Европа

Ùi Wiktionary

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Bêng-sû 名詞

陽性 iông-sìng/中性 tiong-sìng/[陰性 im-sìng]   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông [可數 khó-sòo]/不可數 put-khó-sòo   Zaliznyak-hun-luī-hō:1a

欧洲的位置
木卫二
  1. Au-chiu 欧洲
  2. 木卫二木星天然衛星

Huat-im 發音[siu-kái]


Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 Евро́па Евро́пы
Sio̍k-keh 屬格 Евро́пы Евро́п
Ú-keh 與格 Евро́пе Евро́пам
Tuì-keh 對格 Евро́пу Евро́пы
Tsō-keh 造格 Евро́пой, Евро́пою Евро́пами
Tsiân-tì-keh 前置格 об Евро́пе об Евро́пах

Bêng-sû 名詞

陽性 iông-sìng/中性 tiong-sìng/[陰性 im-sìng]   [活動體 ua̍h-tāng-thé]/非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé   thong-siông [可數 khó-sòo]/不可數 put-khó-sòo   Zaliznyak-hun-luī-hō:1a

  1. 〈女名〉歐羅巴

Huat-im 發音[siu-kái]


Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 Евро́па Евро́пы
Sio̍k-keh 屬格 Евро́пы Евро́п
Ú-keh 與格 Евро́пе Евро́пам
Tuì-keh 對格 Евро́пу Евро́п
Tsō-keh 造格 Евро́пой, Евро́пою Евро́пами
Tsiân-tì-keh 前置格 об Евро́пе об Евро́пах