hō-ló chiàⁿ-im

Ùi Wiktionary
(Tùi Hō-ló chiàⁿ-im choán--lâi)
Hō-ló chiàⁿ-im
Hàn-jī 漢字 Chiàⁿ-im 正音 M̄-tio̍h ê ho͘-im Kî-tha ê kóng-hoat
欽佩 khim-poē khim-phoè
佩服 poē-ho̍k phoè-ho̍k
賄選 hoé-soán hoē-soán bé-phiò/bóe-phiò (買票)
軍艦 kun-lām kun-kàm
支援 chi-oān chi-oân táⁿ-chah (打紮)
取締 chhú-thè chhú-
寂寞 che̍k-bo̍k siok--bo̍k
植物 si̍t-bu̍t ti̍t--bu̍t
院長 īⁿ-tiúⁿ ìⁿtiúⁿ