Wiktionary:1000-ê Ji̍t-gí ki-pún-sû

Ùi Wiktionary

Bêng-sû[siu-kái]

Lâng[siu-kái]

Sin-khu[siu-kái]

Chèng-thâu[siu-kái]

Chhin-chiâⁿ[siu-kái]

Seng-bu̍t[siu-kái]

Tōng-bu̍t[siu-kái]

Si̍t-bu̍t[siu-kái]

Lông-chok-bu̍t[siu-kái]

Sî-kan, ú-tiū kap thiⁿ-khì[siu-kái]

Hong-ūi[siu-kái]

Bu̍t-chi̍t[siu-kái]

Tan-ūi[siu-kái]

Siā̄-hōe[siu-kái]

Jîn-kang[siu-kái]

Chhù[siu-kái]

Chhù̄-lāi[siu-kái]
Ka-kū, chong-hông[siu-kái]

Cha̍p-sè[siu-kái]

Chhēng-chhah[siu-kái]

Kau-thong[siu-kái]

Gí-giân kap su-siá[siu-kái]

Sek-tī[siu-kái]

Kî-thaⁿ ê bêng-sû[siu-kái]

Sò͘-ba̍k[siu-kái]

Thiu-siōng bêng-sû[siu-kái]

Jîn-chheng tāi-bêng-sû[siu-kái]

Hêng-iông-sû[siu-kái]

Goā-hêng kap chū-bī[siu-kái]

Kám-chêng[siu-kái]

Tōng-sû[siu-kái]

存在[siu-kái]

移動[siu-kái]

動作[siu-kái]

Kám-kak[siu-kái]

Giân-gí[siu-kái]

使用[siu-kái]

Kám-chêng[siu-kái]

活動[siu-kái]

副詞[siu-kái]

連体詞[siu-kái]

間投詞[siu-kái]

接続詞[siu-kái]

助動詞[siu-kái]

助詞[siu-kái]

格助詞[siu-kái]

係助詞[siu-kái]

接続助詞[siu-kái]

終助詞[siu-kái]

副助詞[siu-kái]