математика

Ùi Wiktionary

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 матема́тика матема́тики
Sio̍k-keh 屬格 матема́тики матема́тик
Ú-keh 與格 матема́тике матема́тикам
Tuì-keh 對格 матема́тику матема́тики
Tsō-keh 造格 матема́тикой, матема́тикою матема́тиками
Tsiân-tì-keh 前置格 о матема́тике о матема́тиках

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

陽性 iông-sìng/中性 tiong-sìng/[陰性 im-sìng]   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông [可數 khó-sòo]/不可數 put-khó-sòo   Zaliznyak-hun-luī-hō:3a

  1. 數學 sò͘-ha̍k
    вы́сшая ~ 高等數學 ko-téng sò͘-ha̍k
    элемента́рная ~ 初等數學