跳至內容

Wiktionary:Hêng-chèng jîn-oân

Ùi Wiktionary

Siū pó-hō· ê ia̍h[siu-kái]

 • Siu-kái siū pó-hō· ê ia̍h
 • Pó-hō· kap chhú-siau pó-hō·

Thâi kap kìu[siu-kái]

 • Sysop ē-sài ka ia̍h kap ia̍h ê le̍k-sú thâi-thiàu. Ma ē-sài ka thâi-thiàu ê ia̍h kìu tńg-lâi.
 • Ē-sài khoàⁿ hō lâng thâi-thiàu ê ia̍h kap i ê le̍k-sú.
 • Ka 'image' oân-choân thâi-thiàu. Bô hoat-tō kìu.

Lu tńg khì kū pán-pún[siu-kái]

 • Bûn-chiuⁿ nā hō· lâng chau-that, ū koân-le̍k hôe-ho̍k tńg khì.

Hong-só[siu-kái]

 • Hong-só IP/iōng-chiá
 • Chhú-siau hong-só

Hoan-e̍k sú-iōng kài-bīn[siu-kái]

Hêng-chèng jîn-oân (Administrator/Sysop)[siu-kái]

 1. A-giâu
 2. Hiòng-êng
 3. A-yao
 4. Chùn-hiàn

Koaⁿ-liâu (Bureaucrat)[siu-kái]

 1. A-giâu
  1. done Anthere 21:05, 16 Feb 2005 (UTC)

Bot (ke-khì)[siu-kái]

 1. RobotGMwikt
 2. Minnan-ascii-bot
 3. VolkovBot

Thê-miâ[siu-kái]

Hiòng-êng[siu-kái]

Sui-jiân Hiòng-êng tng teh o̍h Bân-lâm-gí, i khak-si̍t sī Wiktionary siōng ū hêng-tōng ê pian-chi̍p-chiá, só·-í góa thê-miâ i tàu chò hêng-chèng ê khang-khòe. A-giâu 18:18, 15 February 2006 (UTC)

 • Chàn-sêng:
  1. A-giâu 18:18, 15 February 2006 (UTC)
  2. Hiòng-êng 01:13, 16 February 2006 (UTC)
  3. Pektiong 13:49, 16 February 2006 (UTC)
 • Hoán-tùi:
 • Kiat-kó: Thong-kòe (3 ê lâng chàn-sêng, 0 lâng hoán-tùi).

A-yao[siu-kái]

Góa beh pang-chō· Hiòng-êng. Thâi beh iah-choe pa! A-yao 10:50, 23 Peh-goe̍h 2006 (UTC)

 • Chàn-sêng:
 1. Chùn-hiàn 11:21, 23 Peh-goe̍h 2006 (UTC)
 2. Hó! A-giâu 18:31, 23 Peh-goe̍h 2006 (UTC)
 3. Hiòng-êng 13:43, 24 Peh-goe̍h 2006 (UTC)
 • Hoán-tùi:
 • Kiat-kó: Thong-kòe (3 ê lâng chàn-sêng, 0 lâng hoán-tùi). A-giâu 08:23, 10 Káu-goe̍h 2006 (UTC)

Chùn-hiàn[siu-kái]

I le pāng-chō· Hiòng-êng kap A-yao. Góa kin-á-ji̍t beh thê-miâ Chùn-hiàn chhoe hêng-chèng jîn-oân!

 • Chàn-sêng:
 1. A-yao 15:26, 13 Chhit-goe̍h 2007 (UTC)
 2. Hiòng-êng 01:12, 14 Chhit-goe̍h 2007 (UTC)
 3. A-giâu 11:58, 14 Cha̍p-goe̍h 2007 (UTC)
 • Hoán-tùi:
 • Kiat-kó: Thong-kòe (3 ê lâng chàn-sêng, 0 lâng hoán-tùi).