Bedeutung

Ùi Wiktionary

Tek-gú 獨語

變格 單數 複數
主格 die/eine Bedeutung die/(keine) Bedeutungen
屬格 der/einer Bedeutung der/(keiner) Bedeutungen
與格 der/einer Bedeutung den/(keinen) Bedeutungen
對格 die/eine

Bedeutung die/(keine) Bedeutungen

Sû-goân 詞源

bedeuten +‎ -ung

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

iông-sìng 陽性/tiong-sìng 中性/[im-sìng 陰性]/ûi-ho̍k 唯複   thong-siông [khó-sòo 可數]/put-khó-sòo 不可數

  1. 意思 ì-sù, 意義 ì-gī