Sū-iū gŭng-kŭi nĭk-cé

跳至導覽 跳至搜尋

所有會使趁Wiktionary獲得其日誌其都合併顯示。 汝會使使揀選日誌類型、用戶名(大小寫敏感),或者受影響其頁面(大小寫敏感)其方法來縮小視角。

記錄
 • 2019-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (La̍k) 05:50 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn 已建立頁面 業命 ({{zh-forms||}} ==閩南語== ===音=== *泉州話: *廈門話: *漳州話: *臺灣話:gia̍p-miā<ref>[http://taigi.fhl.net/dict/ 臺語辭… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 • 2019-nî 7-goe̍h 13-ji̍t (La̍k) 09:55 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn 已建立頁面 上樑 ({{zh-forms||}} ==閩南語== ===音=== *泉州話: *廈門話: *漳州話: *臺灣話:chiūⁿ-niû<ref>[http://taigi.fhl.net/dict/ 臺語… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 • 2019-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (It) 14:33 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn 已建立頁面 chiáⁿ-pu̍h-pu̍h (== Bân-lâm-gí == === Hàn-jī=== * Chiàⁿ-jī: 淡薄薄 (台日大辭典) ====Hêng-iông-sû 形容詞==== ̍̍ ==== Hoan-e̍k==== {{top}} *Bulgarian: *Dan-g… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 • 2019-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (It) 14:32 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn 已建立頁面 chiáⁿ-pih-pih (== Bân-lâm-gí == === Hàn-jī=== * Chiàⁿ-jī: 淡擎擎 (台日大辭典) ====Hêng-iông-sû 形容詞==== ̍̍ ==== Hoan-e̍k==== {{top}} *Bulgarian: *Dan-g… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 • 2019-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (It) 14:32 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn 已建立頁面 chiáⁿ-pi̍h-pu̍h (== Bân-lâm-gí == === Hàn-jī=== * Chiàⁿ-jī: 淡薄薄 (台日大辭典) ====Hêng-iông-sû 形容詞==== ̍̍ ==== Hoan-e̍k==== {{top}} *Bulgarian: *Dan-g… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 • 2019-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (It) 14:30 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn 已建立頁面 chiáⁿ-pi̍h-pi̍h (== Bân-lâm-gí == === Hàn-jī=== * Chiàⁿ-jī: 淡擎擎 (台日大辭典) ====Hêng-iông-sû 形容詞==== ̍̍ ==== Hoan-e̍k==== {{top}} *Bulgarian: *Dan-g… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 • 2019-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (It) 14:29 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn 已建立頁面 chiáⁿ-phun-phun (== Bân-lâm-gí == === Hàn-jī=== * Chiàⁿ-jī: 淡薄薄 (台日大辭典) ====Hêng-iông-sû 形容詞==== ̍̍ ==== Hoan-e̍k==== {{top}} *Bulgarian: *Dan-g… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 • 2019-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (It) 14:28 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn 已建立頁面 chiáⁿ-phu̍h-phu̍h (== Bân-lâm-gí == === Hàn-jī=== * Chiàⁿ-jī: 淡薄薄 (台日大辭典) ====Hêng-iông-sû 形容詞==== ̍̍ ==== Hoan-e̍k==== {{top}} *Bulgarian: *Dan-g… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 • 2019-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (It) 14:26 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn 已建立頁面 chiáⁿ-phi̍h-phu̍h (== Bân-lâm-gí == === Hàn-jī=== * Chiàⁿ-jī: 淡薄薄 (台日大辭典) ====Hêng-iông-sû 形容詞==== ̍̍ ==== Hoan-e̍k==== {{top}} *Bulgarian: *Dan-g… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 • 2019-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Sì) 14:09 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn 已建立頁面 石碓 ({{zh-forms||}} ==閩南語== ===音=== *泉州話: *廈門話: *漳州話: *臺灣話:chio̍h-tùi<ref>[http://taigi.fhl.net/dict/ 臺語辭… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 • 2019-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Sì) 14:07 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn 已建立頁面 石槽 ({{zh-forms||}} ==閩南語== ===音=== *泉州話: *廈門話: *漳州話: *臺灣話:chio̍h-chô<ref>[http://taigi.fhl.net/dict/ 臺語辭… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 • 2019-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Sì) 14:05 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn 已建立頁面 石燭 ({{zh-forms||}} ==閩南語== ===音=== *泉州話: *廈門話: *漳州話: *臺灣話:chio̍h-chek<ref>[http://taigi.fhl.net/dict/ 臺語辭… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 • 2019-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Sì) 14:03 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn 已建立頁面 石笱 ({{zh-forms||}} ==閩南語== ===音=== *泉州話: *廈門話: *漳州話: *臺灣話:chio̍h-kô<ref>[http://ip194097.ntcu.edu.tw/ungian/so… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 • 2016-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (La̍k) 16:05 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn sóa 跤頭碗 chit ia̍h khì 跤頭腕 (毋著字)
 • 2014-nî 4-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài) 08:59 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn sóa 啥人 chit ia̍h khì 啥儂
 • 2013-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Jī) 17:01 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn sóa 凍酸 chit ia̍h khì 凍霜
 • 2013-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài) 10:07 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn sóa 添妝 chit ia̍h khì 添粧
 • 2012-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Saⁿ) 12:05 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn sóa 癩爛癆 chit ia̍h khì 癩(疒哥)爛癆
 • 2012-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (La̍k) 01:27 Ianbu thó-lūn kòng-hiàn sóa 自来水 chit ia̍h khì 自來水