢谢, Rschen7754 2015-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (La̍k) 20:24 (UTC)回覆[回覆]

[Global proposal] m.Wiktionary.org: (全部) 編輯頁面[siu-kái]

MediaWiki mobile

Hi, this message is to let you know that, on domains like nan.m.wikipedia.org, unregistered users cannot edit. At the Wikimedia Forum, where global configuration changes are normally discussed, a few dozens users propose to restore normal editing permissions on all mobile sites. Please read and comment!

Thanks and sorry for writing in English, Nemo 2015-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài) 22:32 (UTC)回覆[回覆]

Inspire Campaign: Improving diversity, improving content[siu-kái]

This March, we’re organizing an Inspire Campaign to encourage and support new ideas for improving gender diversity on Wikimedia projects. Less than 20% of Wikimedia contributors are women, and many important topics are still missing in our content. We invite all Wikimedians to participate. If you have an idea that could help address this problem, please get involved today! The campaign runs until March 31.

All proposals are welcome - research projects, technical solutions, community organizing and outreach initiatives, or something completely new! Funding is available from the Wikimedia Foundation for projects that need financial support. Constructive, positive feedback on ideas is appreciated, and collaboration is encouraged - your skills and experience may help bring someone else’s project to life. Join us at the Inspire Campaign and help this project better represent the world’s knowledge!

(Sorry for the English - please translate this message!) MediaWiki message delivery (對話) 2015-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Saⁿ) 20:01 (UTC)回覆[回覆]

SUL finalization update[siu-kái]

Hi all,apologies for writing in English, please read this page for important information and an update involving SUL finalization, scheduled to take place in one month. Thanks. Keegan (WMF) (talk) 2015-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Gō·) 19:45 (UTC)回覆[回覆]

Stewards confirmation rules[siu-kái]

Hello, I made a proposal on Meta to change the rules for the steward confirmations. Currently consensus to remove is required for a steward to lose his status, however I think it's fairer to the community if every steward needed the consensus to keep. As this is an issue that affects all WMF wikis, I'm sending this notification to let people know & be able to participate. Best regards, --MF-W 2015-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Gō·) 16:13 (UTC)回覆[回覆]

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Greetings,

I am pleased to announce that nominations are now being accepted for the 2015 Wikimedia Foundation Elections. This year the Board and the FDC Staff are looking for a diverse set of candidates from regions and projects that are traditionally under-represented on the board and in the movement as well as candidates with experience in technology, product or finance. To this end they have published letters describing what they think is needed and, recognizing that those who know the community the best are the community themselves, the election committee is accepting nominations for community members you think should run and will reach out to those nominated to provide them with information about the job and the election process.

This year, elections are being held for the following roles:

Board of Trustees
The Board of Trustees is the decision-making body that is ultimately responsible for the long term sustainability of the Foundation, so we value wide input into its selection. There are three positions being filled. More information about this role can be found at the board elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC)
The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are five positions being filled. More information about this role can be found at the FDC elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC) Ombud
The FDC Ombud receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled. More information about this role can be found at the FDC Ombudsperson elections page.

The candidacy submission phase lasts from 00:00 UTC April 20 to 23:59 UTC May 5 for the Board and from 00:00 UTCApril 20 to 23:59 UTC April 30 for the FDC and FDC Ombudsperson. This year, we are accepting both self-nominations and nominations of others. More information on this election and the nomination process can be found on the 2015 Wikimedia elections page on Meta-Wiki.

Please feel free to post a note about the election on your project's village pump. Any questions related to the election can be posted on the talk page on Meta, or sent to the election committee's mailing list, board-elections -at- wikimedia.org

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery on behalf of the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee, 05:03, 21 April 2015 (UTC) • TranslateGet help

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Voting has begun for eligible voters in the 2015 elections for the Funds Dissemination Committee (FDC) and FDC Ombudsperson. Questions and discussion with the candidates for the Funds Dissemination Committee (FDC) and FDC Ombudsperson will continue during the voting. Nominations for the Board of Trustees will be accepted until 23:59 UTC May 5.

The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are five positions on the committee being filled.

The FDC Ombudsperson receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled.

The voting phase lasts from 00:00 UTC May 3 to 23:59 UTC May 10. Click here to vote. Questions and discussion with the candidates will continue during that time. Click here to ask the FDC candidates a question. Click here to ask the FDC Ombudsperson candidates a question. More information on the candidates and the elections can be found on the 2015 FDC election page, the 2015 FDC Ombudsperson election page, and the 2015 Board election page on Meta-Wiki.

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Volunteer Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery 03:45, 4 May 2015 (UTC) • TranslateGet help

2015-nî 3-goe̍h Wikimedia liōng-tiám[siu-kái]

Chit bûn-chiong sī Wikimedia bāng-chì 2015-nî 3-goe̍h ê liōng-tiám tek-lio̍k.
About · Subscribe · Distributed via MassMessage (wrong page? Correct it here), 2015-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (La̍k) 02:57 (UTC)

2015-nî 4-goe̍h Wikimedia liōng-tiám[siu-kái]

Chit bûn-chiong sī Wikimedia bāng-chì 2015-nî 3-goe̍h ê liōng-tiám tek-lio̍k.
About · Subscribe · Distributed via MassMessage (wrong page? Correct it here), 2015-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài) 05:59 (UTC)

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Voting has begun for eligible voters in the 2015 elections for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. Questions and discussion with the candidates for the Board will continue during the voting.

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is the ultimate governing authority of the Wikimedia Foundation, a 501(c)(3) non-profit organization registered in the United States. The Wikimedia Foundation manages many diverse projects such as Wikipedia and Commons.

The voting phase lasts from 00:00 UTC May 17 to 23:59 UTC May 31. Click here to vote. More information on the candidates and the elections can be found on the 2015 Board election page on Meta-Wiki.

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Volunteer Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery 17:20, 17 May 2015 (UTC) • TranslateGet help

Pywikibot compat will no longer be supported - Please migrate to pywikibot core[siu-kái]

Sorry for English, I hope someone translates this.
Pywikibot (then "Pywikipediabot") was started back in 2002. In 2007 a new branch (formerly known as "rewrite", now called "core") was started from scratch using the MediaWiki API. The developers of Pywikibot have decided to stop supporting the compat version of Pywikibot due to bad performance and architectural errors that make it hard to update, compared to core. If you are using pywikibot compat it is likely your code will break due to upcoming MediaWiki API changes (e.g. T101524). It is highly recommended you migrate to the core framework. There is a migration guide, and please contact us if you have any problem.

There is an upcoming MediaWiki API breaking change that compat will not be updated for. If your bot's name is in this list, your bot will most likely break.

Thank you,
The Pywikibot development team, 19:30, 5 June 2015 (UTC)

Pywikibot compat will no longer be supported - Please migrate to pywikibot core[siu-kái]

Sorry for English, I hope someone translates this.
Pywikibot (then "Pywikipediabot") was started back in 2002. In 2007 a new branch (formerly known as "rewrite", now called "core") was started from scratch using the MediaWiki API. The developers of Pywikibot have decided to stop supporting the compat version of Pywikibot due to bad performance and architectural errors that make it hard to update, compared to core. If you are using pywikibot compat it is likely your code will break due to upcoming MediaWiki API changes (e.g. T101524). It is highly recommended you migrate to the core framework. There is a migration guide, and please contact us if you have any problem.

There is an upcoming MediaWiki API breaking change that compat will not be updated for. If your bot's name is in this list, your bot will most likely break.

Thank you,
The Pywikibot development team, 19:30, 5 June 2015 (UTC)

HTTPS[siu-kái]

2015-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Gō·) 22:01 (UTC)

Proposal to create PNG thumbnails of static GIF images[siu-kái]

The thumbnail of this gif is of really bad quality.
How a PNG thumb of this GIF would look like

There is a proposal at the Commons Village Pump requesting feedback about the thumbnails of static GIF images: It states that static GIF files should have their thumbnails created in PNG. The advantages of PNG over GIF would be visible especially with GIF images using an alpha channel. (compare the thumbnails on the side)

This change would affect all wikis, so if you support/oppose or want to give general feedback/concerns, please post them to the proposal page. Thank you. --McZusatz (talk) & MediaWiki message delivery (對話) 2015-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Gō·) 05:08 (UTC)回覆[回覆]

What does a Healthy Community look like to you?[siu-kái]

Hi,
The Community Engagement department at the Wikimedia Foundation has launched a new learning campaign. The WMF wants to record community impressions about what makes a healthy online community. Share your views and/or create a drawing and take a chance to win a Wikimania 2016 scholarship! Join the WMF as we begin a conversation about Community Health. Contribute a drawing or answer the questions on the campaign's page.

Why get involved?[siu-kái]

The world is changing. The way we relate to knowledge is transforming. As the next billion people come online, the Wikimedia movement is working to bring more users on the wiki projects. The way we interact and collaborate online are key to building sustainable projects. How accessible are Wikimedia projects to newcomers today? Are we helping each other learn?
Share your views on this matter that affects us all!
We invite everyone to take part in this learning campaign. Wikimedia Foundation will distribute one Wikimania Scholarship 2016 among those participants who are eligible.

More information[siu-kái]


Happy editing!

MediaWiki message delivery (對話) 2015-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Gō·) 23:43 (UTC)回覆[回覆]

What does a Healthy Community look like to you?[siu-kái]

Hi,
The Community Engagement department at the Wikimedia Foundation has launched a new learning campaign. The WMF wants to record community impressions about what makes a healthy online community. Share your views and/or create a drawing and take a chance to win a Wikimania 2016 scholarship! Join the WMF as we begin a conversation about Community Health. Contribute a drawing or answer the questions on the campaign's page.

Why get involved?[siu-kái]

The world is changing. The way we relate to knowledge is transforming. As the next billion people come online, the Wikimedia movement is working to bring more users on the wiki projects. The way we interact and collaborate online are key to building sustainable projects. How accessible are Wikimedia projects to newcomers today? Are we helping each other learn?
Share your views on this matter that affects us all!
We invite everyone to take part in this learning campaign. Wikimedia Foundation will distribute one Wikimania Scholarship 2016 among those participants who are eligible.

More information[siu-kái]


Happy editing!

MediaWiki message delivery (對話) 2015-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (La̍k) 00:59 (UTC)回覆[回覆]

How can we improve Wikimedia grants to support you better?[siu-kái]

My apologies for posting this message in English. Please help translate it if you can.

Hello,

The Wikimedia Foundation would like your feedback about how we can reimagine Wikimedia Foundation grants, to better support people and ideas in your Wikimedia project. Ways to participate:

Feedback is welcome in any language.

With thanks,

I JethroBT (WMF), Community Resources, Wikimedia Foundation.

(Opt-out Instructions) This message was sent by I JethroBT (WMF) through MediaWiki message delivery. 2015-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Saⁿ) 00:51 (UTC)回覆[回覆]

Introducing the Wikimedia public policy site[siu-kái]

Hi all,

We are excited to introduce a new Wikimedia Public Policy site. The site includes resources and position statements on access, copyright, censorship, intermediary liability, and privacy. The site explains how good public policy supports the Wikimedia projects, editors, and mission.

Visit the public policy portal: https://policy.wikimedia.org/

Please help translate the statements on Meta Wiki. You can read more on the Wikimedia blog.

Thanks,

Yana and Stephen (Talk) 2015-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Saⁿ) 18:13 (UTC)回覆[回覆]

(Sent with the Global message delivery system)

Open call for Individual Engagement Grants[siu-kái]

My apologies for posting this message in English. Please help translate it if you can.

Greetings! The Individual Engagement Grants program is accepting proposals until September 29th to fund new tools, community-building processes, and other experimental ideas that enhance the work of Wikimedia volunteers. Whether you need a small or large amount of funds (up to $30,000 USD), Individual Engagement Grants can support you and your team’s project development time in addition to project expenses such as materials, travel, and rental space.

Thanks,

I JethroBT (WMF), Community Resources, Wikimedia Foundation. 2015-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Gō·) 20:53 (UTC)回覆[回覆]

(Opt-out Instructions) This message was sent by I JethroBT (WMF) (talk) through MediaWiki message delivery.

Only one week left for Individual Engagement Grant proposals![siu-kái]

(Apologies for using English below, please help translate if you are able.)

There is still one week left to submit Individual Engagement Grant (IEG) proposals before the September 29th deadline. If you have ideas for new tools, community-building processes, and other experimental projects that enhance the work of Wikimedia volunteers, start your proposal today! Please encourage others who have great ideas to apply as well. Support is available if you want help turning your idea into a grant request.

I JethroBT (WMF), Community Resources 2015-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Jī) 21:01 (UTC)回覆[回覆]

Reimagining WMF grants report[siu-kái]

(My apologies for using English here, please help translate if you are able.)

Last month, we asked for community feedback on a proposal to change the structure of WMF grant programs. Thanks to the 200+ people who participated! A report on what we learned and changed based on this consultation is now available.

Come read about the findings and next steps as WMF’s Community Resources team begins to implement changes based on your feedback. Your questions and comments are welcome on the outcomes discussion page.

With thanks, I JethroBT (WMF) 2015-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (It) 16:56 (UTC)回覆[回覆]

Community Wishlist Survey[siu-kái]

Community Tech Team via MediaWiki message delivery (對話) 2015-nî 11-goe̍h 9-ji̍t (It) 21:58 (UTC)回覆[回覆]

Wikimania 2016 scholarships ambassadors needed[siu-kái]

Hello! Wikimania 2016 scholarships will soon be open; by the end of the week we'll form the committee and we need your help, see Scholarship committee for details.

If you want to carefully review nearly a thousand applications in January, you might be a perfect committee member. Otherwise, you can volunteer as "ambassador": you will observe all the committee activities, ensure that people from your language or project manage to apply for a scholarship, translate scholarship applications written in your language to English and so on. Ambassadors are allowed to ask for a scholarship, unlike committee members.

Wikimania 2016 scholarships subteam 2015-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Jī) 10:47 (UTC)

Harassment consultation[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

The Community Advocacy team the Wikimedia Foundation has opened a consultation on the topic of harassment on Meta. The consultation period is intended to run for one month from today, November 16, and end on December 17. Please share your thoughts there on harassment-related issues facing our communities and potential solutions. (Note: this consultation is not intended to evaluate specific cases of harassment, but rather to discuss the problem of harassment itself.)

Regards, Community Advocacy, Wikimedia Foundation

This is a message regarding the proposed 2015 Free Bassel banner. Translations are available.

Hi everyone,

This is to inform all Wikimedia contributors that a straw poll seeking your involvement has just been started on Meta-Wiki.

As some of your might be aware, a small group of Wikimedia volunteers have proposed a banner campaign informing Wikipedia readers about the urgent situation of our fellow Wikipedian, open source software developer and Creative Commons activist, Bassel Khartabil. An exemplary banner and an explanatory page have now been prepared, and translated into about half a dozen languages by volunteer translators.

We are seeking your involvement to decide if the global Wikimedia community approves starting a banner campaign asking Wikipedia readers to call on the Syrian government to release Bassel from prison. We understand that a campaign like this would be unprecedented in Wikipedia's history, which is why we're seeking the widest possible consensus among the community.

Given Bassel's urgent situation and the resulting tight schedule, we ask everyone to get involved with the poll and the discussion to the widest possible extent, and to promote it among your communities as soon as possible.

(Apologies for writing in English; please kindly translate this message into your own language.)

Thank you for your participation!

Posted by the MediaWiki message delivery 21:47, 25 November 2015 (UTC) • TranslateGet help

Community Wishlist Survey[siu-kái]

MediaWiki message delivery (對話) 2015-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Jī) 14:38 (UTC)回覆[回覆]

This is a message from the Wikimedia Foundation. Translations are available.

As many of you know, January 15 is Wikipedia’s 15th Birthday!

People around the world are getting involved in the celebration and have started adding their events on Meta Page. While we are celebrating Wikipedia's birthday, we hope that all projects and affiliates will be able to utilize this celebration to raise awareness of our community's efforts.

Haven’t started planning? Don’t worry, there’s lots of ways to get involved. Here are some ideas:

Everything is linked on the Wikipedia 15 Meta page. You’ll find a set of ten data visualization works that you can show at your events, and a list of all the Wikipedia 15 logos that community members have already designed.

If you have any questions, please contact Zachary McCune or Joe Sutherland.

Thanks and Happy nearly Wikipedia 15!
-The Wikimedia Foundation Communications team

Posted by the MediaWiki message delivery, 2015-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Gō·) 20:58 (UTC) • 請協助翻譯成您使用的語言Soat-bêng-su回覆[回覆]

Wikimania 2016 Scholarships - Deadline soon![siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

A reminder - applications for scholarships for Wikimania 2016 in Esino Lario, Italy, are closing soon! Please get your applications in by January 9th. To apply, visit the page below:

Patrick Earley (WMF) via MediaWiki message delivery (對話) 2016-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Jī) 01:49 (UTC)回覆[回覆]

Wikimania 2016 Scholarships - Deadline soon![siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

A reminder - applications for scholarships for Wikimania 2016 in Esino Lario, Italy, are closing soon! Please get your applications in by January 9th. To apply, visit the page below:

Patrick Earley (WMF) via MediaWiki message delivery (對話) 2016-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Jī) 02:49 (UTC)回覆[回覆]

2016 WMF Strategy consultation[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

Hello, all.

The Wikimedia Foundation (WMF) has launched a consultation to help create and prioritize WMF strategy beginning July 2016 and for the 12 to 24 months thereafter. This consultation will be open, on Meta, from 18 January to 26 February, after which the Foundation will also use these ideas to help inform its Annual Plan. (More on our timeline can be found on that Meta page.)

Your input is welcome (and greatly desired) at the Meta discussion, 2016 Strategy/Community consultation.

Apologies for English, where this is posted on a non-English project. We thought it was more important to get the consultation translated as much as possible, and good headway has been made there in some languages. There is still much to do, however! We created m:2016 Strategy/Translations to try to help coordinate what needs translation and what progress is being made. :)

If you have questions, please reach out to me on my talk page or on the strategy consultation's talk page or by email to mdennis@wikimedia.org.

I hope you'll join us! Maggie Dennis via MediaWiki message delivery (對話) 2016-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (It) 19:06 (UTC)回覆[回覆]

Open Call for Individual Engagement Grants[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言:

Greetings! The Individual Engagement Grants (IEG) program is accepting proposals until April 12th to fund new tools, research, outreach efforts, and other experiments that enhance the work of Wikimedia volunteers. Whether you need a small or large amount of funds (up to $30,000 USD), IEGs can support you and your team’s project development time in addition to project expenses such as materials, travel, and rental space.

With thanks, I JethroBT (WMF) 2016-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Sì) 15:47 (UTC)回覆[回覆]

Server switch 2016[siu-kái]

The Wikimedia Foundation will be testing its newest data center in Dallas. This will make sure Wikipedia and the other Wikimedia wikis can stay online even after a disaster. To make sure everything is working, the Wikimedia Technology department needs to conduct a planned test. This test will show whether they can reliably switch from one data center to the other. It requires many teams to prepare for the test and to be available to fix any unexpected problems.

They will switch all traffic to the new data center on Tuesday, 19 April.
On Thursday, 21 April, they will switch back to the primary data center.

Unfortunately, because of some limitations in MediaWiki, all editing must stop during those two switches. We apologize for this disruption, and we are working to minimize it in the future.

You will be able to read, but not edit, all wikis for a short period of time.

 • You will not be able to edit for approximately 15 to 30 minutes on Tuesday, 19 April and Thursday, 21 April, starting at 14:00 UTC (15:00 BST, 16:00 CEST, 10:00 EDT, 07:00 PDT).

If you try to edit or save during these times, you will see an error message. We hope that no edits will be lost during these minutes, but we can't guarantee it. If you see the error message, then please wait until everything is back to normal. Then you should be able to save your edit. But, we recommend that you make a copy of your changes first, just in case.

Other effects:

 • Background jobs will be slower and some may be dropped.

Red links might not be updated as quickly as normal. If you create an article that is already linked somewhere else, the link will stay red longer than usual. Some long-running scripts will have to be stopped.

 • There will be a code freeze for the week of 18 April.

No non-essential code deployments will take place.

This test was originally planned to take place on March 22. April 19th and 21st are the new dates. You can read the schedule at wikitech.wikimedia.org. They will post any changes on that schedule. There will be more notifications about this. Please share this information with your community. /User:Whatamidoing (WMF) (talk) 2016-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài) 21:07 (UTC)回覆[回覆]

Compact Links coming soon to this wiki[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

Screenshot of Compact Language Links interlanguage list

Hello, I wanted to give a heads up about an upcoming feature for this wiki which you may seen already in the Tech News. Compact Language Links has been available as a beta-feature on all Wikimedia wikis since 2014. With compact language links enabled, users are shown a much shorter list of languages on the interlanguage link section of an article (see image). This will be enabled as a feature in the soon for all users, which can be turned on or off using a preference setting. We look forward to your feedback and please do let us know if you have any questions. Details about Compact Language Links can be read in the project documentation.

Due to the large scale enablement of this feature, we have had to use MassMessage for this announcement and as a result it is only written in English. We will really appreciate if this message can be translated for other users of this wiki. The main announcement can also be translated on this page. Thank you. On behalf of the Wikimedia Language team: Runa Bhattacharjee (WMF) (talk)-2016-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Saⁿ) 13:06 (UTC)回覆[回覆]

Compact Language Links enabled in this wiki today[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

Screenshot of Compact Language Links interlanguage list

Compact Language Links has been available as a beta-feature on all Wikimedia wikis since 2014. With compact language links enabled, users are shown a much shorter list of languages on the interlanguage link section of an article (see image). Based on several factors, this shorter list of languages is expected to be more relevant for them and valuable for finding similar content in a language known to them. More information about compact language links can be found in the documentation.

From today onwards, compact language links has been enabled as the default listing of interlanguage links on this wiki. However, using the button at the bottom, you will be able to see a longer list of all the languages the article has been written in. The setting for this compact list can be changed by using the checkbox under User Preferences -> Appearance -> Languages

The compact language links feature has been tested extensively by the Wikimedia Language team, which developed it. However, in case there are any problems or other feedback please let us know on the project talk page. It is to be noted that on some wikis the presence of an existing older gadget that was used for a similar purpose may cause an interference for compact language list. We would like to bring this to the attention of the admins of this wiki. Full details are on this phabricator ticket (in English).

Due to the large scale enablement of this feature, we have had to use MassMessage for this announcement and as a result it is only written in English. We will really appreciate if this message can be translated for other users of this wiki. Thank you. On behalf of the Wikimedia Language team: Runa Bhattacharjee (WMF) (talk)-2016-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Gō·) 03:05 (UTC)回覆[回覆]

Open call for Project Grants[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言:

Greetings! The Project Grants program is accepting proposals from July 1st to August 2nd to fund new tools, research, offline outreach (including editathon series, workshops, etc), online organizing (including contests), and other experiments that enhance the work of Wikimedia volunteers.
Whether you need a small or large amount of funds, Project Grants can support you and your team’s project development time in addition to project expenses such as materials, travel, and rental space.
Also accepting candidates to join the Project Grants Committee through July 15.
With thanks, I JethroBT (WMF) 2016-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Jī) 15:25 (UTC)回覆[回覆]

Save/Publish[siu-kái]

Whatamidoing (WMF) (talk) 2016-nî 8-goe̍h 9-ji̍t (Jī) 18:04 (UTC)回覆[回覆]

RevisionSlider[siu-kái]

Birgit Müller (WMDE) 2016-nî 9-goe̍h 12-ji̍t (It) 15:08 (UTC)回覆[回覆]

Wikidata for Wiktionary: let’s get ready for lexicographical data![siu-kái]

Hello all,

Sorry for writing this message in English, please feel free to translate it in your own language below.

The Wikidata development team will start working on integrating lexicographical data in the knowledge base soon and we want to make sure we do this together with you.

Wikidata is a constantly evolving project and after four years of existence, we start with implementing support for Wiktionary editors and content, by allowing you to store and improve lexicographical data, in addition to the concepts already maintained by thousands of editors on Wikidata.

We have been working on this idea for almost three years and improving it with a lot of inputs from community members to understand Wiktionary processes.

Starting this project, we hope that the editors will be able to collaborate across Wiktionaries more easily. We expect to increase the number of editors and visibility of languages, and we want to provide the groundwork for new tools for editors.

Our development plan contains several phases in order to build the structure to include lexicographical data:

 • creating automatic interwiki links on Wiktionary,
 • creating new entity types for lexemes, senses, and forms on Wikidata,
 • providing data access to Wikidata from Wiktionary
 • improving the display of lexicographical information on Wikidata.

During the next months, we will do our best to provide you the technical structure to store lexicographical data on Wikidata and use it on Wiktionary. Don’t hesitate to discuss this within your local community, and give us feedback about your needs and the particularities of your languages.

Information about supporting lexicographical entities on Wikidata is available on this page. You can find an overview of the project, the detail of the development plan, answers to frequently asked questions, and a list of people ready to help us. If you want to have general discussions and questions about the project, please use the general talk page, as we won’t be able to follow all the talk pages on Wiktionaries. If you don’t feel comfortable with English, you can write in your own language and hopefully someone will volunteer to translate.

Bests regards, Lea Lacroix (WMDE) (talk)

Grants to improve your project[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言:

Greetings! The Project Grants program is currently accepting proposals for funding. There is just over a week left to submit before the October 11 deadline. If you have ideas for software, offline outreach, research, online community organizing, or other projects that enhance the work of Wikimedia volunteers, start your proposal today! Please encourage others who have great ideas to apply as well. Support is available if you want help turning your idea into a grant request.

I JethroBT (WMF) (talk) 2016-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (Gō·) 20:11 (UTC)回覆[回覆]

Creative Commons 4.0[siu-kái]

Hello! I'm writing from the Wikimedia Foundation to invite you to give your feedback on a proposed move from CC BY-SA 3.0 to a CC BY-SA 4.0 license across all Wikimedia projects. The consultation will run from October 5 to November 8, and we hope to receive a wide range of viewpoints and opinions. Please, if you are interested, take part in the discussion on Meta-Wiki.

Apologies that this message is only in English. This message can be read and translated in more languages here. Joe Sutherland (talk) 2016-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Sì) 01:34 (UTC)回覆[回覆]

Password reset[siu-kái]

I apologise that this message is in English. ⧼Centralnotice-shared-help-translate⧽

We are having a problem with attackers taking over wiki accounts with privileged user rights (for example, admins, bureaucrats, oversighters, checkusers). It appears that this may be because of weak or reused passwords.

Community members are working along with members of multiple teams at the Wikimedia Foundation to address this issue.

In the meantime, we ask that everyone takes a look at the passwords they have chosen for their wiki accounts. If you know that you've chosen a weak password, or if you've chosen a password that you are using somewhere else, please change those passwords.

Select strong passwords – eight or more characters long, and containing letters, numbers, and punctuation. Joe Sutherland (thó-lūn) / MediaWiki message delivery (對話) 2016-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài) 23:59 (UTC)回覆[回覆]

Adding to the above section (Password reset)[siu-kái]

Please accept my apologies - that first line should read "Help with translations!". Joe Sutherland (WMF) (talk) / MediaWiki message delivery (對話) 2016-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (It) 00:11 (UTC)回覆[回覆]

New way to edit wikitext[siu-kái]

James Forrester (Product Manager, Editing department, Wikimedia Foundation) --2016-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Saⁿ) 19:31 (UTC)回覆[回覆]

Review of initial updates on Wikimedia movement strategy process[siu-kái]

Note: Apologies for cross-posting and sending in English. Message is available for translation on Meta-Wiki.

The Wikimedia movement is beginning a movement-wide strategy discussion, a process which will run throughout 2017. For 15 years, Wikimedians have worked together to build the largest free knowledge resource in human history. During this time, we've grown from a small group of editors to a diverse network of editors, developers, affiliates, readers, donors, and partners. Today, we are more than a group of websites. We are a movement rooted in values and a powerful vision: all knowledge for all people. As a movement, we have an opportunity to decide where we go from here.

This movement strategy discussion will focus on the future of our movement: where we want to go together, and what we want to achieve. We hope to design an inclusive process that makes space for everyone: editors, community leaders, affiliates, developers, readers, donors, technology platforms, institutional partners, and people we have yet to reach. There will be multiple ways to participate including on-wiki, in private spaces, and in-person meetings. You are warmly invited to join and make your voice heard.

The immediate goal is to have a strategic direction by Wikimania 2017 to help frame a discussion on how we work together toward that strategic direction.

Regular updates are being sent to the Wikimedia-l mailing list, and posted on Meta-Wiki. Beginning with this message, monthly reviews of these updates will be sent to this page as well. Sign up to receive future announcements and monthly highlights of strategy updates on your user talk page.

Here is a review of the updates that have been sent so far:

More information about the movement strategy is available on the Meta-Wiki 2017 Wikimedia movement strategy portal.

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation, 2017-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Saⁿ) 20:31 (UTC) • 請協助翻譯成您使用的語言Get help

Overview #2 of updates on Wikimedia movement strategy process[siu-kái]

Note: Apologies for cross-posting and sending in English. This message is available for translation on Meta-Wiki.

As we mentioned last month, the Wikimedia movement is beginning a movement-wide strategy discussion, a process which will run throughout 2017. This movement strategy discussion will focus on the future of our movement: where we want to go together, and what we want to achieve.

Regular updates are being sent to the Wikimedia-l mailing list, and posted on Meta-Wiki. Each month, we are sending overviews of these updates to this page as well. Sign up to receive future announcements and monthly highlights of strategy updates on your user talk page.

Here is a overview of the updates that have been sent since our message last month:

More information about the movement strategy is available on the Meta-Wiki 2017 Wikimedia movement strategy portal.

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation, 2017-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Sì) 19:43 (UTC) • 請協助翻譯成您使用的語言Get help

We invite you to join the movement strategy conversation (now through April 15)[siu-kái]

2017-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (La̍k) 05:09 (UTC)

Please accept our apologies for cross-posting this message. This message is available for translation on Meta-Wiki.

On behalf of the Wikimedia Foundation Elections Committee, I am pleased to announce that self-nominations are being accepted for the 2017 Wikimedia Foundation Board of Trustees Elections.

The Board of Trustees (Board) is the decision-making body that is ultimately responsible for the long-term sustainability of the Wikimedia Foundation, so we value wide input into its selection. More information about this role can be found on Meta-Wiki. Please read the letter from the Board of Trustees calling for candidates.

The candidacy submission phase will last from April 7 (00:00 UTC) to April 20 (23:59 UTC).

We will also be accepting questions to ask the candidates from April 7 to April 20. You can submit your questions on Meta-Wiki.

Once the questions submission period has ended on April 20, the Elections Committee will then collate the questions for the candidates to respond to beginning on April 21.

The goal of this process is to fill the three community-selected seats on the Wikimedia Foundation Board of Trustees. The election results will be used by the Board itself to select its new members.

The full schedule for the Board elections is as follows. All dates are inclusive, that is, from the beginning of the first day (UTC) to the end of the last.

 • April 7 (00:00 UTC) – April 20 (23:59 UTC) – Board nominations
 • April 7 – April 20 – Board candidates questions submission period
 • April 21 – April 30 – Board candidates answer questions
 • May 1 – May 14 – Board voting period
 • May 15–19 – Board vote checking
 • May 20 – Board result announcement goal

In addition to the Board elections, we will also soon be holding elections for the following roles:

 • Funds Dissemination Committee (FDC)
  • There are five positions being filled. More information about this election will be available on Meta-Wiki.
 • Funds Dissemination Committee Ombudsperson (Ombuds)
  • One position is being filled. More information about this election will be available on Meta-Wiki.

Please note that this year the Board of Trustees elections will be held before the FDC and Ombuds elections. Candidates who are not elected to the Board are explicitly permitted and encouraged to submit themselves as candidates to the FDC or Ombuds positions after the results of the Board elections are announced.

More information on this year's elections can be found on Meta-Wiki. Any questions related to the election can be posted on the election talk page on Meta-Wiki, or sent to the election committee's mailing list, board-elections(at)wikimedia.org.

On behalf of the Election Committee,
Katie Chan, Chair, Wikimedia Foundation Elections Committee
Joe Sutherland, Community Advocate, Wikimedia Foundation

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation Elections Committee, 2017-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Gō·) 03:36 (UTC) • 請協助翻譯成您使用的語言Get help

Read-only mode for 20 to 30 minutes on 19 April and 3 May[siu-kái]

MediaWiki message delivery (對話) 2017-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Jī) 17:33 (UTC)回覆[回覆]

Cognate & automatic interlanguage links[siu-kái]

Hello all,

(I'm sorry to write in English, feel free to translate in your own language below)

From April 24th, a new interlanguage link system will be deployed on all Wiktionaries. This extension, Cognate, automatically links the pages with the same title between the Wiktionaries. This means they no longer have to be added in the pages of the main namespace.

This new feature has been developed by Wikimedia Deutschland as the first step of the project Wikidata for Wiktionary, but does not rely on Wikidata.

To allow the feature to operate, all the former interlanguage links have to be removed from the wikitext. You can do this by using a bot, as it was done on Wikipedia in the past. If you leave them in they will overwrite the automatic links.

During the development we had a lot of discussions with Wiktionary editors to understand their needs, but it's possible that some automatic links don't work as you would expect. If you find some bugs or have suggestions for improvements, feel free to add a sub-task on Phabricator or add a message on this talk page.

Thanks, Lea Lacroix (WMDE) (talk)

2017-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Saⁿ) 19:15 (UTC)

Beta Feature Two Column Edit Conflict View[siu-kái]

Birgit Müller (WMDE) 2017-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (It) 14:41 (UTC)回覆[回覆]

RevisionSlider[siu-kái]

Birgit Müller (WMDE) 2017-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Jī) 14:44 (UTC)回覆[回覆]

2017-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Jī) 21:09 (UTC)

2017-nî 5-goe̍h 23-ji̍t (Jī) 21:05 (UTC)

Enable sitelinks on Wikidata for Wiktionary pages[siu-kái]

Hello,

I’m sorry to write this message in English. Please help us translating the full message here!

Short version: From June 20th, we are going to store the interwiki links of all the namespaces (except main, user and talk) in Wikidata. This will not break your Wiktionary, but if you want to use all the features, you will have to remove your sitelinks from wikitext and connect your pages to Wikidata.

Long version available and translatable here.

If you have any question or concern, feel free to ping me.

Thanks, Lea Lacroix (WMDE) (talk) 2017-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Sì) 08:38 (UTC)回覆[回覆]

重要信息:管理员活跃审核[siu-kái]

大家好。一项关于移除“高级权限”(管理员、行政员等)的新方针已于2013年获得全域社群的共识。根据此方针,监管员正在所有维基媒体基金会控制,但没有不活跃方针的wiki审核管理员的活跃程度。根据我们的了解,阁下所在的wiki并没有移除不活跃账户的“高级权限”的正式程序。这意味着,监管员将根据新的管理员活跃审核方针来负责此事。

我们现已判定,下列用户符合非活跃标准(超过2年既无编辑又无日志操作):

 1. Chùn-hiàn(管理员)

这些用户将很快收到通知,告知他们如果希望保留部分或全部权限,应开启社群讨论。如果没有回应,那么他们的高级权限将会被监管员移除。

然而,如果您所在的社群希望建立自己的活跃审核程序以取代全域审核,或对这些不活跃的权限持有者做出其他决定,或已经有相关方针但我们并不知晓,那么请在元维基通知监管员,这样我们将不会对您的wiki做出权限审核。谢谢, Rschen7754 2017-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Jī) 02:48 (UTC)回覆[回覆]

Sitelinks are enabled on Wikidata for Wiktionary pages (outside main namespace)[siu-kái]

Hello,

I’m sorry to write this message in English. Please help us translating the full message here!

Short version: Since yesterday, we are able to store the interwiki links of all the Wiktionaries namespaces (except main, citations, user and talk) in Wikidata. This will not break your Wiktionary, but if you want to use all the features, you will have to remove your sitelinks from wikitext and connect your pages to Wikidata.

Important: even if it is technically possible, you should not link Wiktionary main namespace pages from Wikidata. The interwiki links for them are already provided by Cognate.

Long version available and translatable here.

If you encounter any problem or find a bug, feel free to ping me.

Thanks, MediaWiki message delivery (對話) 2017-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Saⁿ) 08:28 (UTC)回覆[回覆]

Enabling Page Previews[siu-kái]

CKoerner (WMF) 2017-nî 7-goe̍h 6-ji̍t (Sì) 15:03 (UTC)回覆[回覆]

Accessible editing buttons[siu-kái]

--Whatamidoing (WMF) (talk) 2017-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Sì) 16:56 (UTC)回覆[回覆]

Columns for references[siu-kái]

2017-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Gō·) 18:23 (UTC)

New print to pdf feature for mobile web readers[siu-kái]

CKoerner (WMF) (talk) 2017-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (It) 22:07 (UTC)回覆[回覆]

潮州話的拼音 / Teochew Pinyin[siu-kái]

大家好,

我想要問:潮州話這裹用那一种拼音?

Hi everyone,

I wanted to know what type of pinyin to use for Teochew. I intended to use both :

Assassas77 (對話) 2018-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (It) 12:03 (UTC)回覆[回覆]

Tell us what you think about the automatic links for Wiktionary[siu-kái]

AdvancedSearch[siu-kái]

Birgit Müller (WMDE) 2018-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (It) 14:53 (UTC)回覆[回覆]

Lexicographical data is now available on Wikidata[siu-kái]

Global preferences are available[siu-kái]

2018-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Jī) 19:20 (UTC)

New user group for editing sitewide CSS / JS[siu-kái]

Wiktionary Cognate Dashboard[siu-kái]

Editing of sitewide CSS/JS is only possible for interface administrators from now[siu-kái]

(請協助翻譯成您使用的語言)

Hi all,

as announced previously, permission handling for CSS/JS pages has changed: only members of the interface-admin (介面管理員) group, and a few highly privileged global groups such as stewards, can edit CSS/JS pages that they do not own (that is, any page ending with .css or .js that is either in the MediaWiki: namespace or is another user's user subpage). This is done to improve the security of readers and editors of Wikimedia projects. More information is available at Creation of separate user group for editing sitewide CSS/JS. If you encounter any unexpected problems, please contact me or file a bug.

Thanks!
Tgr (talk) 2018-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (It) 12:40 (UTC) (via global message delivery)回覆[回覆]

Read-only mode for up to an hour on 12 September and 10 October[siu-kái]

2018-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Sì) 13:33 (UTC)

Change coming to how certain templates will appear on the mobile web[siu-kái]

CKoerner (WMF) (talk) 2018-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Jī) 19:35 (UTC)回覆[回覆]

Advanced Search[siu-kái]

Johanna Strodt (WMDE) (talk) 2018-nî 11-goe̍h 26-ji̍t (It) 11:03 (UTC)回覆[回覆]

Selection of the Tremendous Wiktionary User Group representative to the Wikimedia Summit 2019[siu-kái]

Dear all,

Sorry for posting this message in English and last minute notification. The Tremendous Wiktionary User Group could send one representative to the Wikimedia Summit 2019 (formerly "Wikimedia Conference"). The Wikimedia Summit is an yearly conference of all organizations affiliated to the Wikimedia Movement (including our Tremendous Wiktionary User Group). It is a great place to talk about Wiktionary needs to the chapters and other user groups that compose the Wikimedia movement.

For context, there is a short report on what happened last year. The deadline is very close to 24 hrs. The last date for registration is 17 December 2018. As a last minute effort, there is a page on meta to decide who will be the representative of the user group to the Wikimedia Summit created.

Please feel free to ask any question on the wiktionary-l mailing list or on the talk page.

For the Tremendous Wiktionary User Group, -- Balajijagadesh 2018-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 05:56 (UTC)回覆[回覆]

Invitation from Wiki Loves Love 2019[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

Love is an important subject for humanity and it is expressed in different cultures and regions in different ways across the world through different gestures, ceremonies, festivals and to document expression of this rich and beautiful emotion, we need your help so we can share and spread the depth of cultures that each region has, the best of how people of that region, celebrate love.

Wiki Loves Love (WLL) is an international photography competition of Wikimedia Commons with the subject love testimonials happening in the month of February.

The primary goal of the competition is to document love testimonials through human cultural diversity such as monuments, ceremonies, snapshot of tender gesture, and miscellaneous objects used as symbol of love; to illustrate articles in the worldwide free encyclopedia Wikipedia, and other Wikimedia Foundation (WMF) projects.

The theme of 2019 iteration is Celebrations, Festivals, Ceremonies and rituals of love.

Sign up your affiliate or individually at Participants page.

To know more about the contest, check out our Commons Page and FAQs

There are several prizes to grab. Hope to see you spreading love this February with Wiki Loves Love!

Kind regards,

Wiki Loves Love Team

Imagine... the sum of all love!

--MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2018-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Sì) 10:13 (UTC)回覆[回覆]

FileExporter beta feature[siu-kái]

Johanna Strodt (WMDE) 2019-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (It) 09:42 (UTC)回覆[回覆]

No editing for 30 minutes on 17 January[siu-kái]

You will not be able to edit the wikis for up to 30 minutes on 17 January 07:00 UTC. This is because of a database problem that has to be fixed immediately. You can still read the wikis. Some wikis are not affected. They don't get this message. You can see which wikis are not affected on this page. Most wikis are affected. The time you can not edit might be shorter than 30 minutes. /Johan (WMF)

2019-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Saⁿ) 18:55 (UTC)

Talk to us about talking[siu-kái]

Trizek (WMF) 2019-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Sì) 15:01 (UTC)回覆[回覆]

Read-only mode for up to 30 minutes on 11 April[siu-kái]

2019-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (It) 10:57 (UTC)

Wikimedia Foundation Medium-Term Plan feedback request[siu-kái]

請協助翻譯成您使用的語言

The Wikimedia Foundation has published a Medium-Term Plan proposal covering the next 3–5 years. We want your feedback! Please leave all comments and questions, in any language, on the talk page, by April 20. 感謝您! Quiddity (WMF) (talk) 2019-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Gō·) 17:35 (UTC)回覆[回覆]

Update on the consultation about office actions[siu-kái]

Hello all,

Last month, the Wikimedia Foundation's Trust & Safety team announced a future consultation about partial and/or temporary office actions. We want to let you know that the draft version of this consultation has now been posted on Meta.

This is a draft. It is not intended to be the consultation itself, which will be posted on Meta likely in early September. Please do not treat this draft as a consultation. Instead, we ask your assistance in forming the final language for the consultation.

For that end, we would like your input over the next couple of weeks about what questions the consultation should ask about partial and temporary Foundation office action bans and how it should be formatted. Please post it on the draft talk page. Our goal is to provide space for the community to discuss all the aspects of these office actions that need to be discussed, and we want to ensure with your feedback that the consultation is presented in the best way to encourage frank and constructive conversation.

Please visit the consultation draft on Meta-wiki and leave your comments on the draft’s talk page about what the consultation should look like and what questions it should ask.

Thank you for your input! -- The Trust & Safety team 2019-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Gō·) 08:03 (UTC)

New tools and IP masking[siu-kái]

2019-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Saⁿ) 14:19 (UTC)

The consultation on partial and temporary Foundation bans just started[siu-kái]

-- Kbrown (WMF) 2019-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (It) 17:14 (UTC)回覆[回覆]

Feedback wanted on Desktop Improvements project[siu-kái]

2019-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Saⁿ) 07:15 (UTC)

Movement Learning and Leadership Development Project[siu-kái]

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) 2020-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Saⁿ) 19:01 (UTC)回覆[回覆]

Additional interface for edit conflicts on talk pages[siu-kái]

Sorry, for writing this text in English. If you could help to translate it, it would be appreciated.

You might know the new interface for edit conflicts (currently a beta feature). Now, Wikimedia Germany is designing an additional interface to solve edit conflicts on talk pages. This interface is shown to you when you write on a discussion page and another person writes a discussion post in the same line and saves it before you do. With this additional editing conflict interface you can adjust the order of the comments and edit your comment. We are inviting everyone to have a look at the planned feature. Let us know what you think on our central feedback page! -- For the Technical Wishes Team: Max Klemm (WMDE) 2020-nî 2-goe̍h 26-ji̍t (Saⁿ) 14:15 (UTC)回覆[回覆]

Feedback on movement names[siu-kái]

您好. Apologies if you are not reading this message in your native language. 請協助翻譯成您使用的語言 if necessary. 感謝您!

There are a lot of conversations happening about the future of our movement names. We hope that you are part of these discussions and that your community is represented.

Since 16 June, the Foundation Brand Team has been running a survey in 7 languages about 3 naming options. There are also community members sharing concerns about renaming in a Community Open Letter.

Our goal in this call for feedback is to hear from across the community, so we encourage you to participate in the survey, the open letter, or both. The survey will go through 7 July in all timezones. Input from the survey and discussions will be analyzed and published on Meta-Wiki.

Thanks for thinking about the future of the movement, --The Brand Project team, 2020-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Sì) 19:39 (UTC)

Note: The survey is conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.

Announcing a new wiki project! Welcome, Abstract Wikipedia[siu-kái]

Sent by m:User:Elitre (WMF) 2020-nî 7-goe̍h 9-ji̍t (Sì) 20:13 (UTC) - m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia/July 2020 announcement 回覆[回覆]