dictionary jī-tián i

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
English Chinese Amoy Variants
immature 未成熟的 chíⁿ
importance 重要性 tiōng-iàu-sèng
important 重要 tiōng-iāu tiōng-iàu
in 在...中 tī…tiong
in our hearts 住在我們心裡 tiàm-tī lán sim-lāi
in your name 奉你的名 hōng lí ê mîa hōng jí ê mîa
in/among 其中 kî-tiong
inside 裡面 lāi-bīn lāi-bìn
is
is all 一切 it-chhè
is not 不是 m̄-sī