dictionary jī-tián h

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
English Chinese Amoy Variants
Holy Ghost 聖靈 sèng-jêng
Holy Spirit 聖靈 sèng-jêng
hallowed chun
hand chhiú
has ū
have ū
heart sim
heaven 天上 thiⁿ-téng
holy sèng
humble 謙卑 khiam-pi