Regierung

Ùi Wiktionary

Tek-gú 獨語

變格 單數 複數
主格 die/eine Regierung die/(keine) Regierungen
屬格 der/einer Regierung der/(keiner) Regierungen
與格 der/einer Regierung den/(keinen) Regierungen
對格 die/eine

Regierung die/(keine) Regierungen

Sû-goân 詞源

regieren +‎ -ung

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

iông-sìng 陽性/tiong-sìng 中性/[im-sìng 陰性]/ûi-ho̍k 唯複   thong-siông [khó-sòo 可數]/put-khó-sòo 不可數

  1. 政府 chèng-hú, 內閣 loē-koh