tian-tò ê sû

Ùi Wiktionary
(Tùi Tian-tò ê sû choán--lâi)

A[siu-kái]

Hō-ló-oē
Hôa-gí
ah-bó
鴨母
ah-hêng
鴨雄
ah-kang
鴨公
an-sim
安心
âng-chhiah
紅赤
ap-bô·
壓模
au-chip
拗執
āu-li̍t
後日

B[siu-kái]

Hō-ló-oē
Hôa-gí
bān-chhiáⁿ
慢且
bé-siu
買收
béng-ióng
猛勇
biān-hōe
面會
bīn-chêng
面前
biō-sī
廟寺
bó-î
母姨

Ch[siu-kái]

Hō-ló-oē
Hôa-gí
cha̍p-chô
雜嘈
chat-chún
節撙
chè-ap
制壓
chè-hān
制限
cheh-kùi
節季
chek-thiok
積蓄
chéng-lâng
腫膿
chèng-kìⁿ
證見
chêng-ài
情愛
chêng-ji̍t
前日
chēng-che̍k
靜寂
chîⁿ-gîn
錢銀
chia̍h-niû
食糧
chiap-ki
接枝
chiáu-bó
鳥母
chiáu-kang
鳥公
chiâu-kàu
齊到
chìn-chêng
進前
chio̍h-giâm
石岩
chio̍h-ki
石基
chio̍h-nn̄g
石卵
chiú-chùi
酒醉
chiuⁿ-gû
樟牛
chiūⁿ-pak
上北
chôa-bóng
蛇蟒
cho̍at-khùi
絕氣
cho̍k-chhin
族親
chó͘-sian
祖先
chō͘-chān
助贊
chû-lô͘
鶿鸕
chúi-chôaⁿ
水泉
chúi-ka
水膠

chh[siu-kái]

Hō-ló-oē
Hôa-gí
chha-ngō•
差誤
chhài-koaⁿ
菜乾
chhài-se
菜蔬
chhat-tiau
漆雕
chhau-peng
操兵
chháu-io̍h
草藥
chhàu-chhèⁿ
臭腥
chhi-gâi
癡騃
chhiâ-sai
斜西
chhian-chhiu
韆鞦
chhiú-khò
手靠
chhiùⁿ-koa
唱歌
chhiûⁿ-ûi
牆圍
chhùn-chhioh
寸尺
chhut-gōa
出外
chhut-ián
出演
chhut-ji̍t
出日

chhiunn-to 槍刀

E[siu-kái]

e5-thoa 鞋拖 e7-chhiu2 下手 e7-te2 下底 eng3-hau7 應效 eng3-siu5 應酬 eng5-kng 榮光 eng7-gim5 詠吟

G[siu-kái]

ge5-jiau2 牙爪 giah8-sou3 額數 giap8-san2 業產 go5-bo2 鵝母 go5-kang 鵝公 goan5-choann5 源泉 goan5-pun2 源本 goeh8-sio2 月小 goeh8-toa7 月大 gu5-bo2 牛母 gu5-cheng2 牛種

H[siu-kái]

ha-ha-chhio3 哈哈笑 ha5-hun5 霞雲 ham5-thau5 銜頭 hau7-tan2 候等 he7-lam5 下南 heh-kiann 嚇驚 heng-hok8 興復 heng5-bou5 型模 hiah8-cheng5 額前 ho2-mia7 好命 ho5-hiap8 和協 hoann-hi2 歡喜 hoainn5-ban5 橫蠻 hoan5-na7 凡但 hong-chun7 風陣 hong-thai 風颱 hong-thiann3 風痛 hou7-oe7 護衛 hou7-siang 互相 hu-sim 虛心 hui2-tui7 毀墜 hui5-thng7 瓷搪 hun7-giah8 分額

    • hun7-giah8 份額

I[siu-kái]

i2-toh 椅桌 i3-ai3 意愛 ian5-chhian5 延遷 iang2-cheng7 養靜 ioh8-chhau2 藥草 ioh8-ko 藥膏 ioh8-thng 藥湯 iong2-siam7 養贍 iong5-thong 融通 iu5-hiunn 油香 iunn2-chhi7 養飼 iunn5-bo2 羊母 iunn5-kang 羊公 iunn5-ko 羊羔

J[siu-kái]

jiat8-kong5 熱狂

K[siu-kái]

kai2-khng3 解勸 kang2-ian2 講演 kang7-chong2 共總 kau-kiat 交結 kau-koa3 鉤掛 kau2-bo2 狗母 kau2-kang 狗公 kau7-phoe5 厚皮 kau7-poh8 厚薄 ke-bo2 雞母 ke-chhi7 街市 ke-kang 雞公 ke3-chha 價差 ke3-kiong7 計共 keng-keh 間隔 kha-chhiu2 腳手 kha2-ki5 巧奇 kheh-khiam3 缺欠 khi3-hiam5 棄嫌 khi3-hoe3 棄廢 khi3-un7 氣運 khiap-tann2 怯膽 khin-chhiu2 輕手 khong-kian7 康健 khou2-mia7 苦命 khou2-thang3 苦痛 khui-chhe 開叉 khui3-khau2 氣口 khui3-lat8 氣力 ki-su 機司 ki5-han7 期限 ki5-jit8 期日 kiau2-siu 繳收 kin-peng5 均平 kin2-iau3 緊要 kip-seng3 急性 kiu2-nai7 久耐 ko-ioh8 膏藥 ko-tang5 蒿茼 koa-si 歌詩 koai3-ki5 怪奇 koe3-chha2 過炒 kou-ta5 枯焦 kou3-au7 顧後 kou3-tian2 故典 ku2-tng5 久長

L[siu-kái]

lah8-lit8 曆日 lai5-kau3 來到 lai5-ong2 來往 lak-tiau7 落掉 lam5-tian7 藍靛 lang5-kheh 人客 lau5-koh 樓閣 lau7-siap8 漏洩 le7-an3 例案 leng2-chheng 冷清 leng5-cheng 靈精 li7-mia5 字名 li7-pian7 利便 lian5-tui5 聯對 liang5-sian7 良善 loh8-soe 落衰 lou2-khi3 惱氣

M[siu-kái]

mi7-soann3 麵線 mi7-thng 麵湯 mia5-sinn3 名姓 mia5-siann 名聲 mia7-poh8 命薄 mih8-chiah8 物食

N[siu-kái]

na5-au5 嚨喉 nau7-jiat8 鬧熱 nge7-chhui3 硬嘴 nge7-sim 硬心 niau-bo2 貓母 niau-kang 貓公 nng2-chhiu2 軟手 nng2-kha 軟腳 nng2-sim 軟心 nng2-sng 軟酸

    • nng2-sng 軟痠

noa5-chou2 攔阻

O[siu-kái]

ong2-khut 枉屈

P[siu-kái]

pai5-te2 牌底 pang-seh 崩雪 pang-soann 崩山 peng5-seng 平生 phai3-poah 派撥 phinn3-te2 片底 phoan-pin5 藩屏 phoe3-tah 配搭 phu5-phio3 浮漂 phu5-tim5 浮沈 pit-pai5 筆排 poan7-poe7 叛背 poe7-hi7 背耳 poh8-hok 薄福 pou2-thinn 補添 pou3-bou7 布幕 pou3-chhun 播春 pou3-phang5 布帆 pui5-pun3 肥糞 pun-penn5 分平

S[siu-kái]

sai2-so 使唆 sat-phinn7 塞鼻 sau3-se3 掃酒 se-kui 西歸 sek8-bin7 熟面 sek8-hi7 熟耳 seng3-phiah 性癖 seng5-tah 乘搭 si-siat 施設 si5-kau3 時到 si5-kiann5 時行 sia3-pak 瀉腹 sia3-si3 捨施 siann-hiunn2 聲響 siah-hoann7 錫焊 sian-chou2 先祖 siau3-boe2 數尾 siau7-kai3 紹介 sim-han5 心寒 sim-hoainn5 心橫 sim-lai7 心內 sim-pak 心腹 sin-io 身腰 sin-si 身屍 sio-chenn 相爭 sio2-tann2 小膽 siong3-chhiu2 相手 siu-cheng2 修整 sng-bui 酸微 sng3-tiu5 算籌 so3-po7 躁暴 soa3-au7 續後 song2-tit8 爽直 sun7-chhiu2 順手

T[siu-kái]

tah-phoe3 搭配 tai5-cheng5 台前 tan-kan2 單簡 tang5-ki 童乩 tang7-chhiu2 重手 te7-thou2 地土 te7-tiunn5 地場 te7-to7 地道 teng2-chhut 頂出 tham3-cheng 探偵 thau5-cheng5 頭前 thau5-chhai2 頭彩 thau5-hiah8 頭額 thau5-seng 頭先 the2-heng5 體形 the3-au7 退後 the3-chhiunn 替槍 thinn-lou7 天露 thiat-tho3 徹透 thng-ti5 湯池 tho2-khit 討乞 thoah-thiu 屜抽 thou5-pun3 土糞 thou5-soa 土沙 ti-bo2 豬母 ti-kong 豬公 ti5-ian5 遲延 tiam2-cheng 點鐘 tiam2-kiam2 點檢 tiau3-che3 弔祭 tiong3-tou7 脹肚 tiunn3-lang5 脹膿 tng2-ho2 轉好 tok8-sim 毒心 tou5-ui7 圖畫 tui3-tap 對答 tui3-tek8 對敵

U[siu-kái]

u7-ham5 有含 ui7-tng5 胃腸 un7-mia7 運命 un7-poann 運搬

 • Èng-hāu 應效
 • Chôa-? 蛇蟒,
 • Chhi-? 癡騃,
 • Chháu-io̍h 草藥
 • Chhau-peng 操兵
 • Gû-chéng 牛種
 • Ha-ha-chhiò 哈哈笑
 • Hâ-ûn 霞雲
 • Iûⁿ-kang 羊公
 • Kú-nāi 久耐
 • Khai-chhe 開叉,
 • Khùi-kháu 氣口
 • Lē-àn 例案,
 • Liân-tùi 聯對
 • Nńg-khah 軟腳
 • Phài-? 派撥
 • Tńg-hó 轉好
 • Miâ-siaⁿ 名聲
 • Kau-kòa 鉤掛
 • Thè-āu 退後
 • Tē-thô· 地土
 • Siu-chéng 修整
 • 物食
 • Náu-khì 惱氣
 • 銜頭
 • 毀墜,